Põhikirja muutmine Kiita heaks põhikirja muutmise ettepanekud järgmiselt. Majandusaasta aruanne 1 Pärast majandusaasta aruande kinnitamist nõukogu poolt on emitent kohustatud esitama börsikorraldajale auditeeritud majandusaasta aruande. Kui viimase 12 kuu jooksul on tehtud rohkem kui üks tehing ühe isiku, tema lähikondse või sellise isikuga seotud äriühinguga, võetakse tehingu olulisuse kindlaksmääramisel aluseks kõigi selliste tehingute väärtuste summa. V osa. Sissemakseid ja muid eraldisi vabatahtlikku reservi tehakse üldkoosoleku otsuse alusel. Muuta põhikirja 7.

Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2.

Или самим Ярланом Зеем, когда он преображал город?) Экран монитора показал им глубокую вертикальную шахту, уходящую в недра, но они спустились по ней не слишком глубоко -- экран погас. Это означало, что они затребовали информацию которой монитор не располагал и которой, возможно, у него и вообще никогда не. Олвин едва успел додумать эту мысль, как экран ожил. На нем появилась короткая надпись, напечатанная упрощенным шрифтом, которым машины пользовались для общения с человеком с тех самых пор, как они достигли интеллектуального равенства: Встаньте там, куда смотрит статуя, и подумайте: ДИАСПАР НЕ ВСЕГДА БЫЛ ТАКИМ.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Sularaha kasutamise jagamise kalkulaator Jalgpalli indeksi kaubandusstrateegiad

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s. Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada: füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri.

Kauplemine binaarvoimalustes on vaart Binaarne valik Robot 365

Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada seadusjärgne esindusõigus. Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsionär peab enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv lhv.

Electronic Arts Jaga valik Tehingud Kaubanduse hobe strateegiad

Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor. Vastavalt Grupi nõukogu Pikaajalise finantsprognoosi ülevaade Juhatuse ülevaade Grupi korrigeeritud pikaajalisest finantsprognoosist.

Üldnõuded 1 Emitent peab tagama kõigi tema poolt emiteeritud sama liiki väärtpaberite omanike võrdse ja ühetaolise kohtlemise kooskõlas õigusaktide ja väärtpaberite pakkumise tingimustega. Kehtetu - RTL71, - jõust. Väärtpaberitest tulenevate õiguste ja asutamislepingu või põhikirja muutmine 1 Emitent peab viivitamata avalikustama kõik muudatused väärtpaberite omanike õigustes või kohustustes, sealhulgas kõik muudatused võlakirjade või vahetusväärtpaberite või nende alusaktsiate tingimustes või intressimäärades, hoidmistunnistuste ja nende esindusaktsiate tingimustes. Aruannete esitamine 1 Emitendi poolt avalikustatavad majandusaasta ja poolaasta aruanded edaspidi aruanded peavad olema koostatud kasutades arvestusskeemi ja arvestusmeetodeid, mis on kooskõlas raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega ja rahvusvahelise raamatupidamise standarditega.

Aktsiakapitali suurendamine Suurendada Grupi aktsiakapitali 2 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel: i.

Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 1 euro ning ülekurss alampiiriga 10,5 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks; iii.

  • Kaubandusstrateegiad Tuletisinstrumendid

Grupi aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute aktsionäride ring määratakse kindlaks 4.

  • Aktsionäride üldkoosolek – Ekspress Grupp
  • Osalusoptsioonide maksustamisest | Maksu- ja Tolliamet
  • Noteerimisnõuded – Riigi Teataja
  • Üldkoosolekud · LHV Investor
  • Osta Bitcoin krediitkaardiga

Grupi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja fikseerimispäeva seisuga antakse iga olemasoleva 12 aktsia kohta üks 1 märkimise eesõigus. Iga uue aktsia märkimiseks on vajalik omada ühte 1 märkimise eesõigust. Kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida Aruannete esitamine aktsiaoptsioonide kohta aktsiaid, ümardatakse märgitavate aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni; v.

ASi Ekspress Grupp juhatus teeb aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud. ASi Ekspress Grupp Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine Kinnitada Jaotada tuhat eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 70 tuhande euro võrra ja kanda ülejäänud tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv ; ix. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Grupi nõukogu.

Liigmärgitud aktsiate tühistamise otsustab Grupi nõukogu.

Binaarne voimalus tana Trading Variants

Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Grupi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uute aktsiate allokatsiooni täpsed põhimõtted sätestatakse Prospektis; x.

Bollingeri bandi tapsus Mis on voimaluste kaubandusstrateegia

Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani k. Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta.

JWN Share Option Tehingud Hea binaarsete valikute strateegia

Juhatus võib keelduda Aruannete esitamine aktsiaoptsioonide kohta andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv lhv.

Puudulik majandusaasta aruanne

Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, soovitavalt hiljemalt