Koost E. Daniele Monticelli — PhD semiootikas ja kultuuriteoorias. Eesti raamat isolatsioonis. Media Psychology, 9 1 , 43— Regressioonanalüüsi abil uurisime, kuidas on seotud õpetajatepoolne vahendamine ning 11—16aastaste laste kokkupuutumine internetiohtudega 19 ja kahju kogemine. Itaalia kirjanduse tõlkeloo uurimise alused on visandanud Ülar Ploom ; hispaania kirjanduse retseptsioonist on korduvalt kirjutanud Jüri Talvet ,

Но то, что что-то будет обнаружено, не вызывало у него никаких сомнений. Вскоре характер поверхности резко изменился. Нижняя часть склона плато состояла из пористой вулканической породы, собранной там и сям в огромные навалы.

Eesti õpetajate roll laste internetikasutuse sotsiaalses vahendamises K. Soo, V. Kalmus, M. Ainsaar Eesti õpetajate roll laste internetikasutuse sotsiaalses vahendamises Kadri Sooa1, Veronika Kalmusa, Mare Ainsaara a Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut Annotatsioon Õpetajatel on oluline roll laste ettevalmistamisel internetimaailmas toimetule-kuks.

Peamised erinevused Eesti õpetajate tegevuses ilmnesid keele ja asula suuruse puhul. Uuring lubab väita, et eesti keelt rääkivate ja väikestest asulatest pärit laste õpetajad vahendavad laste internetitegevusi aktiivsemalt ja mitmekülgsemalt ning pakuvad internetiohtude korral rohkem nõuandeid.

See, kuidas on õpetajate tegevus ja laste kokkupuude internetiohtudega omavahel seotud, erineb vanuse- ja keelerühmiti. Internetis kahju kogemine TradeKingi valikute tasemed ole seotud õpetajatepoolse sotsiaalse vahendamisega.

Võtmesõnad: internetikasutuse sotsiaalne vahendamine, õpetaja roll, interneti-ohud, kahju kogemine, digitaalsed oskused Sissejuhatus Tänapäeva ühiskonnas, mida sageli nimetatakse info- võrgu- või meedia-ühiskonnaks, on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, eriti internet, saanud paljude laste igapäevaelu lahutamatuks ja enesestmõistetavaks osaks. Üha enam lapsi sünnib infost küllastunud keskkonda, mis erineb oluliselt sellest, kus nende vanemad ja õpetajad üles kasvasid.

Sellega seoses tegeldakse haridusvaldkonnas ja teistel aladel järjest enam digitaalse kirjaoskuse küsimustega. Eesti on internetivabaduse poolest maailmas esimese kümne riigi seas Freedom House, Internet pakub ohtralt võimalusi, kuid kätkeb endas ka riske.

Uleminek islami puutumatu strateegia vastuseisu vastu Indias

Ohtlike situatsiooni-dega kokkupuutumine internetis võib lapsele kaasa tuua emotsionaalse kahju Davidson et al. Kuna Eesti lapsevanemate teadlikkus ja lapse internetikasutuse järelevalve on teiste Euroopa riikidega võrreldes pigem tagasihoidlik Kalmus, ; Livingstone et al.

Analüüsid näitavad, et Eesti õpetajad on laste internetikasutuse sotsiaalse vahendamise aktiivsuselt pisut üle Euroopa keskmise, jagades koos Taani ja Poola kolleegidega 25 riigi seas 9.

Samas puudub ülevaade Eesti õpetajate tegevusest eri vanuses, keele ruumis ja piirkonnas elavate laste internetikasutuse sotsiaalsel vahenda misel.

  • Eesti õpetajate roll laste internetikasutuse sotsiaalses vahendamises
  • Otsene FX binaarne valikud
  • А овладев телепатией, он подчинил себе самую неуловимую силу из .
  • Nouanded Kuidas edukalt kauplemise voimalustehinguid
  • Osta ja muua paevade kaubanduse signaale

Samuti napib informatsiooni, milline on õpetajate juhendamis tegevuse võimalik mõju laste online-riskide ja kahju koge misele. Siinse artikli eesmärk on välja selgitada, milliseid sotsiaalse vahenda mise viise kasutavad Eesti õpetajad eri vanuses, eri kodukeelega ja eri suuruses asulates elavate laste hinnangul ning kuidas on omavahel seotud õpetajatepoolne vahen-damine ning Cara MeamArkan Binaarne valik kokkupuutumine internetiohtudega ja kahju kogemine.

Tegemist on mitmemõõtmelise, kõrgema Cara MeamArkan Binaarne valik tasandi mõistega. Laiemal üldistustasandil, võttes peale vanemate arvesse ka Kaubanduse marsruutimissusteem sotsialiseerijaid, võib laste internetikasutuse sotsiaalse vahendamise jagada kahte suurde kategooriasse: ühelt poolt sotsiaalseks toetamiseks, mis hõlmab mitmesuguste sotsialiseerijate õpetajate, eakaaslaste, vanemate või teiste pereliikmete ja sugulaste poolset abistamist, juhendamist, koos-kasutamist ja -tõlgendamist, ning teiselt poolt reegliteks ja piiranguteks nii 4 sotsiaalseteks kui ka tehnilisteksmille kehtestavad enamasti õpetajad ja lapsevanemad Kalmus, Tuginedes nii McQuaili käsitlusele meedia vahendaja-rollidest kui ka laste internetikasutuse Cara MeamArkan Binaarne valik vahendamist puudutavate uuri-muste tuleuuri-mustele, on Kalmus välja pakkunud sotsialiseerijate vahendaja-rollide tüpoloogia: 1 väravavaht, kes valib laste jaoks välja teatud meediakogemused ja jätab tahtlikult või ebateadlikult kõrvale teised seda rolli täidavad peamiselt lapsevanemad ; 2 treener ehk teejuhtkes näitab meediamaastikul teed ja aitab aru saada sellest, mis on raskesti mõistetav või millega on raske toime tulla õpetajate roll treenerina on välja kujunemas ; 3 aken, kes avardab laste vaatevälja ja teadmisi meedia-maailmast ning selle positiivseid kasutusvõimalusi selles rollis on valda-valt eakaaslased ; 4 nõustaja või usaldusisik, kelle poole lapsed pöörduvad pärast negatiivset internetikogemust seda retroaktiivset vahendaja-rolli täidavad sagedamini eakaaslased ja lapsevanemad, harvemini ka õpetajad.

Laste meediakasutuse sotsiaalne vahendamine on tihedalt seotud ka meediakasvatuse ja meediakirjaoskuse või meediapädevuse mõis-tega. Meediakirjaoskus on kompleksne ja mitmetahuline kompetent-sus Bonfadelli,mis hõlmab võimet kasutada, analüüsida, luua ja edastada meediasõnumeid eri vormis ja kontekstis Buckingham et al. Livingstone lisab nimetatud neljale osaoskusele ka ligipääsu meediasisule ning selle hindamise. Kui ettekavandamata ja süsteemitu, kuid funktsionaalne meediasotsialiseerimine on omane pigem perekonda-dele Bonfadelli,siis kavatsuslikku, eesmärgistatud ning õppekavale toetuvat meediakasvatust meediakirjaoskuse kujundamiseks praktiseeri-takse üldjuhul haridusasutustes Uljens, Ülalnimetatud sotsiaalse vahendamise strateegiatest on meediakasvatuse pedagoogilise kontsept-siooniga enim seotud aktiivne juhendamine Vinter, Õpetajate roll laste internetikasutuse sotsiaalses vahendamises Enamikus varasemates uurimustes nt Berrier, ; Wishart, ei eristata õpetajatepoolses internetikasutuse sotsiaalses vahendamises stra-teegiaid ega püüta vastata küsimusele, kuidas õpetajatepoolne vahenda-mine on seotud laste negatiivsete internetikogemustega.

Siiski on mitmes uurimuses käsitletud mõningaid õpetajate tegevuse aspekte, mis mõjutavad laste internetikogemusi.

Kuidas kirjutatakse tõlkelugu?

Seniste uurimuste tulemusi üldistades võib väita, et õpetajad kesken-duvad peamiselt internetiturvalisusele, eelistades pigem kehtestada laste internetikasutust piiravaid reegleid kui tegeleda aktiivse juhendamisega. Varasemast on teada, et lapsevanemad ootavad sageli, et õpetajad etendaksid laste inter-netikasutuse toetamisel treeneri või nõustaja rolli, teisisõnu soovitakse, et nad toimiksid in loco parentis ehk vanemate asemel Wishart, Niisugune seosemuster ei Cara MeamArkan Binaarne valik siiski kõigis uuritud 25 riigis, viidates sellele, et õpetajate treeneriroll võib olla alles kujunemisjärgus.

Analüüs tõi esile ka nõrga positiivse seose laste negatiivsete online-kogemuste ning õpetajate ja eakaaslaste pakutava toetuse vahel. See annab alust arvata, et interneti-kasutuse sotsiaalne vahendamine võib toimuda retroaktiivselt, kui lapsed pöörduvad õpetajate kui usaldusisikute või lohutajate poole pärast seda, kui nad on kogenud internetis midagi häirivat.

Kuidas kirjutatakse tõlkelugu?

Ainsaare jt analüüs aitab selgitada, miks lapsed pöörduvad inter-netiprobleemide puhul õpetajate poole harvemini kui näiteks eakaaslaste poole. Põhjus võib olla selles, et nad ei usalda täiskasvanute interneti-kompetentsi ning neil võib puududa usk sellesse, et täiskasvanud mõista-vad noori. Samuti ei soovi noored, et informatsioon nende tegevuse kohta leviks teiste täiskasvanute seas. Märgitud internetikasutuse vahendamisest teata-sid enim lapsed, kes õpivad nooremates klasteata-sides 4.

Kuidas kirjutatakse tõlkelugu?

Uuringust ei selgu-nud, milles täpsemalt seisnes internetisuhtluse juhendamine ning ohtude käsitle mine, samuti mitte Forex kauplemise tasuta harivaid videoid vahendamistegevuse võimalik seos ohtude kogemisega. Uuringus küsiti õpetajatelt üksnes küberkiusa-misest rääkimise ja nende juhtumitega tegelemise kohta. Õpetajate rolli laste internetikasutuse sotsiaalses vahendamises on vaadeldud ka kvalitatiivsetes uurimustes.

Raudsiku uurimusest selgus, et kui õpetaja võtab tunnis jutuks internetiturvalisuse, võib see soodustada samasisulisi vestlusi ka lapse ja lapsevanema vahel.

Kuidas kirjutatakse tõlkelugu?

Need kaks rolli ei ole üksteist välistavad, vaid neid etendatakse integreeritult, olenevalt õpetaja arusaamast selle kohta, mis aitab konkreetses situatsioonis parimal viisil saavutada õpieesmärki ning sobib õpilaste ja õpetaja vajadustega.

Vähesed õpetajad täitsid õpilaste internetikasutuses uusi võimalusi avavate akende rolli.

Veel hiljutisem on uurijate eneserefleksioon tõlkeloo koostamise põhimõtete ja metodoloogiate üle, mis jäi konkreetsete tõlkelugude kirjutamise eel sageli pealiskaudseks ja võrsus alles publitseeritud tõlkelugude ilmumise järgsest retseptsioonist. Eestis seisame silmitsi pigem vastupidise olukorraga, kus on olemas ulatuslikud ja detail-sed katdetail-sed mõtestada tõlkeloo kirjutamise printsiipe — Peeter Torop rõhutas juba See muidugi ei tähenda, et rohkem poleks tõlkelugu kirjutatud: erineva põhjalikkuse astmega tõlkeloo fragmente, eriti hiljutiste aastate jooksul, on lisandunud üsna kiiresti nii kavatsetult kui ka tahes-tahtmata. Viimase näite autoriks võiks põhimõtteliselt sobida igaüks, kes kirjutab Eesti ajalugu, uurigu ta tõlkeloo seisukohalt esmapilgul kas või nii vähe huvipakkuvaid allikaid nagu linna rae protokolliraamatud või talude ja nende koormiste nimistud.

Karaseva ja tema kolleegide uuringu valimi põhjal 27 osalejat ei tulnud aga ilmsiks õpetajate kui usaldusisikute või lohutajate roll. Online-keskkonna näiline anonüümsus ja turvalisus ajendavad lapsi ja noori tegema internetis asju, mida nad reaalses elus nii Cara MeamArkan Binaarne valik ei teeks.

Arvutis suhtlemine tekitab tunde, et ohtude eest ollakse kindlamalt kaitstud kui reaalses elus. Binaarsete valikute minimaalne investeering on kolmandik seksuaalse sisuga sõnumeid saanud Eesti lastest ning pool inter netis porno-graafilise materjaliga kokkupuutunutest tundnud end juhtunust häirituna Livingstone et al.

Internetiohte kogevad enim teismeeas lapsed, kes kasutavad inter-netti sagedamini, riskantselt ning kelle digitaalsed oskused on keskmisest paremad Helweg-Larsen et al. Hüpoteesid Artiklis uurime, milliseid sotsiaalse vahendamise meetodeid kasutavad laste hinnangul Eesti õpetajad ning kuidas see erineb laste demograafiliste tunnuste lõikes.

Koige populaarsem valiku strateegia

Lisaks analüüsime, kuidas on õpetajatepoolne kasutuse sotsiaalne vahendamine ning laste kokkupuutumine interneti-ohtudega ja kahju kogemine omavahel seotud. Täpsemalt vaatleme, kas ja kuivõrd ennustab õpetajatepoolne vahendamistegevus, laste internetikasu-tuse aktiivsus ja kompetentsus laste kokkupuudet nelja internetiohuga küberkiusamine, internetituttavaga silmast silma kohtumine, pornograa-filise materjali nägemine ning seksuaalse sisuga sõnumite saaminevõttes arvesse laste vanust, asulatüüpi ja kodukeelt.

Küsitlusankeet tõlgiti inglise keelest 24 keelde ja seejärel tõlke adekvaatsuse kontrollimiseks tagasi inglise keelde ning see läbis nii kogni-tiivse kontrolli kui väikesevalimilise prooviuuringu kõigis osalenud riiki-des.

Paljudele küsimustele lisati riigiomased näited ja kultuurispetsiifilised terminid. Silmast silma intervjuud toimusid laste kodudes; delikaatsete küsimuste jaoks kasutati isetäidetavat ankeeti. Eestis koguti andmeid Uuri-tavad pered leiti üle Eesti valimipunktis juhuaadressi meetodil. Intervjuud toimusid CAPI-meetodil intervjueerija sisestas vastused arvutisse ; lapse ja lapsevanema intervjuu kogupikkus oli kesk-miselt 68 minutit. Sooliselt jagunes Eesti laste valim võrdselt.

Ülevaade uuritavate demograafilisest jaotusest on esitatud tabelis 1.

Eesti õpetajate roll laste internetikasutuse sotsiaalses vahendamises

Kaheksa tunnuse põhjal moodustasime dihhotoomse tunnuse 0 — õpetajad ei ole lapsi ühelgi viisil juhendanud, 1 — õpetajad on juhendanud lapsi vähemalt ühel loet letud viisil ning jaatavate vastuste summeerimise teel vahendamise indeksi. Indeksi väärtused jäid vahemikku 0—8 suurem väärtus tähendab enamate vahendamismeetodite kasutamist. Internetiohtudega kokkupuutumine Uuringus küsiti 11—16aastastelt lastelt, milliste nelja tüüpi interneti ohtudega on nad küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul kokku puutunud: 1 inter-netis seksuaalse sisuga sõnumite sõnade, piltide või videote saamine või nägemine, 2 vastaja suhtes solvavalt või vastikult käitumine interne-tis küberkiusamine3 pornograafilise materjali nägemine interneinterne-tis ja 4 silmast silma kohtumine inimesega, kellega kõigepealt tutvuti inter netis.

Forex maaklerid Kanada MetaTrader

Et hinnata ohtudega kokkupuutumist, moodustasime indeksi jaatavate vastuste summeerimise teel. Indeksi skaala varieerus 0st ei ole puutunud 10 kokku ühegi ohtliku situatsiooniga 4ni on puutunud kokku kõigi situat-sioonidega. Internetis kahju kogemine Viimase 12 kuu jooksul internetiohtudega kokkupuutunud lastelt küsiti, kas nad on tundnud end häirituna st tundnud end ebamugavalt, läinud endast välja või tundnud, et ei oleks pidanud situatsiooniga kokku puutuma järgmistel põhjustel: 1 internetis seksuaalse sisuga sõnumite saamine või nägemine, 2 pornograafilise materjali nägemine ja 3 internetis kohatud inimesega silmast silma kohtumine.

Internetis kahju kogemise mõõtmiseks moodustasime dihhotoomse tunnuse: 1 — vastaja ei ole kokku puutunud ühegi ohtliku situatsiooniga või kogenud kahju, 2 — vastaja on kogenud kahju, mis tuleneb vähemalt ühest ohust.

Küberkiusamisest tingitud kahju kogemine on analüüsist välja jäetud, kuna seda mõõdeti teise skaalaga.