Kas vastus teisele küsimusele on erinev, kui edasine turustamine kahjustab või võib kahjustada asjaomaste kaupade kuvandit ja seega ka kaubamärgi mainet? Nii näiteks ei saa kaubamärgina registreerida neid tähiseid, mis kirjeldavad pakutavaid tooteid ja teenuseid, mis juba on vastavas valdkonnas tavapäraseks muutunud tähised, mis annavad eksitavat teavet või on vastuolus avaliku korra ja heade tavadega. Tehniline dokumentatsioon 1 Tehnilises dokumentatsioonis peavad sisalduma: 1 konditsioneeri tarnija nimi ja aadress; 2 konditsioneeri mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus; 3 konditsioneeri mudeli konstruktsiooni põhilised iseärasused ja eelkõige energiatarvet oluliselt mõjutavaid asjaolusid käsitlevad andmed, sealhulgas ka asjakohased joonised; 4 harmoneeritud standardites sätestatud katsetamismenetluste kohaselt tehtud asjakohaste mõõtmiskatsete protokollid; 5 kui teatava mudelikombinatsiooniga seotud teave on saadud teiste kombinatsioonide konstruktsiooni alusel tehtud arvutuste või ekstrapoleerimise teel, esitatakse soovitatavalt need arvutused ja ekstrapolatsioonid ning teostatud arvutuste täpsuse tõendamiseks sooritatud katsed üksikasjad split seadme süsteemide arvutamise matemaatilise mudeli ja selle mudeli täpsuse tõendamiseks tehtud mõõtmiste kohta ; 6 konditsioneeri kasutusjuhend selle olemasolu korral.

Õhukonditsioneeriga võib õhku soojendada, ringlusesse anda, puhastada ja niisutada. Õhu soojendamine võib põhineda jahutustsükli suuna muutmisel vastupidiseks, nagu näiteks soojuspumbal; 2 soojuspump on agregaat, mis võtab soojust kindla temperatuuriga kehalt ja annab selle kõrgema temperatuuriga kehale.

Energiamärgistus 1 Konditsioneer peab olema tootja, tema volitatud esindaja või importija edaspidi tarnija poolt varustatud määruse lisas 1 esitatud vormi kohase energiamärgistusega.

Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud õhukonditsioneeri energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile1 Vastu võetud

Foxi ja R. Bi osas. Liidu tarbijatele mõeldud e-turul selliste margitoodete müügiks pakkumine, mille kaubamärgi omanik on mõelnud suunata müügiks kolmandates riikides.

Elektrooniline kaubamargi maaramise susteem ELE

Sellega seoses on Euroopa Kohus korduvalt otsustanud, et peamine on see, et liikmesriigis registreeritud kaubamärgi omanik saaks kontrollida seda kaubamärki kandvate kaupade esmakordset turuleviimist EMP-s vt eelkõige Kui oleks teisiti, siis puuduks ettevõtjatel, kes elektroonilist kaubandust kasutades pakuvad liidu tarbijatele suunatud e-turul müügiks kolmandas riigis asuvaid margitooteid, mida on võimalik ekraanil kuvada ja selle e-turu kaudu tellida, seda tüüpi müügipakkumiste osas üldse kohustus järgida intellektuaalomandi valdkonnas kehtivaid liidu norme.

Selline olukord mõjutaks nende normide kasulikku mõju. Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis ja komisjon oma kirjalikes märkustes on tõdenud, kahjustaks nende normide tõhusust see, kui need ei kohalduks liidus registreeritud kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamisele liidus asuvale tarbijale suunatud interneti müügipakkumises või reklaamis ainult selle tõttu, et pakkumise või reklaami taga olev kolmas isik asub kolmandas riigis või asub selles riigis tema poolt kasutatava veebisaidi server või siis asub kolmandas riigis pakkumise või reklaami ese.

Elektrooniline kaubamargi maaramise susteem ELE

Kui müügipakkumisele on lisatud täpsustusi nende geograafiliste piirkondade kohta, kuhu müüja on valmis kaupa saatma, siis on seda laadi täpsustusel kõnealuse hinnangu andmisel eriline tähtsus.

Siseriikliku kohtu ülesanne on juhtumipõhiselt hinnata, kas asjakohaste tunnuste põhjal saab järeldada, et kõnealuselt territooriumilt juurdepääsetaval e-turul kuvatav müügipakkumine või reklaam on suunatud sellel territooriumil asuvatele tarbijatele. Näidiste ja proovipudelite müügipakkumised 68 Vaidlust ei ole selle üle, et eelotsusetaotluse esitanud kohtu poolt vaadeldavate faktiliste asjaolude toimumise ajal pakkusid füüsilistest isikutest kostjad veebisaidil www.

Selliste esemete tasuta tarnimine ei kujuta endast seega põhimõtteliselt nende turuleviimist omaniku poolt. Järelikult peab nende toodete ja pakendite tähistamiseks kasutatud kaubamärgi omanikul olema võimalus keelata nende kaupade edasimüük pakendist välja võetuina.

Ajakirjast

Samas ei tasu kaupade ja teenuste nimekirja ülemäära pikaks ajada ning taotleda kaitset ka nendes valdkondades, mis tegelikkuses pole kaubamärgiga seotud. Kiirendatud menetlus Alates Sellisel juhul peab taotlus vastama järgmistele peamistele kriteeriumitele: Taotletakse sõnamärgi, kujutismärgi sh sõnalise osaga või ruumilise märgi registreerimist Kaubad ja teenused on välja valitud ühtlustatud andmebaasist ning taotluses on märgitud kuni 60 kauba või teenuse nimetust Riigilõiv tasutakse kohe koos taotluse esitamisega Taotlus esitatakse Patendiameti e-teenuste portaali kaudu Kujutismärgi ja ruumilise märgiga ei esitata värvide loetelu ning taotlus ei sisalda prioriteedinõuet Kiirendatud menetluse korral väljastatakse registreerimise otsus nädala jooksul.

Elektrooniline kaubamargi maaramise susteem ELE

Mis juhtub pärast kaubamärgi registreerimise otsust? Pärast kaubamärgi registreerimise otsust avaldatakse kaubamärk igakuises kaubamärgilehes.

Elektrooniline kaubamargi maaramise susteem ELE

Alates avaldamisest hakkab kulgema kahekuuline tähtaeg, mil kolmandatel isikutel on võimalik kaubamärgi registreerimist vaidlustada. Vaidlustamine on põhjendatud juhul, kui registreerida soovitakse identset või sarnast kaubamärki identsete või samaliigiliste kaupade osas. Kaubamärgi vaidlused lahendab Patendiameti all tegutsev sõltumatu apellatsioonikomisjon, kes hindab vaidlustuses esitatud võrreldavat kaubamärki taotletava kaubamärgiga.

Kui kaubamärgi registreerimist ei vaidlustata kahe kuu jooksul, registreeritakse kaubamärk ning kaubamärgiomanikule väljastatakse kaubamärgitunnistus. Kui kaubamärk on registreeritud, kehtib kaubamärk 10 aastat taotluse esitamise kuupäevast arvates.

Elektrooniline kaubamargi maaramise susteem ELE

Kümne aasta möödumisel on kaubamärgiomanikul õigus kaubamärgi kehtivust pikendada, tasudes kaubamärgi pikendamise riigilõivu ning esitades sellekohase taotluse Patendiametile. Patendiamet saadab küll 6 kuud enne kaubamärgi kehtivuse lõppemist kaubamärgiomanikule teate tähtaja lähenemisest, kuid kindlam on jälgida endale kuuluvate kaubamärkide kehtivust ka ise. Tags: Post not marked as liked Viimased postitused.

EN Kaubamärgi registreerimine — miks ja kuidas?