Ettevõtte rahastamisvõimaluste leidmisel tuleb teha vahet kahel mõistel: investeerimine ja finantseerimine. Primaarsetelt kapitaliturgudelt laenates soovivad ettevõtted sageli investeerida füüsilistesse seadmetesse, mis aitaksid suurendada ettevõtte tulu. Omakapital on seega omanikele kuuluv vara ja kui omakapital on piisavalt suur, võivad omanikud ettevõttest osa raha välja võtta — endale dividende maksta.

Erinevus antud ja investeerimata omakapitali voimaluste vahel Looduslik keele tootlemise strateegia

Need süsteemid on koondunud sellistesse finantskeskustesse nagu LondonNew York ja Hongkong. Kapitaliturud on turud, kus raha on ette nähtud kasutada kauemaks kui üks aasta. Primaarturul müüakse investorile uued aktsiad või võlakirjaemissioonid mehhanismi kaudu, mis kannab nimetust underwriting.

Primaarturul on põhilisteks pikaajaliste vahendite otsijateks valitsused nii linnavalitsuslikud, kohalikud kui riiklikud ja äriettevõtted.

Sissejuhatus[ muuda muuda lähteteksti ] Nüüdisaegsed kapitaliturud on peaaegu alati paigutatud arvutipõhisesse elektroonilise kauplemise süsteemi. Enamikku on juurdepääs vaid finantssektori esindajatel või valitsuste ja korporatsioonide rahandusosakondadel, kuid mõnele on juurdepääs ka avalikkusel. Selliseid süsteeme on tuhandeid, enamik teenindab vaid väikest osa tervest kapitaliturust.

Valitsused kipuvad väljastama vaid võlakirjuettevõtted aga ka omakapitali. Põhilised üksused, mis ostavad võlakirju või aktsiaid on pensionifondidriskifondidriiklikud investeerimisfondid ja vähemal määral jõukad eraisikud ja investeerimispangad kaubeldes oma enda nimel.

Sekundaarturgudel toimub väärtpaberite müümine ja ostmine investorite ja börsimaaklerite vahel, tavaliselt börsil või börsiväliselt. Sekundaarturgude olemasolu tõstab primaarturu investorite valmisolekut, sest nad teavad, et neil on võimalus kiirelt oma investeeringutest raha välja võtta, kui vajadus peaks tekkima. Kapitaliturul kaubeldakse seevastu pikaajaliste finantsinstrumentidega, näiteks aktsiate ostmine või laenud, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta.

Näiteks võib ettevõte saada makseid klientidelt, kuid need pole veel kontole jõudnud, aga samal ajal soovitakse kohe maksta palgaraha. Sarnaselt võlakirjadega on ka igal aktsial nominaal ehk nimiväärtus. Nominaalväärtusega kajastatakse emiteeritud aktsiaid ettevõtte bilansi passivas aktsiakapitali real. Aktsiainvestori seiskohalt ei ole nominaalväärtusel suurt tähendust, sest tunduvalt olulisem on aktsia turuväärtus.

Turuväärtust nimetatakse ka turukapitalisatsiooniks, mis leitakse ühe aktsia turuhinna ja aktsiate arvu korrutamise läbi. Aktsia turuhind peegeldab ettevõtte omanike rikkust. Seetõttu on ettevõtte lõppeesmärk aktsionäride rikkuse maksimeerimine, kuid peamine ei ole mitte ainult ettevõtte raamatupidamislik kasum vaid omanikutulu, mis moodustub dividendidest ja aktsia väärtuse kasvust.

Viimane ei sõltu mitte ainult headest müüginäitajatest vaid ka juhtkonna võimest ettevõtet ka tulevikus kasumlikuna hoida.

Erinevus antud ja investeerimata omakapitali voimaluste vahel Kas ma peaksin jagama aktsiaoptsioone

Seetõttu peaksid ettevõtte kõik tegevused olema suunatud aktsia väärtuse kasvatamisele. Aktsia turuhinnast võivad olla huvitatud nii ettevõtte omanikud kui olemasolevad ja potentsiaalsed investorid.

Stardikapital, finantseerimine ja investeerimine

Ettevõtte investoriteks võivad olla nii eraisikud, juriidilised isikud, investeerimisfondid, varahaldusettevõtted, potentsiaalsed ülevõtjad jt. Kui investorite arvates on aktsiate hind väärtpaberiturul ülehinnatud, siis ületab aktsia turuväärtus aktsia fundamentaalset väärtust, ehk õiglast hinda.

Aktsia õiglast hinda on raske määratleda, kuid lisaks turuväärtusele on kasutusel ka ettevõtte bilansiline väärtus, mis leitakse omakapitali jagamisel aktsiate arvuga. Ettevõtte varad toodavad kasumit ettevõttele, mis investeeritakse ettevõtte arengusse ja või jaotatakse ettevõtte aktsionäride vahel.

Kas investeerida laenudesse või omakapitali? Kumba eelistada?

Aktsionäridele jaotab ettevõte kasumit dividendide näol. Kui ettevõte on majanduslikult edukas, siis on suurem ka ettevõtte poolt teenitav kasum. Enamasti tõstab suur kasum ettevõtte väärtust, aga see võib kasvada või kahaneda muudelgi asjaoludel. Kasvanud ettevõtte väärtus suurendab omakorda ettevõtte aktsiate hinda.

Aktsiaseltsi kõrgeim juhtorgan on aktsionäride koosolek, kes valib nõukogu. Nõukogu omakorda kinnitab juhatuse.

Ettevõtte juhatus tegeleb jooksvate küsimustega ettevõttes ning esitab nõukogule perioodiliselt aruandeid. Nõukogu teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle ning suhtleb aktsionäridega.

Seega saavad aktsionärid kui ettevõtte osanikud oma valduses olevate aktsiatega ka hääleõiguse, et mõjutada juhtimist.

Omakapital ehk omaniku vara Omakapital ehk omaniku vara Omakapital ehk netovara on see osa, mille ulatuses ettevõttel on varasid rohkem kui kohustusi. Omakapital peab olema kindlasti positiivne, ehk ettevõttel peab olema varasid rohkem kui kohustusi. Mida näitab omakapital Varadena arvestatakse kõike, mis on kirjas bilansi aktiva poolel — raha, nõuded, kaubavarud, materiaalne ja immateriaalne põhivara.

Nagu suurema osa asjadega, on ka aktsionäriks olemisel kaks poolt - aktsiaid ostes võtab aktsionär endale osa ettevõtte tegutsemisega seotud riskist. Kui asjad lähevad hästi ja kasum kasvab, siis võidakse maksta rohkem dividende ning tavaliselt suureneb ka aktsiate väärtus, kui aga olukord halveneb olgu siis põhjuseks firma nõrk juhtimine, nõukogu valed otsused või ettevõttest sõltumatud tegurid nagu ebasoodne turuseis vmsiis võib aktsiate väärtus langeda ja firma pankroti korral võivad need koguni väärtusetuks muutuda.

Aktsiate liigitamine Aktsionäridele antava hääleõiguse reguleerimiseks võib ettevõte välja lasta erineva klassi aktsiaid. Reeglina jagunevad need liht- ja eelisaktsiateks ning märgistatakse tähtedega A- B- C-seeria aktsiad.

Investeerimisõpik

Erineva klassi aktsiad annavad aktsionäridele erinevad õigused: näiteks A-seeria aktsia võib anda omanikule ühe hääle, B-seeria kolm häält, C-seeria eelisaktsia ühe hääle.

Lihtaktsia Common Stock on kõige tavalisem aktsia, mille omanik saab tulu aktsiahinna tõusust ja dividendidest. Lihtaktsia annab aktsionärile hääleõiguse aktsionäride üldkoosolekul, kuid kasumi jaotamisel ja ettevõtte likvideerimisel saavad lihtaktsiate omanikud oma osa alles viimasena. Eelisaktsia Preffered Stock omanik saab lihtaktsia omanikega võrreldes erinevad õigused.

Nimetus eelisaktsia tuleb sellest, et kasumi jaotamise ja ettevõtte pankroti korral tehakse nende omanikele väljamaksed enne tavalisi aktsionäre. Tavaliselt on neil fikseeritud dividendid ning seetõttu väiksem võiduvõimalus, kuid ka väiksem risk.

Aktsiaaktsiad eelisaktsiad

Eelisaktsia ei anna aktsionärile hääleõigust, kuid tagab selle omanikule võrreldes lihtaktsiate omanikega eelisõiguse saada osa kasumist või ettevõtte tegevuse lõpetamisel osa alles jäävast varast enne lihtaktsionäre. Ettevõtetteid liigitatakse ka turuväärtuse ehk kapitalitsiooni järgi. USAs loetakse ettevõtet turukapitalitsiooniga üle 10 miljardi dollari suurettevõtteks large-capmiljardi dollari vahemikus keskmise suurusega ettevõtteks mid-cap ja alla 2 miljardi dollari väikeettevõtteks small-cap.

Kuidas valida aktsiaid?

Omakapital ehk omaniku vara

Tavaliselt lisanduvad ühekordsetele kuludele muud jooksvad kulud. Teenindusettevõttel on stardiperiood väiksem kui tootmisettevõttel.

Erinevus antud ja investeerimata omakapitali voimaluste vahel Jaga valiku kood V

Kui igapäevaselt igakuiselt laekub vähemalt sama palju raha, kui ettevõttel tasuda tuleb, võib kergendatult öelda — minu äri on käima läinud. Aga kas see äri on ka kasumlik? Stardiperioodi langeb seetõttu teine väga tähtis ajahetk — tasuvuspunkti saavutamine. Tasuvuspunkt ehk kasumilävi Tasuvuspunkt näitab, kui palju on vaja toota ja müüa kehtestatud hinnaga, et tulud ületaksid kulusid või oleksid vähemalt nendega võrdsed. Tasuvuspunkt tuleb äriplaani koostamise käigus eelnevalt välja arvutada, nii nagu ka vajalik stardikapitali suurus.

Kapitaliturg

On väga ohtlik alustada äri ilma stardikapitali kindlaks määramata või mõistmata ja sellele vastavalt võimalikke rahastamisallikaid läbi kaalumata. Igal ettevõttel on ettevõtte põhikapitali kaasamiseks kohustus emiteerida aktsiakapital. Aktsiakapital võib olla erinevat tüüpi, näiteks omakapital, eelisaktsiakapital jne. Aktsiad ja eelisaktsiad on täpselt nagu mündi kaks külge, neil on oma plussid ja miinused.

Lingid 1. Investeerimine aktsiatesse Ajalugu on tõestanud, et parim viis rikkuse pikaajaliseks kasvatamiseks on investeerimine aktsiatesse. Aktsiate keskmine tootlus viimase 75 a.

Omakapitali dividendid sõltuvad suuresti ettevõtte tootlusest, samas kui eelisaktsiad on fikseeritud ja neid tuleb maksta. Aktsiakapitalist aktsionärid on ettevõtte tegelik riskikandja, kuna likvideerimise korral on neil järelejäänud osa; Eelisaktsionärid eelistavad suuremaid nõudeid kasumile ja varadele ning dividendimäär on fikseeritud, ilma hääleõiguseta ja võimalus osaleda dividendides ajal, mil ettevõtte tegevus on hea.

Mis on omakapital?