Deklareerimine tavasüsteemis Ei, seda sa ei tohi teha, sest aktsia soetamismaksumus võetakse arvesse sel maksustamisperioodil, mil aktsia võõrandatakse. Komisjon kasutab oma vastavuse kontrollimise menetluse raames tehtavates päringutes makseasutuste sisekontrollisüsteemide mõjususe hindamiseks eraldi vahendit: põhi- ja lisakontrollide nimekirja, mis sisaldab haldus- ja füüsilisi kohapealseid kontrolle ning muid haldustoiminguid, mida vajatakse väljamakstavate summade õigeks arvutamiseks punktid 38— Ühe inimese piires makseta väärtpaberikannet ei ole vaja deklareerida, selle võib deklaratsioonilt kustutada. Deklareerimine tavasüsteemis Väärtpaberid, mis on omandatud pärimise või kinkimise teel, kajastatakse LHV maksuaruandes soetamismaksumusega null, st tasuta saadud väärtpaberitena. Deklareerimine tavasüsteemis Väärtpaberi võõrandamisena deklareeritakse võlakirja müük või vahetus turutehingu käigus enne võlakirja lunastamistähtaega. Eelarveaasta puhul moodustasid sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta avaldatud arvamused vaid ühe faktori, mida komisjon võttis arvesse liikmesriikide kontrollistatistikas esitatud vigade kohanduste arvutamisel.

Need kanded seotakse kokku miinuskande soetamismaksumuse ülekandmiseks plusskandele.

Samas võivad keerukamad toimingud aga ka näiteks väärtpaberite ühelt LHV kliendikontolt teisele ülekandmine olla kajastatud nn vabakannetena ning sellisel juhul peab LHV need kanded vajalike koefitsientidega käsitsi ühendama. Kui see on jäänud tegemata, siis soetamismaksumuse ülekannet ei tehta ja maksuaruandesse võivad tekkida ebakorrektsed andmed. Seetõttu on vabakannete ja muude potentsiaalselt ohtlike toimingute puhul maksuaruandes vastavad read märgitud punase värviga ning soovitatud need kliendil üle kontrollida.

Vajaduse korral pöördu kannete ühendamiseks või muude paranduste tegemiseks LHV poole.

Mudeli de jagamise valik Tehingud

Kuidas arvutatakse väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju? Väärtpaberite võõrandamisel ei võeta arvesse mitte üksnes tehingust saadud kasu, vaid ka kahjuga tehtud tehingud. Seejuures ei ole oluline, kas kahju väärtpaberite võõrandamisest tekkis sel maksustamisperioodil või varem. Kui kahju väärtpaberite võõrandamisest oli tekkinud eelmistel maksustamisperioodidel, peab kahju olema juba deklareeritud ja see kantakse eelmistelt maksustamisperioodidelt üle.

Kui väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui samal maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu, võib arvata kasu ületava kahju summa maha järgnevatel maksustamisperioodidel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust. Kuidas toimub maksustamine, kui kahju on saadud äriühingu pankrotistumise või likvideerimise tagajärjel? Pankrotiprotsessis aktsiaid ei võõrandata ega kehtetuks ei tunnistata ning kahju ei saa deklareerida.

Äriühingu likvideerimisel või likvideerimisjaotise saamisel maksustatakse likvideerimisjaotise osa, mis ületab osaluse soetamismaksumuse välja arvatud likvideerimisjaotise osa, mis on maksustatud äriühingu tasemel.

Äriühingu likvideerimisel võib deklareerida ka saadud kahju. Kahju, mis on tekkinud väärtpaberite võõrandamisest, ei tohi väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu vähendamisel arvesse võtta juhul, kui kahju tekkis väärtpaberite turuhinnast madalama hinnaga võõrandamisest maksumaksjaga seotud isikule või maksumaksjaga seotud isikult turuhinnast kõrgema hinnaga omandatud väärtpaberi võõrandamisel.

Seotud isikutega kahjuga tehtud tehingute kohta kirjuta tuludeklaratsiooni tabeli 6. Deklareerimine tavasüsteemis Kuna aktsiate võõrandamisest saadud kahju ei saa kirjeldatud olukorras arvesse võtta, ei saa arvesse võtta ka optsiooni preemiat, mis suurendaks kahju. Deklareerimine tavasüsteemis Väärtpaberi võõrandamisena deklareeritakse võlakirja müük või vahetus turutehingu käigus enne võlakirja lunastamistähtaega. Olemasolevalt võlakirjalt saadav tulu maksustatakse intressina ning seda ka juhul, kui intress kujuneb võlakirja käibele laskmise ja tagasiostu hinna vahest diskontovõlakiri.

Mis on tööandjalt või juriidiliselt isikult soodushinnaga või tasuta saadud väärtpaberite soetamismaksumus? Kui töötaja on saanud tööandjalt tasuta või soodushinnaga väärtpabereid, millelt tööandja on tasunud erisoodustus- tulu- ja sotsiaalmaksu, või füüsiline isik on saanud juriidiliselt isikult kingitusena väärtpaberi, mille juriidiline isik on maksustanud, siis võõrandamisel lisatakse nende väärtpaberite soetamismaksumusele väärtpaberite summa, mille oli tööandja või juriidiline isik maksustanud.

Küsi väärtpaberi andnud tööandjalt või juriidiliselt isikult vabas vormis tõend, kus on kirjas väärtpaberi väljastanud juriidilise isiku nimi ja registrikood, väärtpaberi liik, hulk ja maksumus ning summa, mille on juriidiline isik tulumaksuga maksustanud.

Mudeli de jagamise valik Tehingud

Et seda summat saab arvesse võtta ainult juhul, kui juriidiline isik on tasuta või soodushinnaga väärtpaberite turuhinna maksustanud, siis peab olema tõendil näha, millal ning millises tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni TSD vormi lisas 4 või 5 nimetatud summa on kajastatud. Kuidas kujuneb nende väärtpaberite soetamismaksumus, mille on maksumaksja omandanud optsioonilepinguga Eesti tööandjalt?

Maksumaksja saab soetamismaksumusena arvesse võtta enda tehtud kulu optsiooni alusvara omandamisel ja tööandja poolt erisoodustusena maksustatud optsiooni väärtuse, mis on kirjas tööandja väljastatud tõendil. Kui osalusoptsiooni alusvara on osalus tööandjas või tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus, ei loeta erisoodustuseks osalusoptsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist juhul, kui osalus omandatakse mitte Mudeli de jagamise valik Tehingud kui kolme aasta möödumisel pärast osalusoptsiooni andmist.

Töötajal on kohustus teatada tööandjale osalusoptsiooni võõrandamisest. Optsiooni alusvara muutumise korral arvestatakse nimetatud tähtaega esialgse optsiooni andmisest arvates. Kui kogu osalus tööandjas või temaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus võõrandatakse vähemalt kolmeaastase tähtajaga optsioonilepingu kehtivuse ajal, samuti kui töötajal tuvastatakse täielik töövõimetus või ta sureb, ei loeta erisoodustuseks optsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist ulatuses, mis vastab proportsionaalselt optsiooni hoidmise ajale enne nimetatud sündmust.

Maksuvabastus ei laiene osalusoptsiooni võõrandamisest saadud tulule. Deklareerimine tavasüsteemis Väärtpaberid, mis on omandatud pärimise või kinkimise teel, kajastatakse LHV maksuaruandes soetamismaksumusega null, st tasuta saadud väärtpaberitena.

Võõrandamisel makstakse tulumaks müügisummalt. Kuidas deklareerida välisriigis võõrandatud väärtpaberid? Välisriigi finantsvahendaja kaudu võõrandatud väärtpaberite kohta kehtivad samad reeglid mis Eestis omandatud väärtpaberite puhul. Välisvaluutas tehtud kulud, väärtpaberite müügi- ja turuhind ning makstud maksud ja kinnipeetud tulumaks tuleb arvutada eurodesse kui tehingu valuuta on muu kui euro Euroopa Keskpanga päevakursi alusel, mis kehtis kulu tegemise, tulu saamise või tulumaksu tasumise või kinnipidamise päeval.

Välisriigis võõrandatud väärtpaberid tuleb näidata füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabelis 8. Deklareerimine tavasüsteemis Selliste aktsiatega tehtud võõrandamistehing näidatakse kui välisriigist saadud väärtpaberitulu.

Mudeli de jagamise valik Tehingud

Millist infot sisaldab füüsilise isiku tuludeklaratsiooni eeltäidetud tabel 6. Nasdaq CSD endise Eesti Väärtpaberite Keskregistri EVK kaudu tehtud väärtpaberitehingute kohta saadud andmete põhjal eeltäidab maksuhaldur füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabeli 6. Kuna Nasdaq CSD-l puuduvad andmed kõikide tehingute kohta, peab maksumaksja ise lisama tabelis puuduvad andmed tema tehingute kohta, mis ei ole tehtud Nasdaq CSD kaudu või mis on ta teinud esindajakonto, mitte oma isikliku konto kaudu.

Samas tuleb maksumaksjal ka Nasdaq CSD esitatud tehingute infot täiendada. Näiteks ei ole Nasdaq CSD-l võimalik anda maksuhaldurile infot võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumuse kohta. Deklareerimine tavasüsteemis Kauplemiskontolt pangakontole kantud summa tuleb deklareerida muu vara võõrandamisest saadud tuluna tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 6.

Valuutatulu ei tohi deklareerida väärtpaberituluna. Deklareerimine tavasüsteemis Ei, LHV Brokeris tehtud valuutatehingud on nagu väärtpaberitehingud ja tuleb kajastada tabelis 8. Lisamärkused LHV maksuaruande tabelite 6. Tuludeklaratsiooni täitmise juhendist küll sümboli märkimise nõuet ei tulene, kuid võimaluse korral soovitame väärtpaberi üheseks määratlemiseks seda Valikud Kaubanduse ROI. teha.

 • И Олвин совсем не испытывал чувства превосходства и блаженного предвкушения приближающегося триумфа, когда глядел на этих не слишком умных, стареющих мужчин, считающих себя правителями Диаспара.
 • Кстати, Совет Диаспара, со своей стороны, тоже перекрыл его - и также не добился успеха.
 • Susteemi kauplemise uuringud
 • Aktiivse kaubandusstrateegia maaratlus
 • Надпись на нем изменилась теперь на противоположную и смысл ее оказался бесконечно ободряющ: Диаспар.

Väärtpaberi liigi puhul on LHV maksuaruandes valikud aktsia, fondiosak, optsioon, futuur ja võlakiri. Tuludeklaratsioonis on valikud aktsia, osa, osak, võlakiri või -kohustus, tuletisväärtpaberid, muud väärtpaberid, investeerimisfondi sh rahaturufondi osakud ja optsioon. Futuuri puhul soovitame tuludeklaratsioonis valida väärtpaberi liigiks tuletisväärtpaberid.

 • LHV internetipangast leiad maksuaruande, mis koondab info sinu kõikidel LHV pangakontodel Eesti ja välismaiste väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju, väärtpaberitest saadud intressitulu ning välismaalt saadud dividendide kohta.
 • Sellisel juhul jätavad sertifitseerimisasutused kasutamata kaks ÜPP kulutuste kontekstis väga olulist auditi tõendusmaterjali kogumise meetodit: kontrollimise ja uurimise.
 • Euroopa Kontrollikoda | Eriaruanne nr 7/ Sertifitseerimisasutused
 • EUR-Lex - AB - ET - EUR-Lex
 • Kauplemise strateegiad Internetis
 • Väärtpaberitehingud · KKK · LHV
 • Optsioonide turukaubanduse strateegiad
 • Последняя его выходка была вполне ребяческой затеей, и заключалась в том, что движущиеся дороги вдруг остановились, охваченные параличом.

Soetamismaksumus sisaldab väärtpaberite soetamisega seotud kulusid enamasti teenustasud, aga ka näiteks optsioonipreemia ja optsioonitehingute teenustasud optsioonide kasutamise puhul. Väärtpaberite võõrandamisega seotud kulud võetakse arvesse ka siis, kui need suurendavad tehingu kahju.

Võõrandamisega seotud kulude hulka kuuluvad teenustasud. Tabelis 8.

Summad ümardatakse kahe komakoha täpsusega ja vajaduse korral tehakse seda ka väärtpaberi kogusega piirang tuleneb tuludeklaratsiooni edastamise keskkonnast. Väärtpaberite lühikeseks müügi tehingu andmed näidatakse LHV maksuaruande tabelites 6.

Arvesse võetud makseasutuse protseduurid Kogu makseasutuse kontrolliprotsess - alates maksetaotluste vastuvõtmisest kuni väljamaksete tegemise ja raamatupidamisarvestuseni. Ainult enne karistuste kohaldamist tehtud makseasutuse esmased toetuskõlblikkuse kontrollid haldus- ja kohapealsed kontrollid Arvesse võetud vead Arvesse võetakse vaid makseasutuse poolt tehtud enammakseid.

Arvesse võetakse nii makseasutuse poolt tehtud enam- kui vähemmakseid. Selline järeldus ei vaja täiemahulist audititööd, vaid üksnes läbivaatamist, mis piirdub tavaliselt analüütiliste protseduuride ja päringutega. Üksikasjade testimist, nt substantiivset testimist, ei nõuta.

Piiratud kindluse saamiseks tehtav läbivaatus annab vähem kindlust kui piisava kindluse saamise audit. Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi suuniste kohaselt peavad sertifitseerimisasutused aga vahendite haldaja kinnituse kohta järelduse tegemiseks arvutama mittevastavuse määra.

Väärtpaberitehingud

Kuigi sertifitseerimisasutuste kulude seaduslikkuse ja korrektsust käsitlevate arvamuste aluseks on veamäärad, kasutatakse põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi kindluse tagamise mudelis seaduslikkuse ja korrektsuse seisukohast veariski sisaldavate summade hindamiseks erinevat veamäära näitajat — mittevastavuse määra. Makseasutuste raamatupidamisarvestuse iga-aastase läbivaatamise käigus raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetlus kasutab põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat makseasutuste raamatupidamisarvestuse usaldusväärsuse hindamiseks ka ise seaduslikkust ja korrektsust peegeldavat veamäära.

Sellise eristuse tegemine on asjakohane, kuna nt mõni makse võib olla raamatupidamisarvestuses nõuetekohaselt kajastatud, kuigi see pole seaduslik ja korrektne nt üks põllumajandustootja taotles toetust maa eest, millel tegutseb mõni teine põllumajandustootja ; ja vastupidi — makse võib olla seaduslik ja korrektne, kuigi see on raamatupidamisarvestuses ebaõigesti kajastatud nt kajastatud mõne investeerimisprojekti eest hüvitatud kuludena, mitte iga-aastase pindalatoetusena.

Kirjeldatud eristusest lähtuvalt ei peaks põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat kasutama makseasutuste raamatupidamisarvestuse usaldusväärsuse hindamiseks veamäära. Sertifitseerimisasutuste arvamus kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta põhineb tegelikust väiksemal veamääral 79 Need kaks veanäitajat veamäär ja mittevastavuse määr arvutatakse sertifitseerimisasutuste poolt toetuskõlblikuks loetud ja makseasutuse poolt varasemalt kinnitatud väärtuste vahena.

Sertifitseerimisasutuste veamääras ei võeta arvesse toetusesaajate poolt esitatud ja makseasutuse poolt pärast kohapealseid kontrolle kinnitatud summade vahelisi erinevusi, mida väljendatakse makseasutuste kontrollistatistikas esitatud vigadena.

Seega on kõnealused tehingud sertifitseerimisasutuste koguvalimites üleesindatud. Joonisel 3 kirjeldatakse nimetatud olukorda EAGFi keskmiste arvnäitajate abil. Joonis 3 Makseasutuste kohapealsete kontrollidega hõlmatud tehingute osakaal EAGFi üldkogumis ja sertifitseerimisasutuste keskmises valimis Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Kui sertifitseerimisasutus võrdleb enda saadud tulemusi makseasutuste omadega, siis ta neid vigu enam ei avasta. Kui nimetatud kohandusi ei tehta, esitatakse veamäär tõenäoliselt oluliselt väiksemana nii valimis 1 kui valimis 2. Järeldused ja soovitused 86 Programmitöö perioodil — on ÜPP eelarve miljardit eurot Kuigi komisjon on eelarve täitmise liikmesriikide määratud makseasutustele delegeerinud, kannab ta lõplikku vastutust ELi eelarve täitmise eest ja peab tagama, et ELi finantshuvid oleksid kaitstud samade standardite kohaselt nagu siis, kui komisjon täidaks eelarvet ise.

Kui saadud kindlust ei peeta piisavaks, kasutab komisjon seaduslikkuse ja korrektsuse eest lõpliku vastutuse võtmiseks vastavuse kontrollimise menetlusi, mille tulemusel võidakse teha finantskorrektsioone. Kui esialgu vastutasid sertifitseerimisasutused raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja sisekontrollimenetluste kohta arvamuse esitamise eest, siis perioodil — nende vastutusvaldkonda laiendati.

 1. Riskijuhtimise voimalused kaubanduse voimalused
 2. Перед тем как им встретиться снова, он, однако,хотел бы выяснить, что могут сообщить ему о Хедроне его друзья, и особенно -- -- До следующей встречи,-- проговорил Хедрон и тотчас же растаял.
 3. Была упущена - и, возможно, навсегда - блестящая возможность.

Alates eelarveaastast on sertifitseerimisasutused pidanud esitama ka rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditega kooskõlas koostatava arvamuse, milles avaldatakse, kas kulud, mille hüvitamist komisjonilt on taotletud, on seaduslikud ja korrektsed. Seega oli eelarveaasta esimene aasta, mille kohta komisjonil oli võimalik oma iga-aastase tegevusaruande koostamisel kasutada sertifitseerimisasutuste tõhustatud tööd seoses seaduslikkuse ja korrektsusega.

Kontrollikoda hindas ka seda, kas komisjoni loodud raamistik võimaldas sertifitseerimisasutustel koostada arvamuse ÜPP kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta kooskõlas kohaldatavate ELi määruste ja rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditega. Lisaks järeldab kontrollikoda, et komisjoni poolt sertifitseerimisasutuste uue töö rakendamise esimeseks aastaks loodud raamistikul on olulisi puudusi.

Seetõttu ei vasta sertifitseerimisasutuste arvamused olulistes valdkondades täiel määral kohaldatavatele standarditele ja nõuetele. See tuleb asjaolust, et sertifitseerimisasutuste väljunditega on potentsiaalselt võimalik tugevdada liikmesriikide kontrollisüsteeme, vähendada auditi- ja kontrollikulusid ning võimaldada komisjonil saada täiendavat sõltumatut kindlust kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.

Lisaks võib sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja korrektsuse alane tegevus aidata komisjonil parandada üldise allesjäänud veamäära hindamist, vastavusauditite tegemise vajaduse prognoosimist, ELi eelarvest mittehüvitatavate summade täpsemat ja täielikumat kindlaks määramist, ekstrapoleeritud finantskorrektsioonide suuremal määral kasutamist ja makseasutuste akrediteeringute läbivaatamist punktid 22— Kontrollikoda märkis, et komisjoni kindlustandev mudel põhineb endiselt liikmesriikide kontrollide tulemustel.

Eelarveaasta puhul moodustasid sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta avaldatud arvamused vaid ühe faktori, mida komisjon võttis arvesse liikmesriikide kontrollistatistikas esitatud vigade kohanduste arvutamisel. Eelarveaastate ja puhul suurendas komisjon veamäärasid, mis suurendas kaks kuni neli korda ka liikmesriikide esitatud üldist allesjäänud veamäära.

Sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta avaldatud arvamused on ainuke allikas, mis annab iga-aastast sõltumatut kindlust seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Seega peaks põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat kontrollikoja hinnangul tulevikus kasutama sertifitseerimisasutuste antavat sõltumatut kindlust juhul, kui töö on tehtud usaldusväärselt kulude seaduslikkuse ja korrektsuse hindamise peamise elemendina punktid 29— Sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja korrektsuse alasest tööst saadav kindlus Kui sertifitseerimisasutuste tehtud töö on määratletud ja tehtud vastavalt kohaldatavatele määrustele ja rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditele, peaks komisjon kasutama selle tulemusi kulude seaduslikkuse ja korrektsusega seotud kindluse tagamise mudeli peamise elemendina.

Sertifitseerimisasutused kasutavad akrediteerimismaatriksit, et hinnata makseasutuste poolset akrediteerimiskriteeriumide täitmist, ja see sisaldab 48 hindamisparameetrit, millest kulude seaduslikkust ja korrektsust mõjutavad oluliselt ainult kaks: taotluste menetlemise haldus- ja kohapealsed kontrollid.

Komisjon kasutab oma vastavuse kontrollimise menetluse raames tehtavates päringutes makseasutuste sisekontrollisüsteemide mõjususe hindamiseks eraldi vahendit: põhi- ja lisakontrollide nimekirja, mis sisaldab haldus- ja füüsilisi kohapealseid kontrolle ning muid haldustoiminguid, mida vajatakse väljamakstavate summade õigeks arvutamiseks punktid 38— Põhi- ja lisakontrollidele suunatud riskihindamine Komisjon peaks muutma oma suuniseid nii, et sertifitseerimisasutuste tehtav seaduslikkuse ja korrektsuse alane riskihindamine oleks suunatud komisjonis juba kasutatavatele põhi- ja lisakontrollidele, millele lisataks mistahes muu tõendusmaterjal, mida sertifitseerimisasutused vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditele asjakohaseks peavad.

Selline lähenemisviis võimaldab sertifitseerimisasutustel testida olulise arvu makseasutuste poolt juba kohapeal kontrollitud tehinguid valim 1et koguda tõendusmaterjali makseasutuste sisekontrolli toimimise ja makseasutuste kontrollistatistika, milles esitatakse kohapealsete kontrollide tulemused, usaldusväärsuse kohta.