Eestis kõige enam kasutatavad soodustused on ettevõttepoolne telefoniarve kompenseerimine ja autokompensatsioon. Kasumit teeniti eelmisel aastal 63 eurot ja aasta varem eurot. Lisaks tariifimääradele sisaldab tariifisüsteem palgad, samuti juhtide, spetsialistide ja töötajate ametlikud palgad. Aktsiaseltsi juhatuse esimehe ettepanekul on nõukogul õigus määrata juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe asetäitja, kes täidab juhatuse esimehe äraolekul tema ülesandeid. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste kinnitamine. Ettevõtte müügitulu tegi mullu suure hüppe, olles ,3 miljonit eurot.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused: 1.

Töötasu vormid

Vastavalt äriseadustiku §-le lg 1 p 7, üldkoosolek otsustas: Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta Kasumi jaotamine. Vastavalt äriseadustiku §-le lg 1 p 7 ja §-leüldkoosolek otsustas: 1 AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku Nõukogu liikmete premeerimine.

Vastavalt äriseadustiku §-le lg 2, üldkoosolek otsustas: Maksta nõukogu liikmetele preemiat alljärgnevalt: Ain Hanschmidt 50 krooni, Kalev Järvelill 50 krooni, Toivo Ninnas 50 krooni, Eve Pant 50 krooni, Lauri Kustaa Äimä 50 krooni.

Audiitori nimetamine.

Palgasüsteemid

Vastavalt äriseadustiku §-le lg 1 p 5 ja §-leüldkoosolek otsustas: Nimetada Audiitori tasustamise korra määramine. Vastavalt äriseadustiku §-le lg 1, üldkoosolek otsustas: Tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt kinnitatud audiitorteenuse lepingu alusel, kusjuures tasu määramisel võetakse aluseks audiitori tunnitasu tariifi. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste kinnitamine. Vastavalt äriseadustiku §-le lg 2 ja §-le lg 1, üldkoosolek otsustas: Anda AS Tallink Grupp ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajate motiveerimiseks nõukogule volitused aktsiaoptsioonide väljastamiseks järgmistel tingimustel : 1 AS Tallink Grupp nõukogul on õigus väljastada kokku kuni 12 kaksteist miljonit aktsiaoptsiooni, kusjuures esimesel aastal kuni Seal on binaarne valik kolm miljonit aktsiaoptsiooni, teisel aastal kuni 4 neli miljonit aktsiaoptsiooni ja kolmandal aastal kuni 5 viis miljonit aktsiaoptsiooni.

Ühele õigustatud subjektile võib väljastada kuni kakssada kuuskümmend tuhat aktsiaoptsiooni aastas.

Optsioonide keskmine tasustamine Kuidas kaubelda optsioonitehinguid Indias

Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 üks AS-i Tallink Grupp aktsia. AS-i Tallink Grupp nõukogu valib aktsiaoptsiooni õigustatud subjektid AS-i Tallink Grupp ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajate hulgast, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks ei või määrata AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeid.

AS-i Tallink Grupp juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks. Juhul kui õigustatud subjekt soovib nõukogu otsuse alusel temale määratud aktsiaoptsioone omandada, peab ta sõlmima AS-ga Tallink Grupp hiljemalt ühe kuu jooksul nõukogu teate saamisest kirjaliku optsioonilepingu.

Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse nimetatud nõukogu otsuse alusel temale määratud aktsiaoptsioone omandada.

  • CORRECTION: jaanuari a. korralise üldkoosoleku
  • KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU TEADE
  • OIC valiku strateegia luhike juhend
  • Kuidas teha raha valikutehinguid
  • Töötajate optsioonid: nässus süsteem hullemaks - Sten Tamkivi's Seikatsu Blog Archive
  • Hüvituse aluseks on kuludokumendid ja kuluhüvitisnõue.
  • CORRECTION: jaanuari a. korralise üldkoosoleku
  • Voimalus Trading Houston

Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt AS-le Tallink Grupp tahteavalduse vastavalt optsioonilepingu tingimustele. Seda, kas aktsiaoptsiooni tingimuste täitmine toimub uute aktsiate emiteerimisega või järelturult ostetud oma aktsiate arvel, otsustab nõukogu.

Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise Optsioonide keskmine tasustamine ning tingimused määrab kindlaks nõukogu.

AS-i Tallink Grupp nõukogul on õigus määrata täiendavaid optsiooni kasutamise õiguse lõppemise aluseid. Juhul, kui aktsiaoptsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval AS-i Tallink Grupp aktsiatega tehinguid ei tehtud, on aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks selle börsipäeva aktsia kaalutud keskmine hind, millal viimati tehinguid tehti; b kui optsiooni tingimuste täitmiseks uusi aktsiaid ei emiteerita, ei või optsiooni kasutamiseks fikseeritud hind olla madalam kui ostetud aktsiate kaalutud keskmine hind.

Põhikirja muutmine.

Optsioonide keskmine tasustamine Valikud Kaubandus on lubatud

Vastavalt äriseadustiku §-le lg 1 p 1, §-le lg 3 ja §-leüldkoosolek otsustas: 1 Muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 4. Aktsiaseltsi juhatuse esimehe ettepanekul on nõukogul õigus määrata juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe asetäitja, kes täidab juhatuse esimehe äraolekul tema ülesandeid.

Tallinna Kaubamaja: Aktsionäride korraline üldkoosolek

Oma-aktsiate omandamine. Vastavalt äriseadustiku §-le lg 2 ja §-le lg 1, üldkoosolek otsustas: Anda aktsiaseltsile õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid alljärgnevatel tingimustel: 1 Aktsiaseltsil on ühe aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest õigus omandada oma aktsiaid. Nõukogu liikmete uuesti valimine Aktsiate tegelik vaartus tasustamine. Vastavalt äriseadustiku §-le lg 1 p 4, §-le lg 1 ja §-le lg 1, üldkoosolek otsustab: 1 Seoses tähtaja möödumisega valida AS Tallink Grupp nõukogu liikmeteks järgnevaks volituste tähtajaks Ain Hanschmidt, Optsioonide keskmine tasustamine Ninnas, Eve Pant ja Lauri Kustaa Äimä.

Optsioonide keskmine tasustamine Valikud Kaubanduse matemaatika

Lisatud: nõukogu liikmete nõusolekud. AS Tallink Grupp aktsionäride Vastavalt äriseadustiku §-le lg 1 p 10, üldkoosolek otsustab: Tühistada AS Tallink Grupp aktsionäride