Sellises koostöös järgitakse asjakohastes käsiraamatutes sätestatud julgeoleku- ja tõendamisnõudeid ning tehnilisi eeskirju. Kui enamik osalisriike teisiti ei otsusta, peetakse kümme aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist osalisriikide konverents hindamaks käesoleva lepingu toimimist ja tõhusust, et teha kindlaks, kas preambulas ja lepingus seatud eesmärke täidetakse. Parandused 1. Usaldustloovad meetmed

It also critically assesses this process, stressing its one-way nature and the active role of the EU as a 'policy-sender', in contrast to most policy transfer literature citing demands by the policy-recipient as the predominant reason to engage in such cooperation. However, it soon became clear that China is not only a partner, but also a serious economic competitor for the EU.

This case shows that the European Member States are unable to pull together and to create a unified policy towards China.

Algo Vs sustemaatiline kaubandus

The Chinese and their team of large national companies have been eager to exploit this European weakness. It seems that, certainly in this case, competition has triumphed over cooperation. Subject to future adjustments of China's BRI strategy, the initiative's potential contribution to the EU requirements for infrastructure development could be significant, even though its modalities in the EU are inevitably different from those in countries that are poorer or have more difficult financial market access.

Despite superficial similarities in public discourses, the EU has a profoundly distinct perspective from that of the US on the BRI, and more generally on the rise of China and its growing global influence. The EU should improve its ability to welcome sensible BRI projects, including through the adoption of greater reform of screening frameworks for foreign direct investment.

More generally, the EU should enhance its ability to define policies independent of the US on China and the challenges resulting from China's rise. China should also make further efforts to foster a constructive relationship with the EU. Wiley Online Library Tsibulina, Anna. The Chinese economic influence is growing in the world. There are more and more countries which are getting involved in the Chinese Belt and Road Initiative BRI and the European countries are not an exception.

The EU has exclusive competence in trade policy but not in investment field. The EU gives a rather guarded welcome to the BRI leaving much room for interpretation of its long-term policy regarding fulfillment of EU-China economic cooperation.

Tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise leping

Yu, Jie. This article explores the linkages between domestic affairs and foreign policies in China in fulfilling its grand ambition of Belt and Road Initiative BRI. It also disentangles the intricate relations amongst the Party, the key decision-making institutions and the policy execution entities in determining the final outcome of the BRI. Springer open access Yu, Kaho. As a development framework with strong geo-political and geo-economical dimensions, the BRI aims to promote interconnectivity and cooperation in infrastructure, policy, trade, finance and culture among Eurasian countries.

Algo Vs sustemaatiline kaubandus

The implementation of the BRI is expected to involve numerous investments as well as infrastructure construction and industrial integration in the energy sector.

Praegu on toidu kohalevedu üks kõige populaarsem vahendusplatvormide teenus ning Eestis on üheks selliseks platvormiks Wolt. Toidu kaasostu ja kulleriteenuse sektori tähtsuse suurenemisega on esile kerkinud mitmeid jätkusuutlikkusega seotud probleeme, sealhulgas ka ühekordselt kasutatavate konteinerite kasutamine, mille taaskasutamise võimalused on väga väikesed.

Ühekordsetest pakenditest tuleneva jäätmetekke vähendamiseks võeti vastu ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, mille kohaselt keelustatakse suur osa ühekordsete plast toodete turule laskmine Euroopa Liidu liikmesriikides aasta alguses. Sellest tulenevalt on töö autori eesmärgiks välja selgitada Wolt koostööpartnerite tänased praktikad kaasa ostetava toidu pakendamisel ning valmisolek asendada ühekordsed pakendid keskkonnasäästlikuma alternatiivi vastu.

Töö teoreetilises osa kirjeldab autor Euroopa Liidu tegevusi jäätmetekke vähendamiseks ning erinevaid põhjuseid, miks vajab pakendite kasutamine Euroopa Liidu tasandil reguleerimist. Samuti annab autor teaduslike allikate põhjal ülevaate erinevatest võimalikest lahendustest, mida toitlustusettevõtted saaksid rakendada, et vähendada seadusmuudatusest tulenevaid negatiivseid mõjusid ettevõtte tegevusele.

Selleks, et selgitada välja, millised on toitlustusettevõtete harjumused kaasa müüdava toidu pakendamisel ning milline on nende valmisolek säästvamate alternatiivide kasutamiseks toidu pakendamisel, tegi autor uuringu Wolt koostööpartnerite seas. Uuringu tulemustes selgus, et valdav enamus uuringus osalenud Wolt koostööpartnerite jaoks on tänaseks ühekordsete pakendite keskkonnasäästlikkus pigem olulisel kohal.

Algo Vs sustemaatiline kaubandus

Osalisriik teatab loobumisest kuus kuud ette kõigile teistele osalisriikidele, täitevnõukogule, depositaarile ja ÜRO Julgeolekunõukogule. Loobumise teates kirjeldatakse erakorralist asjaolu või asjaolusid, mis osalisriigi arvates ohustab tema olulisemaid huve.

Aruandele võib lisada ka inspektorite lahknevaid tähelepanekuid. Peadirektor võimaldab inspekteeritaval osalisriigil inspektsiooniaruannete projekte kasutada. Inspekteeritaval osalisriigil on õigus anda peadirektorile 48 tunni jooksul oma kommentaare ja selgitusi ning tuvastada selline informatsioon ja sellised andmed, mis tema arvates ei ole inspektsiooni põhjusega seotud ja mida väljaspool tehnilist sekretariaati ei tohiks levitada. Peasekretär kaalub inspekteeritava osalisriigi tehtud muudatusettepanekuid inspektsiooniaruande projekti kohta ja võimaluse korral kannab need sisse.

X artikkel. Protokolli ja lisade staatus Käesoleva lepingu lisad, protokoll ja protokolli lisad moodustavad lepingu lahutamatu osa. Iga viide käesolevale lepingule hõlmab ka käesoleva lepingu lisasid, protokolli ja protokolli lisasid. XI artikkel.

Allakirjutamine Käesolevale lepingule võivad enne selle jõustumist alla kirjutada kõik riigid. XII artikkel. Ratifitseerimine Lepingule alla kirjutanud riigid peavad selle ratifitseerima kooskõlas oma põhiseaduslike protseduuridega. XIII artikkel. Ühinemine Riik, kes ei kirjuta käesolevale lepingule alla enne selle jõustumist, võib lepinguga ühineda pärast selle jõustumist.

Algo Vs sustemaatiline kaubandus

XIV artikkel. Jõustumine 1. Käesolev leping jõustub päeva pärast kõigi lisas 2 loetletud riikide ratifitseerimisdokumentide deponeerimist, kuid mitte enne kahe aasta möödumist selle allakirjutamiseks avamisest.

Kui käesolev leping ei ole jõustunud kolme aasta möödudes selle allakirjutamiseks avamisest, kutsub depositaar oma ratifitseerimisdokumendid deponeerinud riikide enamiku palvel kokku nende riikide konverentsi. See konverents kontrollib, kuivõrd on lõikes 1 kehtestatud nõue täidetud ning kaalub ja otsustab konsensuse alusel, milliseid meetmeid rahvusvahelise õiguse järgi võib ratifitseerimisprotsessi kiirendamiseks võtta, et käesolev leping jõustuks varem.

Kui lõikes 2 nimetatud konverents või muud sellised konverentsid teisiti ei otsusta, korratakse seda menetlust järgmistel käesoleva lepingu allakirjutamiseks avamise aastapäevadel, kuni leping jõustub.

Kõik allakirjutanud riigid kutsutakse vaatlejatena lõikes 2 nimetatud konverentsile ja lõikes 3 mainitud järgnevatele konverentsidele. Riikide suhtes, kes deponeerivad oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi pärast käesoleva lepingu jõustumist, jõustub see 30ndal päeval ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimise kuupäevast arvates. XV artikkel.

Teadusartiklid Fookuse peateema sisu Sulgudes märgitud andmebaas tähendab, et artikli täistekst on elektrooniliselt kättesaadav. See võimaldab rahvusraamatukogu registreerunud ja otsinguportaali sisseloginud kasutajal sealt kohe sobiv andmebaas valida ja soovitud artikli täistekstini jõuda. Mõned ajakirjad rakendavad elektroonilistele täistekstidele aastast ligipääsupiirangut.

Reservatsioonid Käesoleva lepingu artiklite ega lisade kohta ei saa teha reservatsioone. Käesoleva lepingu protokolli sätete ega lisade kohta ei saa teha reservatsioone, mis ei ole vastavuses käesoleva lepingu sisu ja eesmärgiga.

XVI artikkel. Depositaar 1. ÜRO peasekretär on käesoleva lepingu depositaar. Ta võtab vastu allkirjad ning ratifitseerimis- ja ühinemisdokumendid. Depositaar informeerib otsekohe nii allakirjutanud kui ka ühinevaid riike igast allakirjutamise kuupäevast, ratifitseerimis- või ühinemisdokumentide deponeerimise kuupäevast, käesoleva lepingu ja selle paranduste või muudatuste jõustumise kuupäevadest ning muude teadete saamisest.

Depositaar saadab käesoleva lepingu nõuetekohaselt tõestatud koopiad allakirjutanud ning ühinevate riikide valitsustele. Depositaar registreerib käesoleva lepingu vastavalt ÜRO põhikirja artiklile XVII artikkel.

Autentsed tekstid Käesolev leping, mille araabia- hiina- inglis- prantsus- vene- ja hispaaniakeelsed tekstid on võrdselt autentsed, deponeeritakse ÜRO peasekretäri juures. Lepingu lisa 2 Riikide nimekiri vastavalt XIV artiklile Desarmeerimiskonverentsi nende liikmesriikide nimekiri Tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise lepingu protokoll I osa.

Üldsätted 1. Rahvusvahelisse seiresüsteemi kuuluvad IV artikli lõikes 16 nimetatud seirerajatised ja vajalikud sidevahendid.

  1. nikolai kristoffel pavel: Topics by digiport.ee
  2. The CLP Regulation makes sure that the hazards presented by chemicals are clearly communicated to workers and consumers in the European Union.

Rahvusvahelisse seiresüsteemi kuuluvad käesoleva protokolli lisas 1 nimetatud rajatised. Rahvusvaheline seiresüsteem peab vastama tehnilistele ja tööalastele nõuetele, mis on sätestatud asjakohastes käsiraamatutes. II artikli kohaselt juhib ja koordineerib organisatsioon koostöös osalisriikide, teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega rahvusvahelise seiresüsteemi tööd ja tehnilist hooldust ning süsteemi võimalikku muutmist ja edasiarendamist tulevikus.

Osalisriik või rahvusvaheliste seiresüsteemi rajatiste asukohariik või riik, kes muul viisil nende rajatiste eest vastutab, ning tehniline sekretariaat lepivad kokku ja teevad koostööd seirerajatiste sertifitseeritud laboratooriumide ja vajalike sidevahendite sisseseadmises, juhtimises, täiustamises, rahastamises ja hooldamises selle riigi jurisdiktsioonile või kontrollile alluvatel territooriumidel või mujal, kus see on kooskõlas rahvusvahelise õigusega.

Sellises koostöös järgitakse asjakohastes käsiraamatutes sätestatud julgeoleku- ja tõendamisnõudeid ning tehnilisi eeskirju.

Selline riik võimaldab tehnilisel sekretariaadil pääseda seirerajatise juurde varustuse ja sidelülide kontrollimiseks, ning nõustub varustust ja tööprotseduure muutma, et viia need vastavusse kokkulepitud nõuetega. Tehniline sekretariaat annab sellistele riikidele asjakohast tehnilist abi, mida täitevnõukogu peab vajalikuks rajatise nõuetekohaseks tööks rahvusvahelise seiresüsteemi osana.

Organisatsiooni ja osalisriikide, seiresüsteemi rajatiste asukohariikide või muul viisil nende eest vastutavate riikide vahelise koostöö vormid määratakse kokkulepetega igal juhul eraldi.

Seismoloogiline seire 6. Osalisriigid teevad koostööd, vahetades seismoloogilisi andmeid, et soodustada käesoleva lepingu täitmise kontrollimist.

See koostöö hõlmab esmaste ning abistavate seismoloogiliste seirejaamade ülemaailmse võrgu rajamist ja kestelhoidmist. Need jaamad annavad vastavalt kokkulepitud protseduuridele rahvusvahelisele andmekeskusele andmeid.

Esmaste jaamade võrk koosneb käesoleva protokolli lisa 1 tabelis 1-A nimetatud 50 jaamast. Need jaamad peavad täitma seismoloogilise seire ning seismoloogiliste andmete rahvusvahelise vahetamise käsiraamatus esitatud tehnilisi ja tööalaseid nõudeid.

Algo Vs sustemaatiline kaubandus

Esmastest jaamadest edastatakse pidevalt rahvusvahelisele andmekeskusele andmeid arvutiside teel kas otse või riigi andmekeskuse kaudu. Lisaks esmasele võrgule annab nõudmise korral rahvusvahelisele andmekeskusele informatsiooni jaamast koosnev abivõrk kas otse või riigi andmekeskuse kaudu.

Algo Vs sustemaatiline kaubandus

Kasutatavad abijaamad on loetletud käesoleva protokolli lisa 1 tabelis 1-B. Abijaamad peavad täitma seismoloogilise seire ning seismoloogiliste andmete rahvusvahelise vahetamise käsiraamatus esitatud tehnilisi ja tööalaseid nõudeid.