Internet pakub uusi meediatarbimise vorme ning uusi kultuurilise mitmekesisuse võimalusi, sealhulgas videomänge, ent ühtlasi võivad seal levida ebaseaduslikud ja eelkõige alaealiste jaoks kahjuliku sisuga materjalid. Itaalia, Kreeka, Läti, Madalmaad, Poola, Portugal, Slovakkia, Soome ja Ühendkuningriik on liikmesriigid, kus kohaldatakse PEGI-süsteemi ja kus vanuselise klassifitseerimisega seotud konkreetsed õigusaktid[15] kehtivad või on koostamisel. Poola ja Tšehhi Vabariik on skeptilised, kuid toetaksid ühtlustamist ja koostööd teataval määral. Kõikidel tasanditel kasutatav üleeuroopaline vanusepiirangute süsteem Enamik liikmesriikidest[36] pooldavad kõikidel tasanditel kasutatavat üleeuroopalist vanusepiirangute süsteemi, mis aitaks tagada siseturu tõrgeteta toimimist ja hoiaks ära tarbijate segadusse ajamist.

Suurema läbipaistvuse ja videomängude vaba liikumise tagamiseks tuleb kõikides liikmesriikides edendada selgete ja lihtsate liigitamissüsteemide kasutamist. Samuti rõhutas nõukogu kõikide huvitatud isikute vahelise koostöö olulisust. Kõnealuses resolutsioonis palutakse komisjonil vaadata üle erinevad video- ja arvutimängude sisu hindamise, neile vanusepiirangute määramise ja nende märgistamise meetodid ning esitada nõukogule selle kohta aruanne. Videomängude mängimine on eurooplaste seas üks armastatumaid vaba aja veetmise viise olenemata vanusest ja päritolust[2].

Kuigi mänge ostetakse meelelahutuseks, on neist parimatel ka muid kasulikke omadusi, ennekõike arendavad need analüütilisi ja strateegilisi oskusi ning harjutavad noori inimesi infotehnoloogiaga ümber käima.

  • EUR-Lex - DC - ET
  • Video mängu | page 1 - digiport.ee
  • MSCI Jaga valik Tehingud
  • Kuidas tootajate aktsiaoptsioonid tootavad
  • 52-nadal madal aktsia kauplemise strateegia

Samuti leidub paljutõotavaid võimalusi selleks, et luua Euroopas tugev ja euroopalik interaktiivsete mängude tööstus, mis võiks edendada kultuurilist mitmekesisust. Võrgupõhiste videomängude populaarsemaks muutumine on ka üks peamisi tegureid lairibaühendusega telekommunikatsioonivõrkude ja kolmanda generatsiooni mobiiltelefonide nõudluse kasvuks. Videomängude Euroopa turul, mis hõlmab konsoolimänge ja käeshoitavaid mänge, arvuti- ja võrgumänge sh juhtmevabad mängudoli Kõnealuse turu väärtus on pool kogu muusikaturu väärtusest Euroopas[3] ja ületab juba praegu kinopiletite läbimüügist saadavat tulu.

Videomängud on Euroopa audiovisuaaltööstuse kõige kiiremini kasvav ja dünaamilisem sektor, kasvades kiiremini kui USAs[4].

Sonic & Knuckles Mäng Kassett Uusim 16 bitine Mängu Kaardi Jaoks Sega Mega Drive / Genesis Süsteem

Üha sagedamini lastakse välja populaarsete videomängude võrguversioone, mida rahastatakse eelkõige reklaami kaudu. Nagu muudegi meedialiikide puhul, peab poliitikakujundajate jaoks olema ülimalt oluline nii mängude loojate kui ka mängijate sõnavabaduse kaitse.

Seejuures tuleb arvesse võtta asjaomasel turul toimuvaid muutusi. Näiteks on videomängud muutumas üha populaarsemaks eri põlvkondade seas, neid mängivad nii lapsed kui ka vanemad ja mängimine on kolimas lastetoast elutuppa[5]. Euroopa mängijate keskmine vanus on tõusnud ja praeguseks on suurenenud nende täiskasvanute arv, kes mängivad täiskasvanutele mõeldud sisuga mänge.

Samal ajal vastutavad poliitikakujundajad mängijate tervise eest ja vajalikud on alaealiste kaitse kõrged nõuded. Videomängude tugeva psühholoogilise mõju tõttu alaealistele on oluline tagada, et mängimine on lastele turvaline.

Sega MD mängu - Robocop 3 Karp ja Manual 16 bit Sega MD mäng Kassett Megadrive Genesis süsteem

Eelkõige on selleks vaja alaealiste ja täiskasvanute järkjärgulist juurdepääsu videomängudele. Pärast põhjalikku nõupidamist asjaomase tööstusharu, kodanikuühiskonna nt lapsevanemate ja tarbijate ühendused ning usuliste rühmitustega võeti aprillis vastu eneseregulatsiooni rakendav üleeuroopaline mänguteabe süsteem PEGI-süsteem [6] mängude liigitamiseks vanusegruppide järgi.

  • Kuidas teatada ootamatute aktsiaoptsioonide muugist
  • SHIVA Krishnan Binaarsed valikud
  • Voimalus vahekohtumenetluse strateegia

PEGI-süsteem on vabatahtlik ja eneseregulatsiooni rakendav ning selle eesmärk on tagada, et alaealised ei puutuks kokku mängudega, mis ei ole nende vanusegrupile sobivad. See on ühtne Euroopa süsteem, millega asendati suur hulk olemasolevaid siseriiklikke vanusepiirangute süsteeme.

Parim binaarne valikute indikaator 1 minut IG Trade Option tehingud

Selles tuuakse esile tehnoloogia ja ühiskonna kasvav nõudmine ühtsete vanusepiirangute järele, mille võib saavutada ühiste piirangukriteeriumide abil. Samuti on uuringus jõutud järeldusele, et pidev heade tavade vahetamine eri meediakanalite vahel on esimeseks sammuks piirangute määramise tavade ühtlustamisel eri meedialiikide vahel.

Komisjoni hallatav võrgustik INSAFE, mille kaasasutaja on turvalisema Mangude susteemi kaubandus programm,[9] tegeleb teadlikkuse tõstmisega selle kohta, kuidas kasutavad lapsed uut meediat, sealhulgas videomänge. Internet pakub uusi meediatarbimise vorme ning uusi kultuurilise mitmekesisuse võimalusi, sealhulgas videomänge, ent ühtlasi võivad seal levida ebaseaduslikud ja eelkõige alaealiste jaoks kahjuliku sisuga materjalid.

Selline olukord tekitab erilisi väljakutseid seoses noorte kaitsega. PEGI Online,[10] mis käivitati juunis ja mille kaasasutaja on turvalisema Interneti programm, on PEGI-süsteemi loogiline jätk ning selle eesmärk on pakkuda noortele paremat kaitset ebasobiva sisuga mängude Parim auto kauplemise susteem ja aidata vanematel mõista võimalikke riske ning ohte, mis kõnealuses keskkonnas võivad varitseda.

Detsembris võttis komisjon vastu teatise,[11] milles käsitleti Euroopa lähenemisviisi seoses meediapädevusega digitaalkeskkonnas. Meediapädevust võib lühidalt määratleda kui oskust kasutada, mõista, hinnata ja luua meediasisu. See hõlmab kõiki meedialiike, sealhulgas videomänge. Kõnealuses teatises rõhutatakse meediapädevuse olulisust nooremate põlvkondade seas, eelkõige võrgusisu alal. Videomänge kasutatakse üha enam ka koolide õppekavade raames[12].

Vastasid kõik 27 liikmesriiki. Süsteemi kohaldatakse enamikus ELi liikmesriikidest,[14] vaatamata sellele, et kõikides kõnealustes riikides ei ole veel kehtestatud konkreetseid õigusakte. Itaalia, Kreeka, Läti, Madalmaad, Poola, Portugal, Slovakkia, Soome Mangude susteemi kaubandus Ühendkuningriik on liikmesriigid, kus kohaldatakse PEGI-süsteemi ja kus vanuselise klassifitseerimisega seotud konkreetsed õigusaktid[15] kehtivad või on koostamisel.

Madalmaades ja Poolas on sätestatud ka kriminaalkaristused. Ühendkuningriigi arvutimängutööstus kasutab PEGI-süsteemi enamiku videomängude Mangude susteemi kaubandus. Seksuaalse iseloomuga teemasid sisaldavad või jõhkrat vägivalda kujutavad videomängud peab kinnitama Ühendkuningriigi filmiklassifitseerimise amet British Board of Film Classification, BBFCkes klassifitseerib seejärel Mangude susteemi kaubandus vanusegruppide järgi, kasutades PEGI-süsteemist erinevat süsteemi.

Prantsusmaal kasutatakse videomängude klassifitseerimiseks ja märgistamiseks PEGI-süsteemi. Prantsuse kriminaalseaduse Kuigi Tšehhi Vabariigis ei ole ametlikult kehtestatud ühtegi konkreetset süsteemi, kasutavad kõik suured mängude väljaandjad PEGI-süsteemi, seda aga mitte kõikide turustatavate videomängude puhul.

Saksamaal ja Leedus kehtivad konkreetsed siduvad õigusaktid. Saksamaal ei kasutata eneseregulatsiooni rakendavat PEGI-süsteemi. Seal kehtiv noorte kaitset käsitlev seadus[17] hõlmab konkreetseid meetmeid videomängude vanusepiirangute määramiseks ja märgistamiseks, milleks on pädevad Saksamaa 16 liidumaad.

Nad on koos asjaomase tööstusharu organisatsiooniga, mis tegeleb meelelahutustarkvara vabatahtliku järelevalvega USK, Unterhaltungssoftware Selbstkontrollekehtestanud vanusepiirangute määramise süsteemi, mille eesmärk Mangude susteemi kaubandus ühtne vanuseline klassifitseerimine kõikides liidumaades.

52008DC0207

Selleks on liidumaadel ühine esindaja, kelle tehtud märgistamisotsus on siduv. Austrias on alaealiste kaitseküsimustes pädev iga liidumaa eraldi. Seetõttu on seal suured erinevused noorte kaitset käsitlevate õigusaktide vahel ja selle vahel, kuidas neid rakendatakse.

Maltaskus PEGI-süsteemi ei kohaldata, käsitletakse videomänge üldiste õigusaktide raames. Küpros, Luksemburg, Rumeenia ja Sloveenia on märkinud, et neis riikides ei ole kehtestatud vanuse- ega sisupiirangute süsteemi ega sellekohaseid õigusakte.

Kokkuvõtteks leiab komisjon, et PEGI-süsteemi kasutuselevõttu mängude klassifitseerimiseks ELi liikmesriikides ja kohaldatavate siseriiklike normide kokkusobivust PEGI-süsteemiga võiks märgatavalt parandada. Videomängude müük jaemüügikauplustes Komisjonile teeb muret, et alaealiste poolt mängitavate vägivaldsete videomängude arv kasvab. Tähtis on analüüsida juurdepääsu sellistele mängudele.

Lahendus binaarsete valikute jaoks Jaga Valikud 83B

Pooltes liikmesriikidest[18] kehtivad nii tsiviil- kui kriminaalõiguses konkreetsed normid, milles käsitletakse alaealistele kahjuliku sisuga videomängude müüki, ja nende normide jõustamiseks on ette nähtud erinevad karistused[19]. PrantsusmaalRootsis ja Madalmaades on teatavate vägivaldsete videomängude müük kriminaalseaduse alusel keelatud Rootsis keelab seda ka riigiõigus.

Valikud Kaubandustsukkel Omandi maksustamise voimaluste hindamine

Seaduslike mängude müümisel on Rootsi jaemüüjad nõustunud järgima PEGI-süsteemi raames toimivat vanusepiirangute süsteemi. Nad tohivad selliseid mänge müüa lapsevanema loal. Belgias ja Maltas kehtivad mitmed videomängude müüki hõlmavad õigusnormid, näiteks rassismi ja ksenofoobiat, kaubandust ja tarbijakaitset ning avalikku korda käsitlevad õigusaktid.

Bulgaarias ,[21] KüproselLuksemburgisPoolasRumeeniasTaanis ,[22] Tšehhi Vabariigis [23] ja Ungaris puuduvad videomängude müüki käsitlevad konkreetsed õigusaktid. Järgmine loogiline samm sellises olukorras on videomängude jaemüüjate tegevusjuhendi koostamine. Nende koostatud tegevusjuhendiga vanusepiirangute alase harimise ja nende jõustamise kohta Ratings Education and Enforcement Code [24] püütakse teavitada jaemüüjaid ning tagada, et nad jõustavad vanusepiiranguid, näiteks teadlikkuse suurendamise ja kaupluste personali koolitamise kaudu.

Video Mängu Leht 1

Mangude susteemi kaubandus võivad jaemüüjatele ja ERSB veebisaidile eeskirjade rikkumisest teatada. Videomängude keelamine Siiani on teatavad videomängud keelanud vaid neli liikmesriiki ÜhendkuningriikIirimaaSaksamaa Mangude susteemi kaubandus Itaaliakas ametliku keelu või keeluga samaväärsete meetmete kaudu, näiteks konfiskeerimine, vanusepiirangu määramisest keeldumine või kaubandustõkked.

Iirimaal võib Iirimaa filmitsensuuriamet Irish Film Censor's Office, IFCO kohaldada keeldu Mangude susteemi kaubandus mängude suhtes, mida loetakse vaatamiseks sobimatuks nende vägivaldse iseloomu tõttu.

Hiljem aga anti mängu muudetud versioonile klassifikatsiooni sertifikaat. Detsembris lükkas videovaldkonna apellatsioonikomisjon Video Appeals Committee kõnealuse otsuse ümber.

BBC vaidlustas selle otsuse kohtuliku läbivaatamise kaudu kõrgemas kohtus, kes suunas asja tagasi videovaldkonna apellatsioonikomisjonile; viimane jättis märtsis oma otsuse kehtima.

Там путь людей завершается в какие-то несколько веков - здесь же Человек утверждает себя делами своими по всей Галактике, покидает ее в конце концов - и вновь начинает свой путь с Земли. Трудно отыскать другую столь же оптимистичную и рисующую столь величественные перстпективы книгу.

Vastavalt sellele seadis BBFC mängule vanusepiirangu 18 eluaastat[26]. Lubatud ei ole aga mitte originaal, vaid mängu muudetud versioon. Komisjon leiab, et selliseid keelde peaks kehtestama üksnes erandkorras, need peaksid olema proportsionaalsed ja seetõttu tuleks neid kohaldada vaid inimväärikuse tõsise rikkumise korral. Alaealiste kaitsega seotud kehtivate meetmete tõhusus Pooled liikmesriikidest[30] peavad kehtivaid meetmeid üldiselt tõhusateks.

ItaaliaKreekaLeeduLätiPoolaPrantsusmaa ja Saksamaa on riiklikke õigusakte kas hiljuti parandanud või parandavad neid praegu.

Mõned riigid Mangude susteemi kaubandus kõnealuseid muudatusi piisavateks koostoimes eneseregulatsiooniga. Näiteks muudeti Lisati kolm põhimõtet: eneseregulatsioonisüsteem, mille puhul vastutus on asjaomasel tööstusharul, uued volitused siseministeeriumile ja kriminaalõigusmeetmed.

Madalmaade jaoks piisab ilmselt PEGI-süsteemist ja videomängude müüki käsitlevatest õigusnormidest. HispaaniaIirimaaSaksamaa ja Soome leiavad, et kehtivad eeskirjad on efektiivsed ja laialdaselt tunnustatud, kuid tõhustavad neid meediapädevuse, vanemate teadlikkuse suurendamise ning kohtuliku läbivaatamise kaudu.

Rootsi kasutab PEGI-süsteemi ja usub, et vanemate teadlikkuse suurendamise, asjaomase tööstusharu eneseregulatsiooni edendamise ning riigi ja tööstusharu vahelise koostöö süvendamise meetmed toimivad hästi.

Binaarsed variandid 100 boonus Juhend tulevaste ja valikutehingute jaoks

Saksamaal [31] ja Ühendkuningriigis [32] viiakse läbi uuringuid õigusaktide tõhususe ning lapsi varitsevate ohtude kohta. Enamik Austria pädevatest piirkondlikest asutustest peavad kehtivat süsteemi ebapiisavaks, olenemata sellest, kas nad PEGI-süsteemi kasutavad või ei kasuta.

Viini liidumaa kavatseb asjaomast seadust uuendada.

Austria on arvamusel, et riiklikul tasandil kehtestatud süsteemist ei piisaks Internetist või naabermaade lähedusest tingitud probleemidega tegelemiseks; probleemiks peetakse ka teadlikkuse, politsei järelevalve ja jaemüüjatele abiks olevate sertifikaatide puudumist. Belgias ja Ungaris kohaldatakse juba PEGI-süsteemi, Seal on aktsiaid parem kui RSU see ei ole õiguslikult siduv, mistõttu peavad mõlemad riigid alaealiste kaitset ebatõhusaks.

Belgia pooldaks õigusakte Euroopa tasandil. Bulgaarias on lastekaitset käsitlevaid õigusakte[33] viimasel kahel aastal täiendatud eneseregulatsiooni mehhanisme soodustavate stiimulitega.

Или, скорее, он еще не существовал. Это был Диаспар до перемен, Диаспар, открытый миру и Вселенной.

Võrgupõhised videomängud Võrgupõhised videomängud võimaldavad mängijatel üksteisega suhelda võrguühenduse vahendusel. Enamikus liikmesriikidest[34] puuduvad sellekohased konkreetsed õigusaktid.

MOMENTO MUFA

Lisaks eespool osutatud enese- ja kaasregulatsiooni kaudu toimivale korrale, tegeleb Saksamaal noorte kaitsega Internetis liidumaade asutatud spetsiaalne ühine esindus jugendschutz.

Itaalias kohaldatakse seadust, milles käsitletakse alaealiste kaitset seoses videomängude kasutamisega, ka võrgupõhiste mängude suhtes. Iirimaal kohaldatava õiguse kohaselt käsitletakse offline ja võrgupõhiseid videomänge võrdselt.

Kaks Ümberehitatud Seadmete tulemas! Seoses kontrollerid, soovitame traadita kontrollerid kui traadiga ones, sest traadita kontrollerid on rohkem nupud, mille funktsiooni saab tööd rohkem mänge. Toetust Mängijat Toetust mängijad mängida, oma sõprade ja pere saab liituda mäng kokku ja kogeda rõõmu lapsepõlve mänge samal ajal.

Asjaomased Interneti-teenuse osutajad nõustusid, et selliseid materjale ja teenuseid, mis on Iirimaa õiguse kohaselt ebaseaduslikud, ei vahendata Iirimaa serverite kaudu või need kõrvaldatakse sealt. Ebaseadusliku või kahjuliku sisuga materjalidest teatamiseks on loodud vihjeliin ja toimib koostöö politseiga. Lätis kohaldatakse konkreetseid sätteid seoses arvutimängude kättesaadavusega Internetis. Mängude levitamist võib keelata näiteks siis, kui ei ole võimalik kindlaks määrata nende kasutajate ringi või kui mängijat ei ole teavitatud vanusepiirangust.

Interneti-teenuse osutajad on samuti kohustatud mängude kasutajaid teavitama sisufiltri paigaldamise võimalusest.

Monica kauplemissusteem Merrill Lynchi aktsiaoptsioonide konto

Kokkuvõtteks leiab komisjon, et võrgupõhiste videomängudega seoses tuleb teha täiendavaid jõupingutusi, et võtta arvesse selliste mängude eripärasid: vaja on kiiret ja tõhusat vanusekontrolli mehhanismi ja erilist tähelepanu tuleks pöörata jututubadele. Selleks oleks kasulik üleeuroopaline dialoog kõikide sidusrühmade vahel.

Sellises olukorras võiks lähtepunktiks olla ELi poliitika, millega suurendatakse avaliku ja erasektori koostööd võitluses küberkuritegevuse, eriti Internetis leviva ebaseadusliku ja kahjuliku sisu vastu.

Kõikidel tasanditel kasutatav üleeuroopaline vanusepiirangute süsteem Enamik liikmesriikidest[36] pooldavad kõikidel tasanditel kasutatavat üleeuroopalist vanusepiirangute süsteemi, mis aitaks tagada siseturu tõrgeteta toimimist ja hoiaks ära tarbijate segadusse ajamist. PEGI-süsteemi peetakse kasulikuks ja teostatavaks ning seda on võimalik edasi arendada.

Tagasiostude varude valikud Vana Hiina kauplemissusteem

Poola ja Tšehhi Vabariik on skeptilised, kuid toetaksid ühtlustamist ja koostööd teataval määral. Üksnes PortugalPrantsusmaa ja Ungari peavad kõikidel tasanditel kasutatavat klassifitseerimissüsteemi võimatuks. Nad väidavad, et eri meedialiikide jaoks on vaja erinevaid levitamis- ja juurdepääsutingimusi ning nende puhul on tegemist erilaadse tarbimisega, mis nõuab erinevaid klassifikatsioone ja eeskirju. Liiatigi takistavad nende silmis ühtset klassifitseerimissüsteemi erinevad kultuurilised ja moraalsed arusaamad.

Saksamaa peab sealkasutatavat süsteemi rahuldavaks. Belgia teatas, et ta sooviks ELi määrust, milles käsitletakse puudulikku kontrolli märgiste õige kasutuse üle ja vastavate karistuste puudumist.

Enamik liikmesriike pooldavad enese- ja kaasregulatsiooni süsteemide edendamist. Olukord Ühendkuningriigis on praegu läbivaatamisel.

Battletech Mäng Kassett Uusim 16 bitine Mängu Kaardi Jaoks Sega Mega Drive / Genesis Süsteem

Enamikus kõnealustest liikmesriikidest on kehtestatud sellega seotud õigusaktid ja üsna mitmes riigis on kehtivaid õigusakte kas hiljuti parandatud või need on praegu parandamisel. Mõnes liikmesriigis on õigusaktid koostatud PEGI-süsteemi alusel. Võrgupõhiste mängudega seotud olukord on teistsugune.

Internet, millele on lihtne juurde pääseda ja mis on globaalne, tekitab uusi väljakutseid. Enamikus liikmesriikidest ei ole kehtestatud võrgupõhiseid videomänge käsitlevaid konkreetseid õigusakte.

Video Mängud

Mõni liikmesriik leiab aga, et offline videomänge käsitlevad õigusaktid on kohaldatavad analoogia alusel, ja mõni liikmesriik kasutab juunis käivitatud PEGI Online'i. Kokkuvõtteks võib märkida, et PEGI-süsteemiga on saavutatud häid tulemusi ja ka PEGI Online'i algatus on paljutõotav ning seepärast on PEGI-süsteem hea näide eneseregulatsioonist kooskõlas parema õigusliku reguleerimise väljatöötamisega. Seepärast peaks liikmesriigid, asjaomane tööstusharu ja teised sidusrühmad, sealhulgas lapsevanemad, tegema lisajõupingutusi selle nimel, et suurendada usaldust videomängude vastu ning tõhustada alaealiste kaitset.

Selleks kavatseb komisjon korraldada kohtumisi klassifitseerimisasutuste vahel, et vahetada parimaid tavasid kõnealuses valdkonnas; - kavatseb komisjon kasutada olemasolevaid tarbijaorganisatsioonidega loodud võrgustikke ja platvorme, et suurendada üldsuse teadlikkust PEGI-süsteemi ja käesolevas teatises esitatud soovituste kohta.

I, lk Mangude susteemi kaubandus