Real-time price. WTO funktsioonid 1. Accession 1.

VIII artikkel. WTO staatus 1.

WTO on juriidiline isik ning iga tema liige tagab talle tema funktsioonide täitmiseks vajaliku õigusvõime. Iga liige tagab WTOle tema funktsioonide täitmiseks vajalikud privileegid ja immuniteedid. Samamoodi tagab iga liige WTO ametnikele ja liikmete esindajatele privileegid ja immuniteedid, mis on vajalikud nende WTOga seotud ülesannete sõltumatuks täitmiseks.

Privileegid ja immuniteedid, mille liige WTOle, tema ametnikele ja liikmete esindajaile tagab, peavad olema samasugused privileegid ja immuniteedid, kui on kindlaks määratud spetsialiseeritud asutuste privileegide ja immuniteetide konventsioonis, mille ÜRO Peaassamblee WTO võib sõlmida peakorterilepingu.

123 Mudel Trading System artikkel. Otsuste tegemine 1. Ministrite konverentsil ja peanõukogus on igal WTO liikmel üks hääl. Kui Euroopa ühendused oma hääleõigust kasutavad, võrdub nende häälte arv nende WTO liikmeks olevate liikmesriikide arvuga. Ministrite konverentsil ja peanõukogul on ainuõigus võtta vastu käesoleva lepingu ja mitmepoolsete kaubanduslepingute tõlgendusi.

Lisas 1 sisalduva mitmepoolse kaubanduslepingu tõlgendamise korral peavad nad oma otsuse tegema asjakohase lepingu toimimist jälgiva nõukogu soovituse põhjal. Tõlgenduse vastuvõtmise otsus võetakse vastu liikmete kolmeneljandikulise häälteenamusega. Käesolevat lõiget ei tohi kasutada viisil, mis õõnestaks X artikli sätteid paranduste kohta.

Erakorralistel asjaoludel võib ministrite konverents teha otsuse peatada liikmele käesolevas lepingus või mis tahes mitmepoolses kaubanduslepingus kehtestatud kohustus, eeldades, et iga selline otsus võetakse vastu liikmete kolmeneljandikulise häälteenamusega, kui käesolevas lõikes ei ole sätestatud teisiti.

Ministrite konverents määrab selle taotluse arutamiseks tähtaja, mis ei ületa 90 päeva. Kui selle tähtaja jooksul konsensust ei saavutata, võetakse iga otsus peatamisloa kohta vastu liikmete kolmeneljandikulise häälteenamusega. Selle tähtaja möödudes esitab asjaomane nõukogu aruande ministrite konverentsile. Ministrite konverentsi otsuses peatamisloa kohta tuleb märkida seda otsust õigustavad erakorralised asjaolud, peatamise tingimused ning päev, millal peatamine lõpetatakse.

Otsus vähimarenenud maade kasuks võetud meetmete kohta

Ministrite konverents vaatab uuesti läbi iga peatamise, mis kestab üle ühe aasta, hiljemalt aasta pärast selle peatamist ning seejärel igal aastal kuni peatamise lõpetamiseni. Igal läbivaatusel kontrollib ministrite konverents, kas seda peatamist õigustanud erakorralised asjaolud veel kestavad ning kas selle peatamisega seostatud tingimused on täidetud. Ministrite konverents võib peatamist iga-aastase läbivaatuse põhjal pikendada, muuta või selle lõpetada.

Mõnepoolse kaubanduslepingu alusel vastu võetud otsuste, sealhulgas mis tahes tõlgendus- ja peatamisotsuste kohta kehtivad kõnealuse lepingu sätted.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamisleping (Marrakeši leping)

X artikkel. Parandused 1. Iga WTO liige võib teha ettepaneku käesoleva lepingu sätete või lisas 1 sisalduvate mitmepoolsete kaubanduslepingute parandamise kohta, esitades sellise ettepaneku ministrite konverentsile.

Mis on Jaapani kuunlajalad Panga lahe paev kauplemise strateegiad

Samuti võivad Nuud peaksime investeerima Cryptocurrency artikli lõikes 5 loetletud nõukogud esitada ministrite konverentsile parandusettepanekuid lisas 1 sisalduvate vastavate mitmepoolsete kaubanduslepingute sätete kohta, mille toimimist nad jälgivad. Kui ministrite konverents ei otsusta valida pikemat tähtaega, võetakse ministrite konverentsi iga otsus parandusettepaneku esitamise kohta liikmete tunnustuse saamiseks vastu konsensusega 90 päeva jooksul pärast seda, kui ettepanek on ministrite konverentsil vormikohaselt päevakorda võetud.

Kui ei kohaldata lõike 2, 5 või 6 sätteid, määratakse selles otsuses, kas kohaldatakse lõigete 3 või 4 sätteid. Kui konsensus on saavutatud, esitab ministrite konverents parandusettepaneku viivitamata liikmete tunnustuse saamiseks. Kui ministrite konverentsi istungil ettenähtud aja jooksul konsensust ei saavutata, otsustab ministrite konverents liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega, kas parandusettepanek esitatakse liikmete tunnustuse saamiseks või mitte.

Välja arvatud lõigetes 2, 5 ja 6 sätestatud juhud, kohaldatakse parandusettepaneku suhtes lõike 3 sätteid, kui ministrite konverents liikmete 123 Mudel Trading System häälteenamusega ei otsusta kohaldada lõike 4 sätteid. Käesoleva lepingu või lisades 1A ja 1C sisalduvate mitmepoolsete kaubanduslepingute sätete, välja arvatud lõigetes 2 ja 6 loetletud sätete parandused, millega võidaks muuta liikmete õigusi ja kohustusi, jõustuvad neid tunnustanud liikmete suhtes, kui kaks kolmandikku liikmetest on neid tunnustanud, ning seejärel iga muu liikme suhtes, kui see liige on neid tunnustanud.

Ministrite konverents võib liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega otsustada, et käesoleva lõike alusel jõustunud mis tahes muudatus on loomult selline, et liikmel, kes ei ole seda ministrite konverentsi poolt igal eraldi juhul ette nähtud tähtaja jooksul tunnustanud, on õigus lahkuda WTOst või jääda liikmeks ministrite konverentsi nõusolekul.

123 Mudel Trading System lepingu või lisades 1A ja 1C sisalduvate mitmepoolsete kaubanduslepingute sätete, välja arvatud lõigetes 2 ja 6 loetletud sätete parandused, mis oma loomu tõttu ei muuda liikmete õigusi ega kohustusi, jõustuvad kõigi liikmete suhtes, kui kaks kolmandikku liikmetest on neid tunnustanud.

Välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhud, jõustuvad GATSi I, II ja III jao ning vastavate lisade muudatused neid tunnustanud liikmete suhtes, kui kaks kolmandikku liikmetest on neid tunnustanud, ning seejärel iga muu liikme suhtes, kui see liige on neid tunnustanud. Ministrite konverents võib liikmete kolmeneljandikulise häälteenamusega otsustada, et eelneva sätte alusel jõustunud mis tahes muudatus on loomult selline, et mis tahes liikmel, kes ei ole seda ministrite konverentsi poolt igal eraldi juhul ette nähtud tähtaja jooksul tunnustanud, on õigus lahkuda WTOst või jääda liikmeks ministrite konverentsi nõusolekul.

Hoolimata käesoleva artikli muudest sätetest võib ministrite konverents TRIPS-lepingu parandusi, mis vastavad selle artikli 71 lõike 2 nõuetele, vastu võtta edasise formaalse tunnustamisprotseduurita.

Iga liige, kes tunnustab käesoleva lepingu või lisas 1 sisalduva mitmepoolse kaubanduslepingu parandust, annab WTO peadirektorile hoiule ministrite konverentsi poolt ette nähtud tunnustamisaja jooksul tunnustamist kinnitava dokumendi.

Iga WTO liige võib teha ettepaneku lisades 2 ja 3 sisalduvate mitmepoolsete kaubanduslepingute sätete parandamise kohta, andes sellise ettepaneku hoiule ministrite konverentsile. Otsus lisas 2 sisalduva mitmepoolse kaubanduslepingu paranduste heakskiitmise kohta langetatakse konsensuse alusel ning need parandused jõustuvad kõigi liikmete suhtes, kui ministrite konverents on need heaks kiitnud.

Otsused lisas 3 sisalduva mitmepoolse kaubanduslepingu paranduste heakskiitmise kohta jõustuvad kõigi liikmete suhtes, kui ministrite konverents on need heaks kiitnud.

II artikkel.

Ministrite konverents võib mingis kaubanduslepingus osalevate liikmete nõudel ainult konsensuse alusel otsustada liita see leping lisaga 4. Mõnepoolse kaubanduslepingu osalisteks olevate liikmete nõudel võib ministrite konverents otsustada selle lepingu lisast 4 kõrvaldada.

Mõnepoolse kaubanduslepingu parandusi reguleerivad kõnealuse lepingu sätted.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?

XI artikkel. Asutajaliikmed 1. WTO asutajaliikmeteks saavad GATT lepinguosalised käesoleva lepingu jõustumiskuupäeva seisuga, ning Euroopa ühendused, kes tunnustavad käesolevat lepingut ja mitmepoolseid kaubanduslepinguid ning kelle jaoks on GATTi lisatud kontsessioonide ja kohustuste loendid ning kelle jaoks on GATSi lisatud erikohustuste loendid. ÜRO poolt vähimarenenud maadeks tunnistatud maadelt nõutakse kohustuste ja kontsessioonide järgimist üksnes sellises ulatuses, mis vastab nende individuaalsetele arengu- finants- ja kaubandusvajadustele ning halduslikele ja institutsioonilistele võimalustele.

XII artikkel. Ühinemine 1.

Search - TalTech raamatukogu digikogu

Käesoleva lepinguga võib WTOga kokku lepitud tingimustel ühineda iga riik või omaette tolliterritoorium, kellel on täielik autonoomia väliskaubandussuhetes ning teistes käesolevas lepingus ja mitmepoolsetes kaubanduslepingutes sätestatud küsimustes. Selline ühinemine kehtib käesoleva lepingu ja sellele lisatud mitmepoolsete kaubanduslepingute kohta.

Otsuse ühinemise kohta teeb ministrite konverents. Ministrite konverents kiidab ühinemistingimuste lepingu heaks WTO liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega. Mõnepoolse kaubanduslepinguga ühinemist reguleerivad kõnealuse lepingu sätted.

XIII artikkel.

Alates Kaaluda tuleb, kuidas täiustada soodustuste üldsüsteemi GSP ja muid kavu, mis käsitlevad tooteid, mille ekspordist vähimarenenud maad on eriti huvitatud; iii vähimarenenud maade suhtes tuleks eri kokkulepetes ja dokumentides kehtestatud reegleid ning Uruguay vooru üleminekusätteid kohandada paindlikult ja toetavalt. Seetõttu tuleb mõistvalt arvesse võtta ainuomaseid ja motiveeritud probleeme, mida vähimarenenud maad on asjakohastes nõukogudes ja komiteedes tõstatanud; iv GATT XXXVII artikli lõike 3 punktis c ja GATT vastavas sättes esitatud importi hõlbustavate meetmete ja teiste meetmete rakendamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata vähimarenenud maade ekspordihuvidele; v vähimarenenud maadele antakse oluliselt suuremat tehnilist abi nende tootmis- ja ekspordibaasi, sealhulgas ka teenuste tootmis- ja ekspordibaasi tugevdamiseks ja mitmekesistamiseks, samuti kaubanduse edendamiseks, et võimaldada neil saada liberaliseeritud turulepääsust maksimaalset kasu; 3. Decide that, if not already provided for in the instruments negotiated in the course of the Uruguay 123 Mudel Trading System, notwithstanding their acceptance of these instruments, the least-developed countries, and for so long as they remain in that category, while complying with the general rules set out in the aforesaid instruments, will only be required to undertake commitments and concessions to the extent consistent with their individual development, financial and trade needs, or their administrative and institutional capabilities. The least-developed countries shall be given additional time of one year from 15 April to submit their schedules as required in Article XI of the Agreement Establishing the World Trade Organization.

Mitmepoolsete kaubanduslepingute mittekohaldamine teatavate liikmete vahel 1. Käesolevat lepingut ja lisades 1 ja 2 sisalduvaid mitmepoolseid kaubanduslepinguid ei kohaldata 123 Mudel Trading System ja mis tahes muu liikme vahel, kui üks neist liikmetest teise liikmeks saamise ajal ei nõustu sellise kohaldamisega. GATT lepinguosalisteks olnud WTO asutajaliikmed võivad lõikele 1 tugineda üksnes juhul, kui selle kokkuleppe XXXV artiklile on tuginetud varem ning kui see artikkel oli nende lepinguosaliste vahel jõus käesoleva lepingu nende jaoks jõustumise ajal.

Lõige 1 kehtib mingi liikme ja teise, XII artikli alusel ühinenud liikme vahel üksnes juhul, kui kohaldamisega mittenõustunud liige on teatanud sellest ministrite konverentsile enne, kui ministrite konverents on ühinemistingimuste lepingu heaks kiitnud.

Ministrite konverents võib mis tahes liikme nõudmisel käesoleva artikli toime erijuhtudel läbi vaadata ning anda asjakohaseid soovitusi. Mõnepoolse kaubanduslepingu mittekohaldamist selle lepingu osaliste vahel reguleerivad kõnealuse lepingu sätted. XIV artikkel. Tunnustamine, jõustumine ja hoiustamine 1. Käesolevat lepingut võivad allakirjutamisega või muul moel tunnustada GATT lepinguosalised ja Euroopa ühendused, kellel on käesoleva lepingu XI artikli kohaselt õigus saada WTO asutajaliikmeteks.

Selline tunnustamine kehtib käesoleva lepingu ja sellele lisatud mitmepoolsete kaubanduslepingute kohta. Käesolev leping ja sellele lisatud mitmepoolsed kaubanduslepingud jõustuvad kuupäeval, mille ministrid mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemusi ühendava lõppakti punkti 3 kohaselt kindlaks määravad, ning on tunnustamisele avatud kahe aasta jooksul alates sellest kuupäevast, kui ministrid ei otsusta teisiti.

Tunnustamine pärast käesoleva lepingu jõustumist jõustub kolmekümnendal päeval pärast sellist tunnustamist. Liige, kes tunnustab käesolevat lepingut pärast selle jõustumist, rakendab need mitmepoolsetes kaubanduslepingutes sätestatud kontsessioonid ja kohustused, mis tuleb rakendada käesoleva lepingu jõustumisega algava tähtaja jooksul nii, nagu ta oleks käesolevat lepingut tunnustanud selle jõustumiskuupäeval.

Peadirektor annab viivitamata käesolevast lepingust ja mitmepoolsetest kaubanduslepingutest tõestatud koopia ning teatise nende igast tunnustamisest igale käesolevat lepingut tunnustanud valitsusele ja Euroopa ühendustele.

Käesolev leping ja mitmepoolsed kaubanduslepingud ning kõik nende muudatused antakse käesoleva lepingu jõustumisel hoiule WTO peadirektori kätte. Mõnepoolse kaubanduslepingu tunnustamist ja jõustamist reguleerivad kõnealuse lepingu sätted. Käesoleva lepingu jõustumisel antakse need lepingud hoiule WTO peadirektori kätte.

Koige olulisemad kruptograafilised kaubanduse signaalid Kas uks arvuti saab raha teenida Bitekoinis

XV artikkel. Denonsseerimine 1. Iga liige võib käesoleva lepingu denonsseerida. Selline denonsseerimine kehtib nii käesoleva lepingu kui ka mitmepoolsete kaubanduslepingute kohta ning jõustub kuue kuu möödudes kuupäevast, mil WTO peadirektor kirjaliku denonsseerimisteate kätte saab.

Mõnepoolse kaubanduslepingu denonsseerimist reguleerivad kõnealuse lepingu sätted.

Parim pank moes kauplemisstrateegia Systems Trading Corporation STC

XVI artikkel. Mitmesugused sätted 1. Käesoleva lepingu sätte ja mis tahes mitmepoolse kaubanduslepingu sätte vahelise vastuolu korral on käesoleva lepingu säte selle vastuolu ulatuses ülimuslik. Iga liige peab tagama oma seaduste, määruste ja haldusprotseduuride vastavuse tema kohustustele, mis on sätestatud siia lisatud lepingutes. Käesoleva lepingu ühegi sätte suhtes ei tohi teha reservatsioone. Mitmepoolsete kaubanduslepingute mis tahes sätte suhtes võidakse reservatsioone teha üksnes neis lepingutes sätestatud ulatuses.

Parim Forexi maakler, mis kasutab MT-d Merrill Lynchi aktsiaoptsioonide konto

Reservatsioone mõnepoolse kaubanduslepingu sätte suhtes reguleerivad kõnealuse lepingu sätted. Käesolev leping registreeritakse ÜRO põhikirja artikli sätete kohaselt. Sõlmitud Marrakešis viieteistkümnendal aprillil tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal ühes eksemplaris inglise, prantsuse ja hispaania keeles, millest iga tekst on autentne. Selgitavad märkused Terminit «maa» või «maad» tuleb käesoleva lepingu ja mitmepoolsete kaubanduslepingute kontekstis käsitada kui WTO mis tahes liiget, kellel on omaette tolliterritoorium.

Kui käesolevas lepingus või mitmepoolsetes kaubanduslepingutes on omaette tolliterritooriumiga WTO liikme kohta kasutatud terminit «riiklik», tuleb sellist väljendust käsitada kui kõnealust tolliterritooriumi puudutavat, kui ei ole piiritletud teisiti. Article II. Scope of the WTO 1. The WTO shall provide the common institutional framework for the conduct of trade relations among its Members in matters related to the agreements and associated legal instruments included in the Annexes to this Agreement.

The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements" are integral parts of this Agreement, binding on all Members.

The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 hereinafter referred to as "Plurilateral Trade Agreements" are also part of this Agreement for those Members that have accepted them, and are binding on those Members. The Plurilateral Trade Agreements do not create either obligations or rights for Members that have not accepted them. Article III. Functions of the WTO 1. The WTO shall facilitate the implementation, administration and operation, and further the objectives, of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements, and shall also 123 Mudel Trading System the framework for the implementation, administration and operation of the Plurilateral Trade Agreements.

The WTO shall provide the forum for negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations in matters dealt with under the agreements in the Annexes to this Agreement. The WTO may also provide a forum for further negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations, and a framework for the implementation of the results of such negotiations, as may be decided by the Ministerial Conference.

With a view to achieving greater coherence in global economic policy-making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the International Monetary Fund and with the International Bank for Reconstruction and Development and its affiliated agencies. Article IV.

Structure of the WTO 1. There shall be a Ministerial Conference composed of representatives of all the Members, which shall meet at least once every two years. The Ministerial Conference shall carry out the functions of the WTO and take actions necessary to this effect. The Ministerial Conference shall have the authority to take decisions on all matters under any of the Multilateral Trade Agreements, if so requested by a Member, in accordance with the specific requirements for decision-making in this Agreement and in the relevant Multilateral Trade Agreement.

There shall be a General Council composed of representatives of all the Members, which shall meet as appropriate. In the intervals between meetings of the Ministerial Conference, its functions shall be conducted by the General Council. The General Council shall also carry out the functions assigned to it 123 Mudel Trading System this Agreement.

The General Council shall establish its rules of procedure and approve the rules of procedure for the Committees provided for in paragraph 7. The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the Dispute Settlement Body provided for in the Dispute Settlement Understanding. The Dispute Settlement Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities.

The Trade Policy Review Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities. These Councils shall carry out the functions assigned to them by their respective agreements and by the General Council. They shall establish their respective rules of procedure subject to the approval of the General Council. Membership in these Councils shall be open to representatives of all Members.

These Councils shall meet as necessary to carry out their functions. These subsidiary bodies shall establish their respective rules of procedure subject to the approval of their respective Councils.

The Ministerial Conference shall establish a Committee on Trade and Development, a Committee on Balance-of-Payments Restrictions and a Committee on Budget, Finance and Administration, which shall carry out the functions assigned to them by this Agreement and by the Multilateral Trade Agreements, and any additional functions assigned to them by the General Council, and may establish such additional Committees with such functions as it may deem appropriate.

  1. Плавно и тихо длинный цилиндр выскользнул из туннеля в пещеру, совершенно идентичную пещере под Диаспаром.
  2. Давай вернемся на корабль, - задыхаясь, вымолвил Элвин.
  3. Крикнул Хедрон, не желая двигаться с места, поскольку ему почти удалось прочесть одну из едва различимых строк.
  4. Согласился Хилвар, с невероятным проворством рассортировывая многочисленные пакеты и свертки.

As part of its functions, the Committee on Trade and 123 Mudel Trading System shall periodically review the special provisions in the Multilateral Trade Agreements in favour of the least-developed country Members and report to the General Council for appropriate action. Membership in these Committees shall be open to representatives of all Members. The bodies provided for under the Plurilateral Trade Agreements shall carry out the functions assigned to them under those Agreements and shall operate within the institutional framework of the WTO.

These bodies shall keep the General Council informed of their activities on a regular basis. Article V. Relations with Other Organizations 1. The General Council shall make appropriate arrangements for effective cooperation with other intergovernmental organizations that have responsibilities related to those of the WTO. The General Council may make appropriate arrangements for consultation and cooperation with non-governmental organizations concerned with matters related to those of the WTO.

Article VI. The Secretariat 1. The Ministerial Conference shall appoint the Director-General and adopt regulations setting out the powers, duties, conditions of service and term of office of the Director-General. The Director-General shall appoint the members of the staff of the Secretariat and determine their duties and conditions of service in accordance with regulations adopted by the Ministerial Conference.

Kuna aktsiaoptsioone maksustatakse Iirimaal Wild 11 Mudeli aktsiate valikute tehing

The responsibilities of the Director-General and of the staff of the Secretariat shall be exclusively international in character. In the discharge of their duties, the Director-General and the staff of the Secretariat shall not seek or accept instructions from any government or any other authority external to the WTO. They shall refrain from any action which might adversely reflect on their position as international officials.

The Members of the WTO shall respect the international character of the responsibilities of the Director-General and of the staff of the Secretariat and shall not seek to influence them in the discharge of their duties. Article VII. Budget and Contributions 1. The Committee on Budget, Finance and Administration shall review the annual budget estimate and the financial statement presented by the Director-General and make recommendations thereon to the General Council.

The annual budget estimate shall 123 Mudel Trading System subject to approval by the General Council. The Committee on Budget, Finance and Administration shall propose to the General Council financial regulations which shall include provisions setting out: a the scale of contributions apportioning the expenses of the WTO among its Members; and b the measures to be taken in respect of Members in arrears.

The financial regulations shall be based, as far as practicable, on the regulations and practices of GATT The General Council shall adopt the financial regulations and the annual budget estimate by a two-thirds majority comprising more than half of the Members of the WTO. Article VIII. Huobi Global on pühendunud turvaliste ja usaldusväärsete digitaalsete varade ja varahaldusteenuste pakkumisele globaalsetele kasutajatele.

Mitmekesistamise strateegia portfelli haldamiseks Erinevus antud ja investeerimata omakapitali voimaluste vahel

Huobi grupi eeliseid ja viie aasta pikkust akumuleerumist ja püsivat arengut toetades on Huobi Global kasvanud globaalse konkurentsivõime ja mõjuga ettevõtteks. Tehnoloogiaplatvormi, tootearenduse, turvariski juhtimise süsteemi, operatsiooni ja klienditeeninduse osas Kontsern ja selle all-kaubamärgid on maailma juhtivatel tasanditel võrreldes ülemaailmsete eakaaslastega.

Positsioneerimine: pühendunud professionaalsete, turvaliste ja läbipaistvate digitaalsete varade teenuste pakkumisele oma globaalsetele kasutajatele. Suurus: Miljonid kasutajad enam kui riigis, kokku kauplemisväärtusega üle 1,2 triljoni dollari.

Turvalisus: turvaline töö 5 aastat. Digitaalvarasid säilitatakse mitme allkirjaga külmkottides. Stabiilsus: maailma tipptehnoloogia meeskond.

Jaotatud paralleeltehnoloogia. Kiire mootorrataste mootor. Professionaalsus: Finantsriski kontrolli meeskonnal on rohkem kui aastane kogemus. Toeta API kauplemist [Toote omadused] 1.

Reaalajas hind. Professionaalsed graafikud ja indeksi analüüs 4. Paindlikud kauplemismeetodid: piirangud, turukorraldused ja stop-limit tellimused. Kiire väljavõtete ja hoiuste krediit 6. Mugav varade uurimine.