Tsoonid[ muuda muuda lähteteksti ] Tsoonid on elementide organiseerimise viis inimasustuses vastavalt kasutussagedusele või taimede ja loomade vajadustele. Article 3. Lepingupooled lepivad kokku oma vastavate ametkondade tehnilise abi ja koostöö sobivate meetodite suhtes. Elemendid pannakse seejärel kokku vastavalt suhestumisele teiste elementidega, nii et ühe elemendi saadused väljundid toidavad järgmiste elementide vajadusi.

The structure was made in successive overhangs, in 3. Longitudinal prestressing, by means of PZ-A type cables, was done by applying an initial loading of t. The cables run in tubes. After the concrete had reached a suitable strength, the cables were stretched. The tubes were then filled with cement mortar, and in this operation air suction equipment was utilised to make sure that no air cavities were left. Se ha construido y puesto en servicio un puente para carretera sobre el río Enns en Steyr Austria, con objeto de mejorar la circulación de vehículos y evitar las congestiones que se producían frecuentemente.

enn plaan armand: Topics by digiport.ee

Eesti ja Šveitsi vahelises kaubavahetuses ei tohi kehtestada ekspordile ühtegi uut tollimaksu või muud sarnase toimega maksu. Eksporditollid ja muud sarnase toimega maksud tühistatakse käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval. Artikkel 6.

Harmooniline mudel Trading System

Impordi ja ekspordi kvantitatiivsete piirangute ja muude sarnase toimega meetmete keeld ja tühistamine 1. Eesti ja Šveitsi vahelises kaubavahetuses ei tohi impordile ja ekspordile kehtestada ühtegi uut kvantitatiivset piirangut või muid sarnase toimega abinõusid.

Varased eelkäijad[ muuda muuda lähteteksti ] Püsiva põllumajanduse inglise permanent agriculture termini võttis kasutusele Franklin Hiram King Selles kontekstis tähendas püsiv põllumajandus põllupidamist, mida saab jätkata lõputult. Smith nägi tervet maailma omavahel seotuna ning soovitas puude ja nende all kasvavate kultuuride segasüsteeme.

Impordi ja ekspordi kvantitatiivsed piirangud ja muud sarnase toimega abinõud tühistatakse käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, välja arvatud lisas II ettenähtud juhud.

Artikkel 7.

  • Praegu on toidu kohalevedu üks kõige populaarsem vahendusplatvormide teenus ning Eestis on üheks selliseks platvormiks Wolt.
  • Eesti Vabariigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline vabakaubandusleping – Riigi Teataja
  • В сущности, оно, возможно, даже не захочет признаться самому себе в том, что все эти столетия и столетия терпеливого ожидания прошли совершенно бесцельно.
  • Совет и сам уже изменился.
  • Permakultuur – Vikipeedia

Riiklik käsitlus Ühe lepingupoole territooriumilt pärinevatele toodetele antakse teise lepingupoole territooriumile importimisel vähemalt sama soodne käsitlus kui see, mis antakse samasugustele kodumaise päritoluga toodetele kõigi nende riigisisest müümist, müügiks pakkumist, ostmist, transportimist, levitamist või kasutamist puudutavate seaduste, määruste või nõuete osas. Artikkel 8. Siseriiklik maksustamine 1. Lepingupooled hoiduvad igast siseriiklikust fiskaalse iseloomuga abinõust või tegevusest, mis otseselt või kaudselt toimiks diskrimineerivalt ühelt lepingupoolelt pärinevate toodete ja teiselt poolelt pärinevate sarnaste toodete vahel.

Harmooniline mudel Trading System

Ühe lepingupoole territooriumile eksporditavad tooted ei tohi saada kasu siseriikliku maksustamise tagasimaksetest, mis ületavad neile kehtestatud otsese või kaudse maksumäära kogusumma. Artikkel 9. Üldised erandid Käesolev leping ei välista keelde ja piiranguid impordile, ekspordile või kaupade transiitveole, mis on põhjendatud riigi moraali, riigi poliitika või riigi julgeolekuga; inimeste, loomade ja taimede tervise ja elu kaitsega; keskkonnakaitsega; rahvuslike kunstilist, ajaloolist või arheoloogilist väärtust omavate varade kaitsega; intellektuaalse omandi kaitsega; kulla või hõbedaga seotud eeskirjadega.

Sellised keelud ja piirangud ei tohi sisaldada omavolilise diskrimineerimise abinõusid või varjatud piiranguid lepingupoolte vahelisele kaubavahetusele.

Eesti keeles

Artikkel Riiklik monopol 1. Lepingupooled tagavad, et vastavalt protokollis D toodud sätetele kohaldatakse iga ärilise iseloomuga riiklikku monopoli nii, et ei eksisteeriks diskrimineerimist Eesti ja Šveitsi kodanike vahel kaupade hankimise ja turustamise tingimuste suhtes.

Harmooniline mudel Trading System

Neid kaupu hangitakse ja turustatakse kooskõlas ärialaste kaalutlustega. Käesoleva artikli sätted kehtivad kõigi asutuste kohta, kelle kaudu käesoleva lepingu poolte kompetentsed organid kooskõlas seadusega või tegelikkuses, otseselt või kaudselt kontrollivad, määravad või arvestataval määral mõjutavad lepingupoolte vahelist importi või eksporti.

Need sätted kehtivad samavõrra riigi poolt teistele delegeeritud monopoli kohta. Koostöö põllumajanduse alal 1.

Löögirullkonveier

Lepingupooled deklareerivad oma valmisolekut edendada oma põllumajanduspoliitika poolt lubatud piirides põllumajandustoodete kaubavahetuse harmoonilist arengut. Lähtudes sellest eesmärgist otsustab ühiskomitee, milliste meetmetega hõlbustada põllumajandusalast kaubavahetust ja koostööd. Lepingupooled rakendavad oma veterinaaria- taimekaitse- ja tervishoiualaseid eeskirju mittediskrimineerival viisil ja ei võta tarvitusele uusi õigustamatult kaubavahetust takistavaid meetmeid.

Maksed 1. Kaubavahetusega seotud maksed ja selliste maksete ülekandmine selle lepingupoole territooriumile, kus asub laenuandja, on vabad kõigist piirangutest. Lepingupooled hoiduvad kõigist valuutavahetuse piirangutest või administratiivsetest piirangutest lühikese ja keskmise tähtajaga laenude andmisel, tagasimaksmisel või vastuvõtmisel äritehingute puhul, millest võtab osa alaline elanik. Riiklikud hanked 1.

Harmooniline mudel Trading System

Käesoleva lepingu pooled peavad oma riikliku hanke turgude tõhusat liberaliseerimist käesoleva lepingu lahutamatuks eesmärgiks. Selleks täpsustavad lepingupooled ühiskomitees reegleid eesmärgiga tagada selline liberaliseerimine hiljemalt Asjaosaline lepingupool teeb jõupingutusi vastavate lepingutega ühinemiseks, mille osas toimuvad läbirääkimised Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe egiidi all.

Harmooniline mudel Trading System

Intellektuaalse omandi kaitse 1. Käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks annavad ja tagavad lepingupooled intellektuaalse omandi õiguste piisava, efektiivse ja mittediskrimineeriva kaitse.

Nad kohandavad ja rakendavad piisavad, efektiivsed ja mittediskrimineerivad abinõud selliste õiguste kehtestamiseks ning nende rikkumise, eriti võltsingute ja piraatluse vastu. Lepingupoolte kohustuste üksikasjalik loetelu on lisas IV. Lepingupooled võtavad pärast lepingu jõustumist võimalikult kiiresti tarvitusele kõik vajalikud abinõud täitmaks IV lisa artiklis 2 nimetatud mitmepoolsete konventsioonide peamisi sätteid ja teevad jõupingutusi nendega ja intellektuaalse omandi õiguste kaitse alast koostööd hõlbustavate mitmepoolsete lepingutega ühinemiseks.

Intellektuaalse omandi alal annavad käesoleva lepingu pooled teineteise kodanikele vähemalt sama soodsa käsitluse kui ükskõik millise teise riigi kodanikele. Iga eelis, soodustus, privileeg või immuniteet, mis tuleneb: a olemasolevatest kahepoolsetest lepingutest, mille üks lepingupool on sõlminud enne käesoleva lepingu jõustumist ja millest teist lepingupoolt informeeritakse ühe aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist, b olemasolevatest ja tulevastest piirkondlikest majandusliku integratsiooni lepingutest, mille osapoolteks ei ole mõlemad lepingupooled, võib olla vabastatud sellest kohustusest tingimusel, et see ei too kaasa teise lepingupoole kodanike omavolilist või põhjendamatut diskrimineerimist.

Complete Ichimoku Cloud Trading Strategy - Simply Explained

Lepingupooled võivad sõlmida täiendavaid lepinguid, mis laiendavad käesoleva lepingu nõudeid. Lepingupooled lepivad kokku oma vastavate ametkondade tehnilise abi ja koostöö sobivate meetodite suhtes.

Inglise keeles

Sel eesmärgil koordineerivad nad oma jõupingutusi asjaosaliste rahvusvaheliste organisatsioonide omadega. Ettevõtlust käsitlevad konkurentsireeglid 1. Alljärgnev on sobimatu käesoleva lepingu normaalse toimimisega niivõrd, kui see kahjustab Eesti ja Šveitsi vahelist kaubavahetust: a kõik ettevõtetevahelised lepingud, ettevõtete liitude otsused ja ettevõtete vahel kooskõlastatud tegevus, mille eesmärgiks või tagajärjeks on konkurentsi ärahoidmine, piiramine või häirimine; b ühe või mitme ettevõtte poolt domineeriva positsiooni kuritarvitamine lepingupoolte kogu territooriumil või osal Harmooniline mudel Trading System.

Juhul kui üks lepingupool leiab, et antud tegevus on kokkusobimatu paragrahvi 1 tingimustega, võib ta tarvitusele võtta sobivad abinõud peale konsultatsioone ühiskomitees või kolmkümmend päeva pärast selliste konsultatsioonide vajalikkusele viitamist.

Riiklik abi 1. Igasugune lepingupoole või ükskõik millisel kujul riiklike ressursside kaudu antav abi, mis häirib või ähvardab häirida konkurentsi, soosides teatud ettevõtteid või teatud kaupade tootmist niivõrd, kui see avaldab mõju Eesti ja Šveitsi vahelisele kaubavahetusele, on sobimatu käesoleva lepingu normaalse toimimisega.

Lepingupooled tagavad riikliku abi meetmete avalikustamise, vahetades informatsiooni kummagi lepingupoole nõudmisel. Ühiskomitee teostab kontrolli olukorra üle, mis valitseb riikliku abi meetmete rakendamisel ja töötab välja kohaldamise täiendavad reeglid, mis tuleb rakendada hiljemalt Juhul kui üks lepingupooltest leiab, et antud tegevus on sobimatu käesoleva artikli paragrahviga 1, võib ta tarvitusele võtta sobivad abinõud vastavalt käesoleva lepingu artikli 22 Kaitseabinõud tingimustele ja kooskõlas seal toodud menetlusega.

Asjaosaline lepingupool teeb jõupingutusi vastavate lepingutega ühinemiseks, mille suhtes toimuvad läbirääkimised Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe egiidi all.

Dumping 1. Kui üks lepingupooltest leiab, et käesoleva lepinguga reguleeritud kaubandussuhetes leiab aset dumping Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe VI artikli tähenduses, võib ta sellise tegevuse suhtes tarvitusele võtta sobivad abinõud kooskõlas mainitud artikliga ja sellega seonduvate lepingutega ning vastavalt artiklis 22 Kaitseabinõud kehtestatud menetlusele. Erakorraline tegevus teatud toote impordi puhul Kui Eestist või Šveitsist pärineva teatud toote import suureneb sellisel määral või sellistel tingimustel, mis põhjustavad või võivad põhjustada: a tõsist kahju siseriiklikele samalaadse või otseselt konkureeriva toodangu tootjatele teise lepingupoole territooriumil, või b tõsiseid häireid mis tahes seonduvas majandusharus või raskusi, mis võivad kaasa tuua mõne piirkonna majandusliku olukorra tõsise halvenemise, võib asjaosaline lepingupool tarvitusele võtta sobivad abinõud vastavalt artikli 22 Kaitseabinõud tingimustele ja kooskõlas seal toodud menetlusega.

Strukturaalne reguleerimine 1.

Kas see on tõend, et tehniline analüüs ei tööta? |

Lepingupooled nõustuvad, et Eesti võib tarvitusele võtta piiratud kestvusega erakorralised abinõud, mis hälbivad artikli 4 Imporditollide keeld ja tühistamine sätetest, suurendades tollimakse kooskõlas VI lisaga ja vastavalt seal toodud tingimustele. Reeksport ja tõsine puudujääk Kui artiklis 5 Eksporditollide keeld ja tühistamine ja 6 Impordi ja ekspordi kvantitatiivsete piirangute keeld ja tühistamine sätestatu järgimine põhjustab: a reekspordi kolmandasse riiki, mille suhtes eksportiv lepingupool on kehtestanud antud tootele kvantitatiivsed ekspordipiirangud, ekspordimaksud või muud sarnase toimega abinõud või koormised; või b eksportivale lepingupoolele olulise toote tõsise puudujäägi või selle ohu; ja kui ülalmainitud olukorrad tekitavad või võivad tekitada suuri raskusi eksportivale lepingupoolele, võib see lepingupool tarvitusele võtta sobivad abinõud vastavalt artikli 22 Kaitseabinõud tingimustele ja kooskõlas seal toodud menetlusega.

Maksebilansi raskused 1. Kui Eesti või Šveits on tõsistes maksebilansi raskustes või selle vahetu tekkimise ohu ees, võivad vastavalt kas Eesti või Šveits, järgides Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe ja seonduvate seaduslike aktide nõudeid ja tingimusi, kohandada kaubavahetust tõkestavad abinõud, mis on piiratud kestvusega ja mittediskrimineerivad ja ei või olla laiema ulatusega kui maksebilansi olukorra parandamiseks vajalik.

Lepingupooled annavad eelistuse hinnal põhinevatele abinõudele. Maksebilansi tingimuste paranedes tuleb abinõusid järk-järgult lõdvendada ja nad tühistada, kui tingimused ei õigusta enam nende säilitamist.

The purpose is to improve traffic and avoid the bottlenecks that often took place. The bridge is supplemented by three other works of lesser importance, namely two bridges and a tunnel for pedestrians. The bridge structure supporting the decks is cellular, box type.

Vastavalt olukorrale kas Eesti või Šveits informeerib ühiskomiteed koheselt nende kehtestamisest ja nende kõrvaldamise ajakavast. Siiski püüavad lepingupooled vältida maksebilansi eesmärkidel tõkestavate abinõude kehtestamist.

Kaitseabinõude rakendamise menetlus 1. Kahjustamata käesoleva artikli paragrahvi 5, teatab kaitseabinõude kehtestamist kaaluv lepingupool sellest viivitamatult teisele lepingupoolele ning varustab teda kogu asjassepuutuva informatsiooniga. Ühiskomitee konsultatsioonid tuleb pidada viivitamatult, püüdlusega leida mõlemale poolele vastuvõetav lahendus. Kui asjaosalisel lepingupoolel ei õnnestu lõpetada protestitavat toimingut ühiskomitee poolt kindlaksmääratud perioodi jooksul või kui ühiskomiteel ei õnnestu saavutada kokkulepet konsultatsioonide tulemusel või kolmekümne päeva jooksul pärast selliste konsultatsioonide tõstatamist, võib asjaosaline lepingupool tarvitusele võtta sobivad abinõud kõnealusest toimingust tulenevate probleemide käsitlemiseks.

Kui seda otsust ei tehta kolmekümne päeva jooksul pärast küsimuse esitamist ühiskomiteele, võib asjaosaline lepingupool tarvitusele võtta olukorra parandamiseks vajalikud abinõud. Kui ühiskomiteel ei õnnestu jõuda sellise lahenduseni või kui on möödunud kolm kuud teatamise kuupäevast, võib asjaosaline lepingupool tarvitusele võtta sobivad abinõud.

Kasutuselevõetud kaitseabinõudest tuleb viivitamatult teatada teisele lepingupoolele. Nende ulatus ja kestvus peab olema piiratud määrani, mis on rangelt vajalik nende kasutuselevõtu esile kutsunud olukorra parandamiseks ja ei ületa kõnealuse tegevuse või raskuse poolt põhjustatud kahju ulatust.

Eesti Vabariik edaspidi nimetatud Eesti ja Šveitsi Konföderatsioon edaspidi nimetatud Šveits Tuletades meelde oma kavatsust osaleda aktiivselt Euroopa majandusliku integratsiooni protsessis ja väljendades oma valmisolekut koostööks selle protsessi tugevdamise teede ja vahendite otsimisel, Arvestades EFTA riikide ja Eesti poolt Genfis Eesmärgid 1. Arvestades vajadust tagada Eestis kiirendatud üleminek turumajandusele, loovad Eesti ja Šveits vabakaubandussuhted kooskõlas käesoleva lepingu sätetega. Käesoleva, turumajandusega riikide kaubandussuhetele rajaneva lepingu eesmärkideks on: a vastastikuse kaubavahetuse laiendamise kaudu edendada Eesti ja Šveitsi vaheliste majandussidemete harmoonilist arengut ja sel viisil soodustada Eestis ja Šveitsis majandustegevuse arengut, elu- ja töötingimuste paranemist, tootmise suurenemist, rahandussfääri stabiilsust ja püsivat paranemist; b luua õiglase konkurentsi tingimused Eesti ja Šveitsi vahelises kaubavahetuses; c sel viisil, kaubavahetust takistavate tegurite kõrvaldamise läbi kaasa aidata ülemaailmse kaubavahetuse harmoonilisele arengule ja laienemisele. Artikkel 2.

Eelistada tuleb abinõusid, mis kõige vähem häirivad lepingu funktsioneerimist. Kasutuselevõetud kaitseabinõud peavad olema regulaarsete konsultatsioonide objektiks eesmärgiga lõdvendada, asendada või kaotada need niipea kui võimalik.

Kui eelnevate uuringute tegemine on kiiret tegutsemist nõudva eriolukorra tõttu võimatu, võib asjaosaline lepingupool artiklites 16 Riiklik abi17 Dumping18 Erakorraline tegevus impordi puhul ja 20 Reeksport ja tõsine puudujääk sätestatud juhtudel koheselt kehtestada olukorra parandamiseks rangelt vajalikud ennetavad ja ajutised kaitseabinõud.

Abinõudest teatatakse viivitamatult ühiskomiteele ning viiakse läbi lepingupoolte vahelised konsultatsioonid niipea kui võimalik.

Julgeolekualased erandid Käesoleva lepingu ükski tingimus ei takista kumbagi lepingupoolt kasutusele võtmast tema poolt vajalikuks peetud abinõusid: a et vältida tema peamiste julgeolekuhuvidega vastuolus oleva informatsiooni ilmsikstulekut; b tema peamiste julgeolekuhuvide kaitseks või rahvusvaheliste kohustuste või riikliku poliitika elluviimiseks; i seoses relvade, sõjamoona ja -varustusega kauplemisega tingimusel, et need abinõud ei kahjusta konkurentsitingimusi spetsiifiliselt mittesõjalise eesmärgiga toodete osas ja seoses teiste kaupade, materjalide ja teenustega kauplemisega otseselt või kaudselt sõjalise objekti varustamise eesmärgil; või ii seoses bioloogiliste ja keemiarelvade, tuumarelvade või teiste tuumalõhkeseadeldiste mittekasutamisega; või iii mis on kehtestatud sõja või mõne teise rahvusvahelise pinevuse ajal.

Harmooniline mudel Trading System

Ühiskomitee 1. Käesoleva lepingu täitmist kontrollib ja juhib ühiskomitee. Ühiskomitee koosneb Eesti ja Šveitsi esindajatest. Ta tegutseb vastastikusel kokkuleppel ja tuleb kokku millal iganes vajalik, tavaliselt üks kord aastas. Koosoleku pidamist võib paluda kumbki lepingupool.

Lepingupooled vahetavad informatsiooni käesoleva lepingu nõuetekohase täitmise eesmärgil ja peavad kummagi lepingupoole palvel ühiskomitees konsultatsioone. Ühiskomitee jälgib pidevalt kaubavahetust takistavate tegurite edasise kaotamise võimalikkust. Ühiskomitee võtab vastu otsuseid käesoleva lepingu poolt ettenähtud juhtudel. Samuti soovitab autor leida rohkem võimalusi sellistes uudsetes lahendustes, mis esmapilgul ei paista ettevõttele kõige kasumlikumad.

Currently, food delivery is one of the most popular online mediation platform services known as online-to-offline commerceand Wolt is one such platform in Estonia.

The growing importance of the takeaway food and courier sectors has raised a number of sustainability issues, including the use of single-use containers, which have very little potential for re-use.

EEK üliõpilaste kirjalikud tööd - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

In order to reduce the generation of waste from disposable packaging, a directive of the European Parliament and Council was also passed, according to which a large part of disposable plastic products will be banned from the market in European Union at the beginning of Consequently, the aim of the author is to find out the current practices of Wolt's partners in packaging the takeaway food and their readiness to replace disposable packaging with a more environmentally friendly alternative.

In the theoretical part of the work, the author describes the activities of the European Union to reduce waste generation and the different reasons why the use of packaging needs to be regulated at the European Union level.

The author also provides an overview of various possible solutions that catering companies could use to reduce the negative effects of the amendment on the company's operations based on scientific sources. In order to find out what are the habits of catering companies in the packaging of the food they sell and what is their readiness to use more sustainable alternatives in the packaging of food, the author conducted a survey among Wolt partners.