Samad regressioonanalüüsid teostati ka värske või jahutatud veiseliha ning külmutatud veiseliha puhul. Vastavalt uurimustöö eesmärgile ja ülesehitusele keskenduti vähese töötlusastmega ekspordiartiklitele, mis võimaldas hinnata just kohalike veiseliha esmatootjate rahvusvahelist konkurentsivõimet antud toodetega kauplemisel. In the second case the balance was negative throughout the period covered. Theresa May ütles artikli 50 käivitamisel varem, et kavatseb Ühendkuningriigile väljuda ELi ühtselt turult ja ka tolliliidust.

Vastavalt uurimustöö eesmärgile ja ülesehitusele keskenduti vähese töötlusastmega ekspordiartiklitele, mis võimaldas hinnata just kohalike veiseliha esmatootjate rahvusvahelist konkurentsivõimet antud toodetega kauplemisel.

Suurim kaubandusnaitajate tase

Esimeseks uurimisülesandeks oli määratleda konkurentsivõime mõiste, anda ülevaade konkurentsivõime avaldumise tasanditest ning samuti ka varasematest lihatööstussektori konkurentsivõimet käsitlenud uuringutest.

Töös jõuti järeldusele, et konkurentsivõime määratlemiseks puudub üks kindel definitsioon, mis oleks majandusteadlaste ja majanduspoliitika kujundajate poolt kokku lepitud.

Suurim kaubandusnaitajate tase

Rõhutatakse erinevaid aspekte nagu tootlikkus, suhteline eelis, ekspordivõime ning edukus väliskaubanduses. Konkurentsivõime avaldub ainult subjektide võrdluses, milleks on ettevõte, majandusharu ja riik. Töö eesmärgist lähtuvalt keskenduti suuremalt jaolt majandusharu ja riigi konkurentsivõime avaldumise tasanditele. Varasemalt teostatud uuringutest selgus, et lihatööstussektor tervikuna ei olnud enne Euroopa Liiduga liitumist konkurentsivõimeline.

Kuid analüüsides madala ja kõrge töötlusastmega lihatooteid eraldi gruppidena, siis ilmnes, et kahel viimasel aastal ja oli Eesti lihatööstus kõrge töötlusastmega lihatoodete osas konkurentsivõimeline. Konkurentsieelis saavutati avatud turgudel ehk Lätis, Suurim kaubandusnaitajate tase ja Ukrainas. Elussigade eksporti käsitlevast uurimustööst selgus, et Eesti seakasvatajatel oli tugev suhteline eelis oma toodangu eksportimisel Venemaa turule.

Lisaks rõhutati, et kuna Venemaa ei ole suutnud saavutada täielikku isevarustatuse taset sealiha osas, siis on see turg olnud aastaid Eesti seakasvatajatele atraktiivseks eksportturuks.

Teiseks uurimisülesandeks oli tuua välja erinevad konkurentsivõime hindamise võimalused ning selgitada välja lihatootmise seisukohast olulised konkurentsivõimet kujundavad tegurid.

Töös anti ülevaade neljast konkurentsivõime hindamise indeksist: hinnaeelisel baseeruvad indeksid, ühiskulude analüüsil baseeruvad indeksid, turuosa analüüsil baseeruvad näitajad ning väliskaubandust analüüsivad näitajad. Peamiselt keskenduti väliskaubandust analüüsivatele näitajatele, sest need olid olulised töö empiirilise osa seisukohalt. Lihatootmise seisukohast olulisi konkurentsivõimet kujundavaid tegureid analüüsides selgus, et tähtsaimad neist olid toote hind ja kvaliteet.

Nüüdseks on üle viie miljardi naela massi kohta aastas iga-aastase sealiha ekspordi väärtus üle kuue miljardi dollari. See on oluline majandusharu ja väga oluline osa riigi majanduses, et aidata kaasa väliskaubanduse tasakaalule. Liha tootmine on USA põllumajandussektori suurim sektor ja sealiha on selle oluline osa.

Hinnaeelis on otseselt seotud kulueelisega, mis saavutatakse suuresti tänu tootmisprotsessi ja tootmiskulude optimeerimisele. Seega olid ka tootmiskulud kulueelise aspektist väga oluliseks konkurentsivõimet kujundavaks teguriks. Kolmandaks uurimisülesandeks oli anda ülevaade Eesti veiselihasektorist, tuues lisaks tootmisnäitajatele välja ka kaubandusnäitajad.

Veiseliha osakaal moodustas ligikaudu veerandi kogu Eesti lihatoodangust.

Suurim kaubandusnaitajate tase

Absoluutmahtudena vaadates oli veiseliha tootmine töös vaadeldaval perioodil langustrendis, jäädes viimasel kolmel aastal koguni alla 13 tonni. Selle põhjuseks oli veiste arvukuse vähenemine, kuid see olukord on pärast kaheksa aastast langustrendi taas paranemas.

Positiivselt on mõjunud ammlehma toetus. Selline suur hinnavahe sunnib kohalikke veiseliha esmatootjaid müüma oma toodangut välisturgudel. Veiselihasektori väliskaubandust analüüsides selgus, et import oli suurem kui eksport, mis muutis väliskaubandusbilansi negatiivseks. Kuid jagades veiseliha kahte eraldi gruppi elusveised ning värske või jahutatud või külmutatud veiselihaon erinevused küllaltki suured.

Suurim kaubandusnaitajate tase

Esimesel juhul oli väliskaubandusbilanss alates Teisel juhul oli see näitaja kogu perioodi vältel negatiivne. Neljandaks uurimisülesandeks oli hinnata Eesti veiselihatoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet ilmutatud suhtelise eelise meetodil.

Parim online-äri alustamine 2021. aastal-kuidas internetis raha teenida

Analüüsi tulemusena selgus, et alates Värske või jahutatud veiselihaga kauplemisel oli Eestil kogu vaatlusaluse perioodil suhteline mahajäämus ehk Eesti ekspordi edukus oli väiksem kui teistel Euroopa Liidu liikmesriikidel. Külmutatud veiselihaga kauplemisel oli Eestil kogu perioodi jooksul v.

Hung parlament: kuidas Ühendkuningriigi valimistulemused võivad mõjutada veinikaubandust Mis nüüd? Suurbritannia peaminister Theresa May ärkab karmi tulemuse peale.

Kuid vaadates nende indeksite väärtuste põhjal joonistunud tõusvat trendijoont, siis saab prognoosida, et lähiaastatel muutub Eesti suhteline mahajäämus antud toote osas suhteliseks eeliseks. Viiendaks uurimisülesandeks oli analüüsida Eesti veiselihatoodete ilmutatud suhtelise eelise muutumise põhjuseid. Teostatud regressioonanalüüside tulemusena selgus, et elusveiste RCA-indeksi ja kogutootlikkuse lisandväärtuse alusel vahel oli positiivne seos.

Kui kogutootlikkus suurenes ühe ühiku võrra, siis elusveiste RCA-indeksi väärtus suurenes 1,75 ühiku võrra. Samuti oli positiivne seos Suurim kaubandusnaitajate tase RCA-indeksi ning keskmise kokkuostu hinna vahel.

Samad regressioonanalüüsid teostati ka värske või jahutatud veiseliha ning külmutatud veiseliha puhul. Seega saab väita et kogutootlikkuse näitaja ning veiseliha keskmine kokkuostuhind olid olulisteks suhtelise eelise muutumise põhjusteks. Kokkuvõtvalt saab öelda, et Eestil oli kõige suurem konkurentsieelis elusveistega kauplemisel, mille osas oli ekspordiedukus suurem kui Euroopa Liidu vastav näitaja.

Värske või jahutatud veiseliha puhul konkurentsieelis täielikult puudus, kuna töös rakendatud väliskaubandust analüüsivate indeksite väärtused jäid alla nõutud normi. Samuti külmutatud veiselihaga kauplemisel oli Eestil suhteline mahajäämus, kuid vaadates indeksite väärtuste põhjal joonistunud tõusva suunaga trendijoont, siis saab prognoosida, et lähiaastatel muutub Eesti suhteline mahajäämus antud toote osas suhteliseks eeliseks.

In view of the aim of the thesis and its structure, the focus was set on little processed export articles which, in particular, allowed us to evaluate international competitiveness of local primary beef producers in the Parim valik kauplemisharidusele with these products.

Eksport jõudis plussi Foto: SEB Sellel nädalal avaldas Statistikaamet rõõmustava teate, mille kohaselt Eesti eksport veebruaris suurenes. Enam kui pool aastat kestnud langus sai sellega küll lõpu, kuid järgnevatel kuudel kasv nii kõrgele tõenäoliselt ei ulatu. Suur ekspordikasv jääb hetkel veel ajutiseks Nädala alguses avaldatud andmed väliskaubanduse kohta kinnitasid, et Eesti eksport veebruaris kasvas. Tegemist oli esimese kuuga, alates eelmise aasta juunist, kui eksport aastases võrdluses suurenes.

The first task was to define the concept of competitiveness, give an overview of the levels of its manifestation as well as of earlier studies on the competitiveness of the meat industry. It came to the conclusion that there is no single definition of competitiveness agreed upon by economists and economic policy makers. Different aspects have been emphasised, such as productivity, comparative advantage, export capacity and success in foreign trade. Competitiveness manifests itself only in the comparison of subjects such as companies, industry and country.

Due to the aim of the study the main focus was on the manifestation of competitiveness at the industry and country level. Suurim kaubandusnaitajate tase emerged from earlier studies that the meat industry as a whole was not competitive before Estonia's accession to the European Union — However, analysing separately little processed meat products and highly processed meat Suurim kaubandusnaitajate tase, it appeared that in the last two years Suurim kaubandusnaitajate tase Estonian meat industry was competitive as regards products with high level of processing.

Top sealiha eksportivad riigid

The competitive advantage was gained on open markets such as Latvia, Lithuania and Ukraine. A study on the export of live pigs indicated that Estonian pig farmers had a strong comparative advantage in exporting their produce to the Russian market. In addition it was Spordikihlvedude binaarsed variandid that as Russia has not achieved full self-sufficiency in regard of pork, Russia has been an attractive export market for Estonian pig farmers for years.

Suurim kaubandusnaitajate tase second task involved pointing out different possibilities for evaluating competitiveness and identifying factors that are relevant for the competitiveness of meat production.

The study gives an overview of four competitiveness evaluation indices, which are Suurim kaubandusnaitajate tase on price advantage, analysis of common costs, analysis of the market share and analysis of foreign trade. The main emphasis is on indicators related to the analysis of foreign trade, as these were important for the empirical part of the study.

These indicators covered various indices such as RCA, RMP and RTA used for analysing the competitiveness of foreign trade, which were used in the analytical part of the present master thesis. The analysis of competitiveness factors relevant for meat production revealed price and quality of products to be the most important.

Eksport jõudis plussi

The price advantage is directly related to the cost advantage which is achieved mostly through the optimisation of the production process and production costs. Thus, production costs were also an essential competitiveness factor from the aspect of cost advantage. The third task was to give an overview of the Estonian beef sector, providing trade indicators in addition to production figures.

  1. Олвин подумал, что, по-видимому, робот станет игнорировать опасные или невыполнимые приказы, хотя у него-то не было ни малейшего намерения отдавать их без особой к тому необходимости.
  2. Сначала медленно, а потом со все возрастающей уверенностью -- по мере того как в памяти оживали давным-давно забытые навыки -- пальцы Хедрона побежали по панели управления, лишь на мгновения задерживаясь в некоторых ее -- Вот, думаю, так будет правильно, -- наконец проговорил он, -- Во всяком случае, мы сейчас в этом убедимся.
  3. Eesti lihatoodete konkurentsivõime hindamine ilmutatud suhtelise eelise meetodil veiseliha näitel
  4. Rikaste riikide kriisivastased relvad on laskemoonast tühjad - Ärileht
  5. Разве она была бы счастливей, оттолкни он ее .

The share of beef amounted to approximately one quarter of the total meat production in Estonia. In absolute terms, beef production was on the decline in the period covered and in the last three years — it even dropped below 13 tonnes. This was caused by the decline in the number of cattle, although after a downward trend of eight years the situation is now improving.

Here the suckler cow premium has had a positive impact.

Rikaste riikide kriisivastased relvad on laskemoonast tühjad

Such a significant price difference forces the local primary beef producers to sell their produce on foreign markets. Analysis of the foreign trade of the beef sector indicated that imports exceed imports, which made the foreign trade balance negative. But there are remarkable differences when beef is divided into two separate groups live bovine animals and fresh, chilled or frozen bovine meat.