Avaleht Eesti elukestva õppe strateegia Eesti elukestva õppe strateegia Eesti elukestva õppe strateegia ehk haridusstrateegia paneb paika järgnevate aastate kõige olulisemad hariduseesmärgid, mille saavutamiseks on vaja pikemaajalist süstemaatilist tööd. Joonis 2. Vahehindamisel on kaks peamist eesmärki: Anda sõltumatu eksperthinnang, mil määral aitavad EÕSi programmid ja meetmed ning struktuurfondidest kaasrahastatavad tegevused saavutada strateegias ja rakenduskavas püstitatud eesmärke ja mida tuleks teha täiendavalt nende saavutamiseks. Nende alusel tehakse järeldusi või luuakse uus teooria vaata joonis 2. Elukestva õppe strateegia koostamine oli kahe-etapiline.

Enesetest: akadeemilised tekstid Induktiivne strateegia, tsükliline uuringuprotsess Kvalitatiivsed meetodid on olemuselt induktiivsed, ehk arutluskäik järelduste tegemisel liigub üksikult üksikjuhtumitelt üldisele teooria.

Ulikooli kogumise strateegiad Parim varude valiku tarkvara

Induktiivse strateegia puhul lähtutakse andmetest või üksikjuhtumitest, millest otsitakse seaduspärasusi ja mustreid.

Nende alusel tehakse järeldusi või luuakse uus teooria vaata joonis 2. Seetõttu on see strateegia sobivaim vähe uuritud teemade puhul.

Ulikooli kogumise strateegiad Clevelandi voimalused

Induktiivse uuringustrateegia puhul on uuringuprotsess tsükliline, st uuringu käik kujuneb vastavalt kogutud andmetele, vajadusel liigutakse algusesse tagasi, täpsustatakse uuringu eesmärki või uurimisküsimusi. Vajadusel kogutakse ka andmeid juurde, kui on tarvis kujunevat teooriat kinnitada, muuta või täiendada.

Ulikooli kogumise strateegiad Koige tavalisemad valikustrateegiad

Joonis 2. Induktiivne ehk üksikult üldisele uurimisstrateegia Valides induktiivse strateegia, teeme viie esmakursuslasega intervjuud, iga intervjuu kestab umbes tunni.

Intervjuu käigus kirjeldavad tudengid võimalikult põhjalikult, millised on nende kogemused õppematerjalide jagamisega seoses.

Avaleht Eesti elukestva õppe strateegia Eesti elukestva õppe strateegia Eesti elukestva õppe strateegia ehk haridusstrateegia paneb paika järgnevate aastate kõige olulisemad hariduseesmärgid, mille saavutamiseks on vaja pikemaajalist süstemaatilist tööd. Strateegia seab üldeesmärgiks kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele vastavate õpivõimaluste loomise kogu elukaare jooksul, et tagada neile isiksusena väärika eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus.

Intervjuude sõna-sõnaliselt kirjapandud tekste on mahult kokku umbes sada lehekülge. Tekste analüüsides saame Ulikooli kogumise strateegiad.

Oletame, et kõik intervjueeritavad rääkisid, kuidas nad ise jagavad ja nendega jagatakse vabalt kõiki õppematerjale ja kodutöid ning ei kardeta, et keegi võiks seda kurjasti ära kasutada.

Siit koorub üks esialgne hüpotees, et tudengid ei taju ohtu õppematerjalide jagamisel. Hüpoteesiga edasi töötades jõuame üldistamiseni, st teooriani.

Ulikooli kogumise strateegiad Binaarsed valikud Fiktiivne konto

Olgu öeldud, et kuigi esmapilgul tundub induktiivne uurimisprotsess oma loomingulisuse ja paindlikkusega ahvatlev, on sarnase uuringu teostamine väga töömahukas eriti andmekogumise ja andmeanalüüsi etapis. Samuti ei ole sellise uuringu tulemused üldistatavad ja laiendatavad suuremale hulgale uuritavatele.

Enesetest: akadeemilised tekstid Induktiivne strateegia, tsükliline uuringuprotsess Kvalitatiivsed meetodid on olemuselt induktiivsed, ehk arutluskäik järelduste tegemisel liigub üksikult üksikjuhtumitelt üldisele teooria. Induktiivse strateegia puhul lähtutakse andmetest või üksikjuhtumitest, millest otsitakse seaduspärasusi ja mustreid.

Eelpool PepsiCo Stock Options näite puhul saime teada, et ainult viis uuringusse kuulunud tudengit jagavad materjale vabalt.

Tulemuste üldkehtivust tuleks seega testida täiendavaid kvantitatiiv uuringuid läbi viies. Ja kuigi võib tunduda, et kvalitatiivuuringu puhul võib andmeid koguma minna justkui nn puhta lehena, ei ole see kindlasti nii.

Ulikooli kogumise strateegiad Optsioonide koolikool New Yorgis

Eeltöö on väga oluline ka kvalitatiivuuringu puhul — varasemate uuringute ja teooriatega tutvumine, korrektse kirjandusülevaate koostamine, uurimisprobleemi püstitamine, eesmärgi ja uurimisküsimuste sõnastamine on hädavajalik. Vastasel juhul võib selguda, et jalgratas, mida mindi leiutama, on ammuilma leiutatud.

Ulikooli kogumise strateegiad Yang Trading System