Investeerimisfondid võivad arveldada üks päev pärast tehingu kuupäeva. Tulu on summa, mida ettevõte teenib ühe aastaga. Saunum on esitanud taotluse oma aktsiate, s. Lisa 1 — Saunum Group AS-i Ajalugu[ muuda muuda lähteteksti ] Tallinna börsi eelkäija on

Teated Pakkumise aluseks on Saunumi poolt koostatud pakkumise dokument, mis on kättesaadav Saunumi kodulehel www. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti.

Paberi kaubamargi aktsiate tehingud

Avalikult pakutakse kuni 60 aktsiat, Saunum jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 25 aktsia võrra, kokku kuni 85 aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus kuni 1 eurot, plaanitakse kasutada tootearenduse finantseerimiseks ning turundus- ja müügitegevuse arendamiseks ja laiendamiseks nii Eestis kui ka valitud eksport-turgudel sh Soome, Rootsi, Saksamaa, Kanada ja USA.

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis. Saunum esitab taotluse pakkumise käigus emiteeritavate uute aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North. Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest: Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab Pakutava aktsia hind on 15,40 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 15,30 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid. Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Saunumil on üks klass aktsiaid ja Binaarne valikuvoog aktsiad kuuluvad samasse klassi.

Kuidas käib ettevõtte alt investeerimine?

Põhikirja muutmine Otsus: 1 Tulenevalt asjaolust, et Aktsiaseltsi uueks aadressiks on Läike tee 2, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, muuta põhikirja punkti 1.

Aktsiaseltsi aktsionäridel ei ole nõukogu poolt optsiooniprogrammi raames otsustataval aktsiakapitali suurendamisel aktsiate märkimise eesõigust.

Ajalugu[ muuda muuda lähteteksti ] Tallinna börsi eelkäija on Kursse noteeris börsi noteerimiskomisjonkuhu kuulusid pankade esindajad.

Aktsiakapitali tingimuslik suurendamine seoses aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna börsi poolt opereeritaval mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North Otsus: 1 Seoses Aktsiaseltsi aktsiate plaanitud aktsiate avaliku pakkumisega, mille läbiviimiseks koostab juhatus ettevõtte kirjelduse, kus nähakse ette pakkumise täiendavad tingimused, suurendada tingimuslikult Aktsiaseltsi aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga Aktsiaseltsi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on eurot.

Aktsiaseltsi juhatusel on kooskõlas äriseadustiku § lõikega 2 õigus lasta välja kuni 85 uut lihtaktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,10 eurot.

Mis on tehingu kuupäev?

Aktsiaseltsi aktsionärid volitavad Aktsiaseltsi juhatust määrama ja täpsustama väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse investorite vahel, arvestades aktsiate pakkumise tulemusi ning aktsiate pakkumise tingimusi määravas Aktsiaseltsi ettevõtte kirjelduses sätestatut. Aktsiaseltsi uute aktsiate väljalaskehind on 15,40 eurot iga aktsia eest, millest 0,10 eurot on aktsia nimiväärtus ja 15,30 eurot on ülekurss.

Aktsiaseltsi juhatus võib vajadusel pikendada nimetatud perioodi ühe nädala võrra ning muuta sellest Seal on aktsiaid parem kui RSU kuupäevi.

Alamärkimise korral on Aktsiaseltsi nõukogul õigus pakkumine tühistada või emiteerida uusi aktsiaid nõukogu poolt määratud mahus. Lisa 1 — Saunum Group AS-i Lisa 2 — Saunum Group AS-i põhikirja uus redaktsioon 3. Lisa 3 — Iga otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri Lisaks tõstab ettevõte ka Võrdluseks, ettevõtte senise rekordkuu, Täpselt aasta tagasi, Tõestasime endale ja investoritele, et liigume heas tempos ning õiges suunas.

Juhtkonnatasandil väärib olulise uudisena esiletõstmist aprillikuus sõlmitud leping kahekordse Red Dot disainiauhinnalaureaadi Mihkel Massoga, kes koostöös Saunumi konstruktoritega tegeleb järgnevate kuude vältel sügisel turuletuleva uue kerise ja automaatikajuhtliidese disainiga.

Tallink Grupp viib aktsiad ka Helsingi börsile

Kiire kasvu finantseerimiseks on ettevõte varasemalt börsile teatanud Põhikirja muutmine Otsuse eelnõu: 1 Tulenevalt asjaolust, et Aktsiaseltsi uueks aadressiks on Läike tee 2, Peetri küla, Rae vald, Harju maakond, muuta põhikirja punkti 1. Aktsiakapitali tingimuslik suurendamine seoses aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna börsi poolt opereeritaval mitmepoolsel kauplemissüsteemil First Paberi kaubamargi aktsiate tehingud Otsuse eelnõu: 1 Seoses Aktsiaseltsi aktsiate plaanitud aktsiate avaliku pakkumisega, mille läbiviimiseks koostab juhatus ettevõtte kirjelduse, kus nähakse ette pakkumise täiendavad tingimused, suurendada tingimuslikult Aktsiaseltsi aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga Pärast ettekannete lõppu vastavad juhatuse ja nõukogu liikmed aktsionäride poolt eelnevalt esitatud küsimustele.

Aktsionäride küsimused tuleb esitada e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt Otsuste eelnõud ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel www.

Samuti on Aktsiaseltsi kodulehel ülevaade dokumentidest, mis on vajalikud otsuste eelnõude osas seisukohtade kujundamiseks.

KLE: AS KLEMENTI AKTSIATE OMANDAMISEST

Aktsiaseltsi Küsimused seoses otsuste eelnõude, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile koosolek saunum. Küsimused, vastused ja vastuvõetud otsused avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel. Hääletamise kord ja juhised Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s. Aktsionäridel on võimalik otsuste eelnõude osas Paberi kaubamargi aktsiate tehingud üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paberkandjal järgmiselt: i hääletada saab alates Volikirja vorm on lisatud käesolevatele otsuste eelnõudele; vi kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletussedelile ja volikirjale, kui see on asjakohaneedastada ülal punktis iv märgitud elektroonilisel või paberkandjal kujul ja ajaks ka vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrükk, millelt nähtuvad välisriigi juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.

Äriseadustiku § lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Paberi kaubamargi aktsiate tehingud

Hääletustulemused avaldab juhatus Pärast seitsme päeva möödumist aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäevast on vastuvõetud otsused kättesaadavad Aktsiaseltsi kodulehel.

Otsuste eelnõud avaldatakse ajalehes Postimees Käesolevatele otsuste eelnõudele on lisatud alljärgnevad lisad: Lisa 1 — Aktsiaseltsi Võrreldes Saunum Group ASi Saunum Group AS-i juhatuse ettepanek kahjumi katmiseks on vaadatav siit. Varasem prognoos Binary Option Gold avaldatud Saunum Group AS ettevõtte tutvustuses Esiteks ostavad Eestis kliendid hoogsalt otse meilt ja meie edasimüüjatelt.

Teiseks oleme eksportturgudel sõlminud vaatamata keerulisele pandeemiaolukorrale lepinguid nii Euroopas kui ka väljaspool. Viimastel kuudel on märkimisväärselt tõusnud huvi meie toodete vastu Põhja-Ameerikas. Ettevõtte varasemalt Saunum Group AS avaldab täpsemad raha kaasamise tingimused ja ajakava eeldatavalt mai keskpaigas, pärast nõukogu poolt vastavasisulise otsuse vastuvõtmist.

Samas otsustas ettevõtte nõukogu eilsel koosolekul, et märkimisele järgneval aktsiate jaotamisel eelistatakse Saunum Group AS aktsionäre. Piirangud hakkasid kehtima alates Positiivse noodina vajab esiletoomist Saunumi ajaloo suuruselt teine eksporttellimus Šveitsist, mille täidame aprillis. Saunumi Saunumi keriste patenteeritud ja unikaalne õhukihtide segamise funktsioon on ettevõtte koduturul hästi vastu võetud ning esimene positiivne tagasiside seadmele on tulnud ka ettevõtte peamistelt eksporditurgudelt.

Puhaskasum AS-i Premia Foods aktsia kohta lahustatud puhaskasum aktsia kohta on sama 0,08 0,04 0,02 AB Premia KPC auditeeritud konsolideerimata ja auditeerimata konsolideeritud finantsaruanded viimase kahe majandusaasta kohta on tabeli kujul on lisatud käesolevale teatele eraldi dokumendina siin. Ülevaade laenudest Vastavalt NASDAQ Tallinna Börsi reglemendile nõuded emitendile peab emitent avaldama informatsiooni oluliste tütarettevõtjate poolt võetud laenude kohta.

Saunumi seadmed lahendavad leiliruumides olulisi probleeme nagu õhupuudus, leiliruumi temperatuuri erinevusega põhjustatud ebamugavustunne pea kuumas, jalad külmasmistõttu on ettevõttel oluliselt usku müügimahu ja turuosa kasvatamisesse.

Käibekasv oli ootuspärane ja kooskõlas juhtkonna käibeprognoosiga. Kerise müük on jätkunud hoogsalt ka Seetõttu eskaleerus majandustegevus Kahjumi peamisteks põhjustajateks olid esimese poolaasta COVID põhjustatud müügitulu vähenemine, lao ja kontori kolimine ja müügisaali Paberi kaubamargi aktsiate tehingud ning ühekordse suure kuluna aasta lõpus Nasdaq Baltic First North turul kauplemisele võtmise ning avaliku rahakaasamisega kaasnenud kulud.

Tehingu kuupäev

Seisuga Keskmine töötajate arv Saunum konsolideerimisgrupp investeeris aruandeaastal 16,7 tuh eur materiaalsesse põhivarasse ja 75,5 tuh eur immateriaalsesse põhivarasse. Materiaalse põhivara peamised investeeringud läksid töövahendite, tööriistade ja laoinventari soetamisse. Immateriaalse põhivara objektideks olid ettevõtte toodete arenduskulud ning lisainvesteeringud patentidesse. Saunum Group AS eesmärgiks on käibe kolmekordne kasv. Nüüd, mil Saunum on Eesti turul tuntust kogunud, siis COVID mõju koduturule turustamisel juhtkond oluliseks ei hinda, küll võivad takistada üle-maailmsed liikumispiirangud sihtturgudel ekspordikasvu ning veel kiiremat laienemist.

Mis on aktsiatega kauplemine?

Lisaks on eesmärgiks eksportida Saksamaale, Rootsi, Hollandisse ja Lätti. Töötajate arv peaks Ettevõttel on Meeskond töötab pühendunult ning veebruarikuu Paberi kaubamargi aktsiate tehingud oli väga hea, sest tellimusi oli ees ning kaup sai väljastatud kahele Poola edasimüüjale ja ühele Šveitsi edasimüüjale.

Oluline on, et hetkel on meil kasvavas tempos tellimusi ka järgmistesse kuudesse. Esimene korralik tellimus tuli Ungari edasimüüjalt ning tellimuse täidame kohe märtsi esimesel nädalal. Veebruari kuust saab positiivse uudisena esile tõsta ka Saunumi automaatika arenduse, mis on jõudnud programmeerimis- ja esmasesse katsetamisfaasi. Veebruarikuus sõlmis ettevõte eksklusiivsed ostukohustusega edasimüügilepingud Šveitsi, Ungari, Slovakkia ja Rumeenia edasimüüjatega.

Jaanuarikuu lisas olulisel määral kindlust, et oleme võimelised aktsionäridele lubatud aasta-eesmärgid ilusasti täitma. Rõõmu teeb, et Saunumil on tellimusi korralikult ees ka veebruarisse-märtsi.

Kuidas osta ja müüa aktsiaid Swedbank internetipangas? (VANA HINNAKIRI)

Lisaks on meil hea meel teatada, et alates tänasest on Osta kaubanduse signaale Saunumi müügisalong Tallinna piiril, täpsema aadressiga Läike tee 2. Lähikuudel on oodata edasimüüjatega lepingute sõlmimist mitmel Euroopa turul, sest hetkel käivad aktiivsed Paberi kaubamargi aktsiate tehingud veel viie erineva eksportturu edasimüüjatega.

Võrdluseks, ettevõtte senise rekordkuu, novembrikuu, käive oli 41 eurot. Saunum Primary keriste kinnitatud tootmismaht Lisaks varasemalt teavitatud Soome, Venemaa ja Poola turgudele müükidest saab detsembri kordaminekutest ära märkida esimese tellimuse Šveitsi edasimüüjalt.

Tellimus Šveitsi edasimüüjale täidetakse veebruaris Avalikult pakuti kuni aktsiat, Saunum Group AS jättis endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 70 aktsia võrra, kokku kuni aktsiani. Pakkumise käigus märgiti täpsustatud andmetel kokku 1 aktsiat. Saunum Group AS otsustas kasutada suurendamisvõimalust ja anda välja uut aktsiat.

Uued aktsiad jaotatakse pakkumises osalenud investorite vahel järgmisel põhimõttel: a igale märkimiskorralduse esitanud investorile 80 aktsiat või juhul, kui vastav investor märkis väiksema arvu aktsiaid, siis vastavalt tema poolt märgitud aktsiate arv — selliselt jaotatakse investoritele kokku aktsiat; b investorite vahel, kes märkisid rohkem kui 80 aktsiat, jaotada lisaks neile vastavalt alapunktis a märgitud viisil jaotatud aktsiate arvule vastavalt tema märkimiskorralduse proportsioonile kogu märkimiste mahust ligikaudu 7.

Aktsiatega kauplemine - miks aktsiatega kaubelda?

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma Uued aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North, esimeseks kauplemispäevaks on Avalikult pakutakse kuni aktsiat, Saunum jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 70 aktsia võrra, kokku kuni aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus kuni eurot, plaanitakse kasutada tootearenduse finantseerimiseks ning turundus- ja müügitegevuse edendamiseks nii Eestis kui ka valitud eksport-turgudel.

Saunum on esitanud taotluse oma aktsiate, s.

Paberi kaubamargi aktsiate tehingud

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest: Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 1. Pakutava aktsia hind on 2,84 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 2,74 eurot on ülekurss.

Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga. Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

  • Märkige kui liikumise näitaja Mis on puuk?
  • Tallinna börs – Vikipeedia

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Ühendkuningriigis või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama.

  • Näide tehingukuupäevast Mis on tehingu kuupäev?
  • Erakorraline üldkoosolek — PRFoods

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse vahendusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõttekirjeldus on suunatud. Ettevõttekirjelduses sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid aktsiaid märkima, tuginedes ettevõttekirjelduses sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele tuginedes.

Navigeerimismenüü

Võta meiega ühendust! Saada meile julgesti kõik enda küsimused, märkused ja mõtted. Hindame tagasisidet väga. Meie kontaktid.