Taotleja võib anda Finantsinspektsioonile tagasivõetamatu kirjaliku nõusoleku tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsuse tähtaja pikendamiseks. Funktsioon intermediaryRegistryCode leiab asutuse a vahendaja registrikoodi. Vahendamise puhul PEAB vastuvõttev süsteem kontrollima, kas adressaat on vahendaja klient on vahendusnimekirjas. Sellisel juhul peab Finantsinspektsioon teatama taotlejale uuest menetlustähtajast. Vahenduse ulatus Krediidiagent võib vahendada ainult ühe krediidiandja või käesoleva seaduse § 73 alusel välisriigis krediidi andmise õigust omava isiku krediidilepingute sõlmimist. Kontrolli tulemust VÕIB puhverdada.

Põhinavigatsioon

Konsolideerimisgrupp ning kontrollsuhe ja märkimisväärne seos 1 Konsolideerimisgrupi käesoleva seaduse tähenduses moodustavad: 1 emaettevõtja koos tütarettevõtjaga; 2 emaettevõtja koos tütarettevõtjaga ja emaettevõtja või tema tütarettevõtjaga seotud ettevõtja käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud osaluse tähenduses; 3 äriühingud või muud juriidilised isikud, kes on ühtse juhtimise all vastavalt sõlmitud lepingule, asutamislepingule või põhikirjale või kelle juhtimis- või järelevalveorganite koosseisu enamuse moodustavad konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamiseni samad isikud.

Emaettevõtja tütarettevõtja tütarettevõtjat käsitatakse käesoleva seaduse tähenduses sama emaettevõtja tütarettevõtjana.

Section 6

Tegevusluba peab olema krediidiandjal, kelle nimel seotud krediidivahendaja tegutseb. Tegevusloa ulatus 1 Krediidiandja taotleb tegevusloa käesoleva seaduse §-s 3 nimetatud Vahendajate nimekiri andmiseks.

1 Ülevaade

Krediidivahendaja taotleb tegevusloa käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud krediidi vahendamiseks. Hüpoteekkrediidiandja või -vahendaja taotleb tegevusloa elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidi andmiseks või krediidi vahendamiseks või nimetatud tegevusloa koos õigusega osutada nõustamisteenust.

Üksnes nõustamisteenuse osutamiseks tegevusluba ei anta. Täiendava tegevusloa taotluse menetlemisele, andmete kontrollimisele ning loa andmise otsustamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 14—16 sätestatut.

Vahendajate nimekirja kandmiseks esitab kindlustusmaakler Finantsinspektsioonile: kirjaliku avalduse kindlustusmaakleri vahendajate nimekirja kandmiseks kõik kindlustustegevuse seaduse § lõikes 1 nõutud andmed Vahendajate nimekiri dokumendid kindlustusmaakleri vahendajate nimekirja kandmise menetlustasu tasumist tõendava dokumendi eurot, Finantsinspektsiooni seadus § lõige 3. Nimetatud andmed ja dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info fi. Otsuse vahendajate nimekirja kandmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon kolme kuu jooksul kõigi nõutud andmete ja dokumentide esitamisest arvates. Finantsinspektsioon kannab taotleja vahendajate nimekirja, kui esitatud andmed ja dokumendid on nõuetekohased ning esitatu põhjal saab veenduda, et kindlustusmaakleril on kindlustuse turustamiseks piisavad vahendid ja suutlikkus ning klientide huvid on piisavalt kaitstud. Finantsinspektsioon kannab taotleja vahendajate nimekirja viivitamata pärast vastava otsuse tegemist ja kindlustustegevuse seaduse §-s sätestatud tingimustele vastava kehtiva vastutuskindlustuslepingu või garantiilepingu koopia saamist.

Hüpoteekkrediidivahendaja peab koos taotlusega esitama kutsealast vastutuskindlustust tõendava dokumendi või kutsealasest hooletusest tuleneva vastutuse katmiseks ettenähtud muu võrreldava tagatise. Hoiu-laenuühistu taotlusele tuleb lisada andmed ja dokumendid nende rahaliste vahendite päritolu kohta, millega tasutakse või on tasutud osamaks, mis on eurot või rohkem.

Kui Finantsinspektsioon jätab tegevusloa taotluse läbi vaatamata vastavalt käesoleva seaduse § 14 lõikele 2, ei või taotleja uut tegevusloa taotlust esitada enne ühe kuu möödumist taotluse läbi vaatamata jätmisest.

Äriplaan 1 Füüsilisest isikust taotleja äriplaan peab sisaldama taotleja kavandatava äritegevuse olemuse ning plaanitavate tegevuste ja teenuste osutamisega seotud isikute õiguste, kohustuste ning vastutuse kirjeldust, samuti järgmiste asjaolude kirjeldust, prognoosi ja analüüsi: 1 tulude ja kulude suurus tegevusalade kaupa; 2 teenuste osutamisega seotud kohustused; 3 taotleja tegevuse tehniline korraldus; 4 tegevusstrateegia ja tegutsemiseks kavandatav turuosa; 5 kavandatav tegevus, osutatavad teenused ja pakutavad krediidilepingud, eeldatavad tarbijad ning konkurendid; 6 riskide juhtimise üldpõhimõtted ja riskide juhtimise strateegia; 7 investeerimis- ja tegevuse finantseerimise Vahendajate nimekiri.

Vahendajate nimekiri

Tegevusloa taotluse läbivaatamine 1 Kui taotleja ei ole tegevusloa taotlemisel esitanud kõiki käesoleva seaduse §-s 12 nimetatud andmeid või dokumente või need ei ole nõuetekohaselt vormistatud, võib Finantsinspektsioon jätta taotluse läbi vaatamata või nõuda taotlejalt puuduste kõrvaldamist.

Kui muudatus on oluline, võib Finantsinspektsioon lugeda menetlustähtaja alguseks selle olulise muudatuse kättesaamise hetke.

  • Kindlustusmaakleri vahendajate nimekirja kandmine | Finantsinspektsioon
  • Vt ka jaotis 7.

Sellisel juhul peab Finantsinspektsioon teatama taotlejale uuest menetlustähtajast. Tegevusloa andmise otsus ja tegevusloa ulatus 1 Tegevusluba antakse, kui esitatud andmed ja dokumendid on nõuetekohased ning esitatu põhjal saab veenduda, et tegevusloa taotlejal on taotluses märgitud krediidi andmiseks või krediidi vahendamiseks või nõustamisteenuse osutamiseks vajalikud teadmised ja organisatsiooniline suutlikkus ning tarbijate huvide kaitse on piisavalt tagatud.

Taotleja võib anda Finantsinspektsioonile tagasivõetamatu kirjaliku nõusoleku PR paikesekaitsevoimalused andmise või sellest keeldumise otsuse tähtaja Vahendajate nimekiri.

Vahendajate nimekiri

Taotleja võib esitada Finantsinspektsioonile teavet ka omal initsiatiivil. Tegevusloa lõppemine 1 Tegevusluba lõpeb: 1 tegevusloa kehtetuks tunnistamisel; 2 krediidiandja või -vahendaja ühinemisel muu ühendava äriühinguga, kes ei ole krediidiandja või -vahendaja, ühinemise kande äriregistrisse kandmisel või uue ühendava krediidiandaja või -vahendaja äriregistrisse kandmisel; 3 krediidiandja või -vahendaja jagunemisel vastavalt käesoleva seaduse § 63 lõikes 2 sätestatule; 4 krediidiandja või Vahendajate nimekiri vabatahtliku lõpetamise korral Finantsinspektsioonilt krediidiandja või -vahendaja lõpetamiseks loa saamisel; 5 füüsilisest isikust krediidivahendaja surma tõttu tema surma päeval; 6 krediidiandja või -vahendaja pankroti väljakuulutamisel või kohtu määrusega pankrotimenetluse lõpetamisel raugemise tõttu.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine 1 Tegevusloa kehtetuks tunnistamine on tegevusloaga antud õiguse äravõtmine.

Vahendajate nimekiri

Avalikkuse teavitamine 1 Tegevusloa andmise ja kehtetuks tunnistamise teeb Finantsinspektsioon avalikult teatavaks oma Vahendajate nimekiri hiljemalt otsuse jõustumisele järgneval tööpäeval.

Krediidiandja ja -vahendaja andmete avalikustamine 1 Kõik tegevusloa saanud krediidiandjad ja -vahendajad ning käesoleva seaduse § 2 lõike 8 alusel tegutsemisõigust omavad krediidiandjad ja -vahendajad kantakse Finantsinspektsiooni seaduse § 53 lõike 4 alusel Finantsinspektsiooni veebilehel asuvasse krediidiandjate ja -vahendajate nimekirja.

Finantsinspektsioonile tuleb edastada teave krediidiandja või -vahendaja Vahendajate nimekiri alustamise kuupäeva kohta ning krediidiandja või -vahendaja emaettevõtja ärinimi, registrikood ja asukoht. Krediidiagent 1 Krediidiagent on krediidivahendaja, kes on seotud ühe krediidiandjaga ja tegutseb ainult tema nimel ning selle krediidiandja täielikul ja tingimusteta vastutusel käesolevas peatükis edaspidi krediidiagent.

Krediidiagendile esitatavad nõuded 1 Krediidiagendile ja selle Vahendajate nimekiri ning krediidiagendile, kes on füüsiline isik, kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 38 ja 39 ning § 55 lõigetes 1—3 sätestatut.

Vahendajate nimekiri

Krediidiagendile, kes tegutseb hüpoteekkrediidiandja nimel, kohaldatakse käesoleva seaduse § 55 lõigetes 5—7 sätestatut. Vahenduse ulatus Krediidiagent võib vahendada ainult ühe krediidiandja või käesoleva seaduse § 73 alusel välisriigis krediidi andmise õigust omava isiku krediidilepingute sõlmimist. Vastutus krediidiagendi tegevuse eest 1 Krediidiandja on täielikult ja tingimusteta vastutav krediidiandja nimel tegutseva krediidiagendi käesoleva seaduse nõuetele vastavuse ning tegevuse või tegevusetuse eest käesolevas seaduses reguleeritud ulatuses.

Krediidiagentide nimekiri 1 Krediidiagendina tegutsemiseks ei pea olema tegevusluba. Krediidiagendina võib tegutseda üksnes krediidiagentide nimekirja edaspidi nimekiri kantud krediidivahendaja.

Info menüü

Nimekirja kandmine 1 Krediidiagent kantakse nimekirja tema taotluse alusel, mis on esitatud krediidiandjale. Krediidiandja kannab taotleja nimekirja viivitamata pärast vastava otsuse tegemist. Nimekirjast kustutamine 1 Krediidiandja kustutab krediidiagendi viivitamata nimekirjast, kui: 1 krediidiagent taotleb enda nimekirjast kustutamist; 2 krediidiagent lõpetatakse või füüsilisest isikust krediidiagent sureb; 3 volitussuhe krediidiandja ja krediidiagendi vahel lõpeb; 4 krediidiagent ei vasta käesolevas seaduses või selle alusel antud õigusaktides krediidiagendile kehtestatud nõuetele; 5 krediidiagendi juhatuse liige ei vasta käesoleva seaduse §-des 39 ja 40 sätestatud nõuetele; 6 krediidiagent on rikkunud käesolevas seaduses krediidiagendile või tema tegevusele või võlaõigusseaduses tarbijakrediidilepingutele sätestatud nõudeid või krediidiandja tarbijate huvid ei ole piisavalt kaitstud.

Oluline osalus 1 Oluline osalus käesoleva seaduse tähenduses on otsene või kaudne osalus krediidiandja aktsia- või osakapitalis, mis on vähemalt 20 protsenti äriühingu aktsia- Vahendajate nimekiri osakapitalist, seda väljendavatest kõigist õigustest või kõigist häältest äriühingus, või osalus, mis võimaldab saavutada olulise mõju äriühingu juhtorganite üle.

Käesolevas peatükis aktsionäri kohta sätestatut kohaldatakse ka osaniku või ühistu liikme kohta.

  1. Parim kulla kauplemise susteem
  2. kindlustusvahendajate nimekiri - Esterm
  3. Krediidiandjate ja -vahendajate seadus – Riigi Teataja
  4. Valikud kauplemine Iroe
  5. Он напряженно размышлял, для какой же цели могли они предназначаться.

Olulist osalust omavatele isikutele esitatavad nõuded 1 Krediidiandjas võib olulise osaluse omandada, seda omada ja suurendada ning krediidiandja üle kontrolli saavutada, seda omada ja suurendada iga isik: 1 kes on laitmatu ärialase mainega ning kelle tegevus seoses omandamisega vastab krediidiandja kindla ja usaldusväärse juhtimise põhimõtetele; 2 kes pärast osaluse omandamist või Vahendajate nimekiri valib, nimetab või määrab krediidiandja juhiks üksnes sellise isiku, kes vastab käesoleva seaduse §-s 39 sätestatud nõuetele; 3 [kehtetu - RT I, Osaluse omandamisest teavitamine 1 Isik, kes kavatseb krediidiandjas või -vahendajas otseselt või kaudselt olulise osaluse omandada või suurendada osalust Vahendajate nimekiri, et see ületab 20, 30 või 50 protsenti krediidiandja või -vahendaja aktsiakapitalist või aktsiatega esindatud häälte arvust, või teha tehingu, mille tulemusel krediidiandja või -vahendaja muutuks tema kontrollitavaks äriühinguks edaspidi omandajateavitab eelnevalt oma kavatsusest Finantsinspektsiooni ning esitab käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud andmed ja dokumendid.

Sellisel juhul on isik kohustatud pärast krediidiandja või -vahendaja üle kontrolli saamist või olulise osaluse omandamisest või osaluse suurenemisest teadasaamist viivitamata teavitama sellest Finantsinspektsiooni.

Vahendajate nimekiri

Välisriigi kodaniku puhul on aktsepteeritav tema päritoluriigi karistusregistri tõend või pädeva kohtu- või haldusorgani väljastatud samaväärne dokument tingimusel, et selle väljastamisest ei ole möödunud rohkem kui kolm kuud; 8 kirjeldus omandaja tegevuse kohta ettevõtluses ning omandamisega seotud isikute majanduslike huvide kirjeldus; 9 kinnitus, et käesoleva lõike punktis 7 nimetatud isiku puhul ei ole esinenud ega esine asjaolusid, mis seaduse kohaselt välistavad isiku õiguse olla krediidiandja või -vahendaja juht; 10 [kehtetu - RT I, Menetlus ja menetlustähtajad 1 Finantsinspektsioon hindab omandaja vastavust käesoleva seaduse §-s Vahendajate nimekiri esitatud nõuetele ning otsustab osaluse omandamise keelamise või lubamise 60 tööpäeva jooksul edaspidi menetlustähtaeg käesoleva seaduse § 30 lõikes 3 nimetatud andmete ja dokumentide saamist kinnitava teate esitamisest arvates.

Järgmisel lisaandmete ja -dokumentide nõudmisel menetlustähtaeg ei peatu. Finantsinspektsioon ja vastavad finantsjärelevalve asutused edastavad viivitamata üksteisele kõik andmed, mis on olulise osaluse omandamise, selle suurendamise või krediidiandja või -vahendaja kontrollitavaks äriühinguks muutmise hindamisel olulised.

Vahendajate nimekiri

Osaluse omandamise tingimused 1 Finantsinspektsioonil on õigus määrata omandajale tähtaeg, mille jooksul tal on õigus olulist osalust omandada, seda suurendada või muuta krediidiandja või -vahendaja kontrollitavaks äriühinguks. Finantsinspektsioon võib ettenähtud tähtaega pikendada, kuid tähtaeg ei või kokku ületada 12 kuud. Omandaja on kohustatud nimetatud tähtaja jooksul viivitamata Finantsinspektsiooni teavitama olulise osaluse omandamise, selle suurendamise või krediidiandja või -vahendaja kontrollitavaks äriühinguks muutmise tehingu Vahendajate nimekiri või teostamata jätmise otsusest.

Kui omandaja üle teostab finantsjärelevalvet teise lepinguriigi finantsjärelevalve asutus, tuleb otsuses muu hulgas märkida tema hinnang olulise osaluse omandamise või suurendamise või krediidiandja või -vahendaja kontrollitavaks äriühinguks muutmise kohta.