Teenuse kasutaja kohustub Maanteeameti e-teeninduse keskkonda sisestama oma telefoninumbri ja e-posti aadressi. Selle põhjusena on kohus välja toonud ettevõtlusvabaduse suurema kaitse tagamise.

Ärisaladus ja teabe avaldamine Ärisaladus ja teabe avaldamine 1.

Millised on pakkumuse ärisaladuse piirid? Kas edukaks tunnistatud pakkumust on õigus välja nõuda kõigil hankes osalenud pakkujatel või ainult neil, kelle pakkumus on tunnistatud vastavaks? RHS § lg 5 kohaselt märgib pakkuja pakkumuses, milline teave on pakkuja ärisaladus ning põhjendab teabe ärisaladuseks määramist.

Avaleht Ametist Eraelulise teabe kaitse Eraelulise teabe kaitse Kuidas me kaitseme teie eraelulist teavet Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.

Pakkuja ei või ärisaladusena märkida: 1 pakkumuse maksumust ega osamaksumusi; 2 teenuste hankelepingute puhul lisaks käesoleva lõike punktis 1 Trading Exchange System Nigeerias muid pakkumuste hindamise kriteeriumidele vastavaid pakkumust iseloomustavaid numbrilisi näitajaid; 3 asjade ja ehitustööde hankelepingute puhul lisaks käesoleva lõike punktis 1 nimetatule muid pakkumuste hindamise kriteeriumidele vastavaid pakkumust iseloomustavaid näitajaid.

Ärisaladuse lõplikku ja kõikehõlmavat definitsiooni ei ole õigusaktides veel sätestatud, kuid näiteks konkurentsiseaduse § 63 lõike 1 kohaselt on ärisaladus teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada, eelkõige oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave ning teave kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, ostu-müügi mahtude, turuosade, klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia kohta.

Ostu strateegia avalikult avalikustamata teabele

Hankija ei avalikusta pakkumuste sisu osas, mis rikuks pakkujate Ostu strateegia avalikult avalikustamata teabele või kahjustaks nende omavahelist konkurentsi. RHS § 47 lg 4 kohaselt koos sama paragrahvi lõikes 1 nimetatud teatega esitab hankija: 1 ettevõtjale tema kõrvaldamise või kvalifitseerimata jätmise põhjused; 2 pakkujale tema pakkumuse tagasilükkamise põhjused; 3 vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja edaspidi edukas pakkuja või pakkujate nimed ja need edukat pakkumust iseloomustavad andmed, mis andsid edukale pakkumusele eelise tema pakkumusega võrreldes.

Otsinguvorm

Pakkumuse edukaks tunnistamise otsusest tuleb teavitada kõiki neid isikuid, kelle Ostu strateegia avalikult avalikustamata teabele vastav otsus võib puudutada.

Hankija peab saatma teate kõigile sel hetkel hankemenetluses osalevatele pakkujatele, keda ei ole menetlusest lõplikult välistatud, sh kvalifitseerimata jäetud, hankemenetlusest kõrvaldatud või hankija poolt tagasilükatud pakkumusega pakkujatele, kelle vastava otsuse vaidlustamise tähtaeg ei ole veel möödunud või kelle vaidlustuse suhtes tehtud otsus ei ole veel jõustunud.

Ainult vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujatele avaldatakse need edukat pakkumust iseloomustavad andmed, mis andsid edukale pakkumusele eelise tema pakkumusega võrreldes.

See tähendab, et pakkumusest avaldatakse üksnes sellised näitajad, mida hinnati pakkumuse edukaks tunnistamisel.

Näiteks, kui toodete muude omaduste hindamist hindamiskriteeriumid ei võimaldanud, siis need avaldamisele ei kuulu. Pakkujale, kelle pakkumus on mittevastavuse tõttu tagasilükatud, ei ole hankija kohustatud RHS § 47 lg 4 p 3 teavet avaldama.

Ärisaladuste juhis Ärisaladuste juhis Konkurentsiamet töötleb oma tegevuses ettevõtjate ärisaladuseks olevat teavet ning tagab selle kaitse. Kuigi Konkurentsiamet hindab dokumendis ärisaladuse olemasolu juhtumipõhiselt, esineb siiski hulk tüüpilisi küsimusi, millega tutvumisest ärisaladuse valdajal võib ametiga asju ajades kasu olla.

Kuidas peaks hankija käituma siis, kui pakkuja on jätnud ärisaladuse märkimata? Meie soovitus on siinkohal olnud selline, et kuigi ettevõtja peab ise võtma tarvitusele meetmeid oma ärisaladuse kaitseks, peaks hankija pakkuja poole pöörduma ja üle küsima, kas tema pakkumuses siiski ärisaladust on.

Vastasel korral avab hankija ennast ebavajalikele riskidele, näiteks kahjunõude esitamise võimalusele, seda iseäranis siis, kui hankijale pidi olema ilmne, et pakkumus siiski ärisaladust sisaldab. Sellist järeldust toetab ka Tallinna Ringkonnakohtu määrus haldusasjasmilles kohus leidis, et RHS § lg 5 ja § lg 8 ei välista seda, et kui pakkuja on ekslikult jätnud pakkumuses teabe ärisaladusena märkimata, poleks tal võimalust seda hiljem ka teha.

Ostu strateegia avalikult avalikustamata teabele

Selle põhjusena on kohus välja toonud ettevõtlusvabaduse suurema kaitse tagamise. Kas hankija Ostu strateegia avalikult avalikustamata teabele kohustatud avaldama pakkumuste maksumused lihthankemenetluses?

Hankija peab lihthankes peale otsuste langetamist teavitama hankes osalejaid kõikidest tehtud otsustest RHS § 47 sätestatud ulatuses ja korras sh pakkumuste vastavaks tunnistamisest või tagasilükkamisest ja pakkumuse edukaks tunnistamise otsusest. Teates tuleb hankijal esitada ka pakkujate nimed, kelle pakkumuse suhtes vastav otsus tehti vt ka VAKO Pakkumuste maksumuste avaldamise puhul lihthankes tuleb järgida avaliku teabe seaduses AvTS sätestatut, sealhulgas selle § 35 lg 1 p-s 17 sätestatut teabevaldaja kohustus tunnistada asutusesiseseks kasutamiseks teave, mille avalikustamine võib kahjustada FireEye tootajate varude valikud. Seega peab hankija teabenõude saamisel vastavalt AvTS-le maksumused avaldama, kui need ei ole kaetud pakkuja ärisaladusega.

Ostu strateegia avalikult avalikustamata teabele

Kui hankija ei ole riigihanke alusdokumendis sätestanud ärisaladuse märkimise reegleid või teinud siduvaks RHS § lg-s 5 sätestatut, võib pakkuja ärisaladusena märkida ka oma pakkumuse maksumuse. Soovitame hankijal välja selgitada, kas dokument sisaldab ärisaladust või delikaatseid isikuandmeid ning otsuse vastuvõtmiseks pöörduda kindlasti pakkuja poole.

Ärisaladuse määratlemise õigus kuulub pakkujale.

Language switcher

Kas avamise, kvalifitseerimise, vastavaks tunnistamise ning edukaks tunnistamise protokolli peab pakkujale nähtavaks tegema? Kas seadus kohustab neid kõiki avaldama?

  • 1 min Kaubandusstrateegia
  • Õigus keskkonnateavet küsida on osa õigusest keskkonnateabele, mis seondub riigipoolse nn passiivse teabe avalikustamisega.
  • Eraelulise teabe kaitse | Maanteeamet
  • Тон у него был какой-то извиняющийся.

Kui tegemist on protokolliga, mis sisaldab hankija otsust RHS § 47siis tuleb see avaldada. Eraldi formaalset otsust vormistamata peavad registris koostatud protokollid vastama haldusakti nõuetele ning selles peab sisalduma teave otsuse peale vaidlustuse esitamise kohta.

Reguleerimisala Käesolev seadus reguleerib väärtpaberite avalikku pakkumist ja nende reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võtmist, investeerimisühingute tegevust, investeerimisteenuste osutamist, reguleeritud väärtpaberiturgude ja väärtpaberiarveldussüsteemide toimimist ning järelevalve teostamist väärtpaberituru ja selle osaliste üle. Väärtpaber 1 Väärtpaber käesoleva seaduse tähenduses, ka selle kohta dokumenti väljastamata, on järgmine vähemalt ühepoolse tahteavalduse alusel üleantav varaline õigus või kohustus või leping: 1 aktsia või muu samaväärne kaubeldav õigus; 2 võlakiri, vahetusväärtpaber või muu emiteeritud ja kaubeldav võlakohustus, mis ei ole rahaturuinstrument; 3 märkimisõigus või muu kaubeldav õigus, mis annab õiguse omandada käesoleva lõike punktis 1 või 2 nimetatud väärtpabereid; 4 investeerimisfondi osak; 6 tuletisväärtpaber või tuletisleping; 7 kaubeldav väärtpaberi hoidmistunnistus. Reguleeritud väärtpaberiturg Reguleeritud väärtpaberiturg edaspidi reguleeritud turg käesoleva seaduse tähenduses on Eestis või muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis edaspidi lepinguriik korraldatav või juhitav ning lepinguriigi poolt järelevalvatav organisatsiooniliste, õiguslike ja tehniliste lahenduste mitmepoolne süsteem, mis on moodustatud sinna kauplemiseks võetud väärtpaberitega pideva ja korrapärase kauplemise võimaldamise eesmärgil ja milles ühetaolistel tingimustel viiakse kokku erinevate isikute eri- või üheaegsed väärtpaberite omandamis- ja võõrandamishuvid, mille kokkuviimise tulemuseks on leping.

Kui on olemas nii protokoll kui ka otsus, siis RHS § 47 kohaselt tuleb 3 tööpäeva jooksul teavitada menetluses osalejaid kindlasti kõikidest RHS §-s 47 nimetatud otsustest, mille hankija menetluse jooksul teeb. RHS ei nõua v.

Ostu strateegia avalikult avalikustamata teabele

Teiste toimingute kohta koostatud protokolle nähtavaks tegema avaldama ei pea. Kui keegi esitab hankijale teabenõude, siis teabenõudele vastamisel tuleb hankijal lähtuda avaliku teabe seaduses sätestatust edaspidi AvTS. Iga hankija kaalub ja otsustab ise, kas küsitav teave on avalik või on see asutuse siseseks kasutamiseks.

Ostu strateegia avalikult avalikustamata teabele

RHS § 1 lg 2 kohaselt toimub juurdepääs riigihangete andmetele ning nende andmete väljastamine ja avalikustamine avaliku teabe seaduses sätestatud korras, kui RHS-is ei ole sätestatud teisiti. AvTS § 35 lg 1 p 17 alusel peab hankija tunnistama asutusesiseseks kasutamiseks teabe, mille avalikustamine võib kahjustada ärisaladust.

  • Millal on parim aeg aktsiaoptsioonide muumiseks
  • По мере того как сознание возвращалось, свет в комнате становился все ярче и ярче и в конце концов все вокруг оказалось залитым мягким сиянием еще по-утреннему прохладного солнца, струящего свои лучи сквозь ставшие теперь прозрачными стены.
  • Väärtpaberituru seadus – Riigi Teataja
  • У самой воды аспидно-черная поверхность кратера была покрыта тонким слоем почвы, нанесенной, должно быть, сюда ветрами.

Kuidas ja millise aja jooksul peab hankes osalejaid teavitama riigihankes vastu võetud otsustest? Teade tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates. Selles teates või koos teatega tuleb hankijal esitada ka RHS § 47 lg-s 4 nimetatud põhjused ning vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja või pakkujate nimed ja need edukat pakkumust iseloomustavad andmed, mis andsid edukale pakkumusele eelise tema pakkumusega võrreldes.

Riigihangete seaduse § 47 lõike 6 kohaselt võib hankija esitada teabe kõikide otsuste kohta korraga kolme tööpäeva jooksul pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemisest arvates, kui see otsus on tehtud 10 tööpäeva jooksul pakkumuste avamisest arvates.

Simple TRICK To Make $500+ a Day With This Done For You FREE Tool (Affiliate Marketing)

Seega võib hankija: 1 teha kõik otsused eraldi, ent nendest teavitada korraga 3 tööpäeva jooksul pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemisest arvates, ent seda üksnes juhul, kui pakkumuse edukaks tunnistamise otsus tehakse mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul pakkumuste avamisest arvates; 2 teha kõik otsused korraga ning teavitada nendest ka korraga 3 tööpäeva jooksul otsuste tegemisest arvates, tähtaega otsusteni jõudmiseks ei ole; 3 teha osa otsuseid korraga ning teavitada tehtud otsustest eraldi, koondades ühte teatesse korraga tehtud otsused ning esitades teate 3 tööpäeva jooksul vastavate otsuste tegemisest arvates, tähtaega otsusteni jõudmiseks ei ole; 4 teha kõik otsused eraldi ning teavitada nendest ka eraldi 3 tööpäeva jooksul otsuste tegemisest arvates, tähtaega otsusteni jõudmiseks ei ole.