Mõned tegurid majanduskeskkonnas tuleks pidevalt diagnoosida ja hinnata, sest Majanduse seisund mõjutab ettevõtte eesmärke. Eesmärgid on oluline osa strateegilisest juhtimisprotsessist ainult siis, kui kõrgeim juhtkond kujundab neid õigesti, teatavad nad tõhusalt, teavitavad neid ja stimuleerib nende rakendamist kogu organisatsioonis. Siin on tegurid: majanduslik, turul, poliitiline jne Organisatsiooni sisemiste tugevuste ja nõrkuste juhtimine. Strateegia loogiliselt õigustab loogiliselt ülesannete jaotust kõrgeima ja keskmise kontrolli tasandil, mis tagab ülesannete koordineerimise ja organisatsioonilise struktuuri. Rahandusministeeriumi eestvedamisel on välja töötatud personaliplaneerimise juhendmaterjal, mis on mõeldud abivahendiks organisatsioonis personaliplaneerimise eest vastutajatele. See seisneb eelmise perioodi näitajate aastase olulise suurenemise aastaselt.

Strateegiline juhtimise mitmekesistamise strateegia

Strateegiline personalijuhtimine Strateegilise personalijuhtimise raamistik Strateegiline personalijuhtimine hõlmab kõiki personalipoliitika valdkondi — värbamine, valik, arendamine ja koolitus, palgapoliitika, personaliarvestus. Strateegilise personalijuhtimise ülesanne on tagada personalipoliitika valdkondade sisemine kooskõla ja nende haakuvus üleriigiliste eesmärkide ning välise tegevuskeskkonna arengutega.

Strateegiline personalijuhtimine eeldab juhtide poolset vastutuse tunnetamist töötajate motiveerimisel ja riigi kui tööandja atraktiivsuse tagamisel. Kontakt: ulle. See peegeldub vajaminevate oskuste ja kompetentside planeerimises ning ka töötajaskonna koguarvu planeerimises Price, Rahandusministeeriumi eestvedamisel on välja töötatud personaliplaneerimise juhendmaterjal, mis on mõeldud abivahendiks organisatsioonis personaliplaneerimise eest vastutajatele.

Strateegiline juhtimise mitmekesistamise strateegia

Juhendmaterjalis on kirjeldatud personaliplaneerimise etapid, tutvustatud erinevaid tööanalüüsi meetodeid, tööjõu nõudluse ja pakkumuse prognoosimise tehnikaid ning toodud juhised personaliplaani koostamiseks, elluviimiseks ja hindamiseks. Hindamine Avaliku teenistuse seaduses on paika pandud arengu- ja hindamisvestluste läbiviimise põhimõtted. Vähemalt kord aastas peab vahetu juht temale alluva ametnikuga vestluse, mille käigus hinnatakse ametniku töötulemusi, ametialast arengut ja koolitusvajadust ning räägitakse läbi järgmise perioodi eesmärgid.

Strateegiline juhtimise mitmekesistamise strateegia

Samuti annab ametnik juhile tagasisidet juhtimise kohta. Arengu- ja hindamisvestluse pidamise korra kehtestab asutuse juht. Välja on töötatud arengu- ja hindamisvestluste meelespea-käsiraamat juhtidele ja personalijuhtidele.

Strateegiline juhtimise mitmekesistamise strateegia

Käsiraamat on abivahendiks organisatsiooni vestluste süsteemi arendamisel ja rakendamisel.