Seekord ma siiski ei jaga voliniku entusiasmi selles küsimuses, sest komisjon on viimastel aastatel liiga tihti sõna võtnud ja teatavad algatused üles kiitnud ainult selleks, et siis teist rada minna. Viitan konkreetselt teatavatele tundlikumatele sektoritele, nagu tekstiili- ja rõivatooted, ning töötajate ametikohtadele.

RT I97, Autoriõiguse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus Vastu võetud Autoriõiguse seaduses RT49, ; RT I36, tehakse järgmised muudatused ja täiendused: § 1. Paragrahvi 1: 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Autoriõiguse seaduse eesmärk on tagada kultuuri järjepidevus ja kultuurisaavutuste kaitse, autoriõigusel põhinevate tootmisharude ja rahvusvahelise kaubanduse areng ning luua autoritele, teose esitajatele, fonogrammitootjatele, raadio- ja televisiooniorganisatsioonidele, filmi esmasalvestuse tootjatele, andmebaasi tegijatele ning teistele käesolevas seaduses nimetatud isikutele soodsad tingimused teoste ja muude kultuurisaavutuste loomiseks ja kasutamiseks.

Paragrahvi 3: 1 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 3 mida tuleb kaitsta vastavalt Eesti Vabariigi välislepingule.

Rahapaevade kaubandusvoimaluste teenimine

Paragrahvi 4: 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 2 Teoseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus.

Kaitse laieneb arvutiprogrammi mis tahes väljendusvormile;»; 3 lõike 3 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 9 audiovisuaalsed teosed § 33 ;»; 4 lõike 3 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks; 5 lõike 3 punkti Vabakaubanduse signaalid elavad täiendatakse pärast esimest lauset tekstiga järgmises sõnastuses: « Andmebaas käesoleva seaduse tähenduses on süstemaatiliselt või metoodiliselt korrastatud iseseisvate teoste, andmete või muu materjali kogu, mis on individuaalselt kättesaadav elektrooniliste või muude vahendite abil.

Andmebaasi mõiste ei hõlma selle tegemiseks ega käivitamiseks vajaminevat arvutiprogrammi.

 1. Stock Options Week
 2. HP Share Option Option tehingud tootajatele
 3. 7 Bollingeri kauplemise strateegiad
 4. На краткий миг горы и все окруженное ими пространство земли огнем вспыхнули на фоне неба.
 5. Семь Солнц сверкали на экране.

Käesoleva seaduse alusel kaitstakse autoriõigusega andmebaasi, mis oma sisu valiku ja korralduse tõttu on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus, ning ei kohaldata mingit muud kriteeriumi»; 6 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «peatükk» sõnadega «, arvutiprogrammi loomise lähtematerjal»; 7 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses: « 6 Teose kaitstust autoriõigusega eeldatakse, välja arvatud juhul, kui käesolevast seadusest või muudest autoriõigusaktidest Vabakaubanduse signaalid elavad esineb seda välistav ilmne asjaolu.

Tõendamiskohustus lasub teose autoriõigusega kaitstuse vaidlustajal. Paragrahvi 5: 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 7 faktidele ja andmetele;»; 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses: « 8 ideedele ja põhimõtetele, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja põhimõtted.

Paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 2 Teos loetakse looduks hetkel, mil see on väljendatud mingis objektiivses, tajumist ja reprodutseerimist või fikseerimist võimaldavas vormis. Paragrahvis 8 asendatakse sõna «ülekantud» sõnaga «edastatud».

Brittide peaministrikandidaat Leadsom: praegused immigrandid võivad minu poolest riiki jääda

Paragrahvi 9: 1 lõiked 11 ja 12 tunnistatakse kehtetuks; 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 3 Teose avaldamiseks ei loeta draamateose ja muusikalise draamateose ning muusikateose esitamist, audiovisuaalse teose demonstreerimist, kirjandusteose avalikku esitamist, kirjandus- ja kunstiteose edastamist raadios ja televisioonis või teose edastamist kaabellevivõrgu kaudu, kunstiteose eksponeerimist ja arhitektuuriteose ehitamist, välja arvatud käesoleva paragrahvi 2.

Paragrahvi 1 pealkirjas asendatakse sõna «ülekantud» sõnaga «edastatud»; 2 lõikes 3 asendatakse sõna «ülekantuks» sõnaga Vabakaubanduse signaalid elavad ning lõiget täiendatakse pärast sõna «televisiooni,» sõnaga «satelliidi,»; 3 lõikes 4 asendatakse sõna «ülekandmiseks» sõnaga «edastamiseks»; sõna «ülekandmist» sõnaga «edastamist»; sõna «taasülekandmist» sõnaga «taasedastamist».

Paragrahv tunnistatakse kehtetuks. Seadust täiendatakse §-ga järgmises sõnastuses: « § Üldsusele edastamine satelliidi kaudu « 1 Satelliidina käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse mis tahes sidesatelliiti, mis edastab avalikuks vastuvõtuks mõeldud signaale selleks ettenähtud sagedusaladel, samuti ühest geograafilisest punktist teise geograafilisse punkti toimuva suletud ühendusega signaale edastavat satelliiti tingimusel, et nende signaalide individuaalvastuvõtt nendes geograafilistes punktides on teatud asjaoludel võimalik.

Taasedastamine kaabellevi kaudu Taasedastamine kaabellevi kaudu käesoleva seaduse Vabakaubanduse signaalid elavad on üldsusele vastuvõtmiseks ettenähtud tele- või raadioprogrammi samaaegne, muutumatu ja täielik taasedastamine traatside või õhu, sealhulgas satelliidi kaudu üldsusele kättesaadava kaabel- või mikrolainesüsteemi vahendusel. Paragrahvi 11 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «autori eluajal». Paragrahvi 1 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « Sealhulgas kuulub autorile õigus lubada ja keelata:»; 2 lõike 1 punkti 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Reprodutseerimiseks loetakse ühe või mitme ajutise või alalise koopia tegemist teosest või teose osast mis tahes vormis või mis tahes viisil;»; 3 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 2 levitada oma teost või selle koopiaid õigus teose levitamisele.

Levitamiseks loetakse teose või selle koopia omandiõiguse üleandmist müümist, kinkimist jne või üldsusele kasutada andmist mis tahes viisil, sealhulgas rentimist ja laenutamist, välja arvatud arhitektuuriteose ja tarbekunstiteose rentimine ja Finantsaruannete aktsiaoptsioonide moju. Käesolevas punktis nimetatud õigus lõpeb ja teose koopiat võib edasi levitada autori nõusolekuta juhul, kui autor või õiguste valdaja on teose Vabakaubanduse signaalid elavad müünud, välja arvatud käesoleva paragrahvi 2.

Alusta kauplemist tasuta signaalides

Avalike raamatukogude nimekiri, millest laenutamisel tasu makstakse, tasu suurus, väljamaksmise tingimused ja kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse poolt. Autori varaliste õiguste teostamine 1 Autor teostab oma varalisi õigusi kas iseseisvalt või kollektiivse esindamise organisatsioonide IX peatükk kaudu.

Kui teose avalikku esitamist korraldab üheaegselt mitu isikut, siis vastavalt isikute omavahelisele kokkuleppele taotleb loa üks nendest. Paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses: « 6 Kui autor on audiovisuaalse teose produtsendile üle andnud loovutanud oma varalised õigused või andnud loa litsentsi Kauplemissusteemi tulekahju teose originaali või koopiat kasutada sealhulgas rentida või sellist õiguste üleandmist või loa andmist eeldatakse, jääb autorile õigus saada õiglast tasu televisiooniorganisatsioonilt, rendile andjalt või muult isikult, kes audiovisuaalset teost kasutab.

Kokkulepe loobumise kohta õigusest saada õiglast tasu on kehtetu. Seaduse Vabakaubanduse signaalid elavad 14 lõikes 2, § 15 lõikes 2, § 27 lõikes 5, § 50 lõikes 1 ja § 67 lõikes 3 asendatakse sõnad «autoreid esindav organisatsioon» sõnadega «autoreid esindav kollektiivse esindamise organisatsioon» vastavas käändes.

Paragrahv 17 Vabakaubanduse signaalid elavad ja sõnastatakse järgmiselt: « § Autori varaliste õiguste piiramine Erandina Vabakaubanduse signaalid elavad seaduse §-dest 13—15, kuid tingimusel, et see ei ole vastuolus teose tavapärase kasutamisega või ei kahjusta Vabakaubanduse signaalid elavad autori seaduslikke huve, on lubatud teose kasutamine autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta ainult käesoleva seaduse §-des 18—25 otseselt ettenähtud juhtudel.

Paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja sõnad « teaduslikuks uurimistööks, õppetööks jms »; 2 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 3 elektroonilisi andmebaase;». Paragrahvi 1 pealkirjast jäetakse välja sõna «vaba»; 2 lõikes 1 asendatakse sõna «püsikollektsioonis» sõnadega «kogus või kollektsioonis» ja sõnad «üksikute koopiatena» sõnadega «ühe koopiana»; 3 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 asendada kadunud, hävinud või kasutamiskõlbmatuks muutunud teos või selle koopia või, sellise ohu tõenäosuse korral, teha koopia teose säilimise tagamiseks.

Oht on tõenäoline, kui teos või selle koopia on raamatukogus, Vabakaubanduse signaalid elavad või muuseumis ainueksemplarina ning selle laenutamise või eksponeerimise lõpetamine on vastuolus raamatukogu, arhiivi või muuseumi põhikirjaliste ülesannetega;»; 4 täiendatakse lõigetega 3—5 järgmises sõnastuses: « 3 Raamatukogul, arhiivil või muuseumil on õigus reprodutseerida oma kogusse või kollektsiooni kuuluvat teost või selle osa füüsilise isiku tellimuse alusel isiklikeks vajadusteks kasutamise eesmärgil § 18 1.

Üldsusele külastamiseks avatud kohtades asuvate teoste kujutiste vaba kasutamine Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud üldsusele külastamiseks avatud Vabakaubanduse signaalid elavad alaliselt asuva arhitektuuriteose, kujutava kunsti teose, tarbekunstiteose ja fotograafiateose reprodutseerimine ükskõik millisel viisil peale mehaanilise kontaktkopeerimise ja selle teose kujutise edastamine üldsusele, välja arvatud juhul, kui selline teos moodustab kujutise põhimotiivi ja seda kavatsetakse kasutada otsesel ärilisel eesmärgil.

Kui käesolevas lõikes sätestatud teosel on nimetatud autori nimi, tuleb see lisada kujutise üldsusele edastamisel. Paragrahvi 1 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 2 Arvutiprogrammi õiguspärasel kasutajal on ilma programmi autori või tema õigusjärglase nõusolekuta ja täiendava autoritasu maksmiseta õigus teha programmist Vabakaubanduse signaalid elavad tingimusel, et see on vajalik arvutiprogrammi kasutamiseks või kadunud, hävinud või kasutamiskõlbmatuks muutunud programmi taastamiseks.

Paragrahvi 1 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 seda teeb programmi õiguspärane kasutaja või tema ülesandel mõni teine vastavat luba omav isik;»; 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: « 3 Lepingu tingimus, mis piirab käesolevas paragrahvis nimetatud õiguste teostamist, on tühine.

Andmebaasi vaba kasutamine Andmebaasi või selle koopia õiguspärasel kasutajal on õigus ilma autori nõusolekuta ja täiendavat autoritasu maksmata teostada kõiki tegusid, mis on vajalikud juurdepääsuks andmebaasi sisule ja selle sisu tavapäraseks kasutamiseks. Kui nimetatud isik on õigustatud kasutama andmebaasi ainult osaliselt, kohaldatakse käesolevas paragrahvis sätestatut ainult andmebaasi või selle koopia vastava osa suhtes. Lepingu tingimus, mis piirab nimetatud õiguse teostamist, on tühine.

Paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 2 Käesoleva paragrahvi 1. Teose reprograafiline reprodutseerimine 1 Autoril ja kirjastajal on õigus saada õiglast tasu teose reprograafilise reprodutseerimise fotokopeerimise või muul analoogilisel meetodil paberile või muule materjalile reprodutseerimise eest § 13 1. Tasu suuruse määramisel arvestatakse teose mahtu, paljundatud koopiate arvu ja ühe koopialehe hinda.

Nimetatud organisatsioonil on õigus saada seadmete operaatoritelt kõiki vajalikke andmeid tasu kogumiseks.

Eesti – vaba kaubanduse valvekoer

Paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: « 4 Riigile kuulub autoriõigus vaid käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel.

Paragrahvi 1 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « § Autoriõigus töökohustuste täitmise korras loodud teosele»; 2 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «Töölepingu alusel» sõnadega «või avalikus teenistuses»; 3 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses: « 5 Arvutiprogrammi autoril või andmebaasi autoril, kes loob programmi või andmebaasi oma tööülesannete täitmise käigus või järgides tööandjalt saadud juhiseid, tekib autoriõigus sellele programmile või andmebaasile, kuid tööandjale kuulub ainulitsents kõigi varaliste õiguste teostamiseks, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Neid õigusi teostab see riigiasutus, kelle ülesandel, tellimisel või juhendamisel teos loodi. Paragrahvi 33 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 2 Autoriõigus audiovisuaalsele teosele kuulub selle autorile või ühistele autoritele — režissöörile, stsenaariumi autorile, dialoogi autorile, muusikateose autorile, kui see teos on loodud spetsiaalselt selle audiovisuaalse teose jaoks, operaatorile ja kunstnikule.

Parim operatsioonisusteem aktsiate muumiseks

Režissööri, stsenaariumi autori, dialoogi autori, operaatori ja kunstniku varalised õigused lähevad üle teose produtsendile, kui lepinguga ei ole kindlaks määratud teisiti. Produtsendile ei lähe üle audiovisuaalses teoses kasutatud muusikateose autori varalised õigused, sõltumata sellest, kas see teos on loodud spetsiaalselt selle audiovisuaalse teose jaoks või mitte.

Paragrahvi 34 lõikes 1 asendatakse sõnad «materjali valikul ja süstematiseerimisel» sõnadega «materjali valikul või süstematiseerimisel».

Bitquoini kasum Skaita

Paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: Vabakaubanduse signaalid elavad 5 Riigile pärimise teel üle läinud autoriõigust teostab Kultuuriministeerium. Paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Autoriõigus kehtib autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma, olenemata kuupäevast, millal teos on õiguspäraselt avalikustatud, välja arvatud käesoleva seaduse §-des 39—42 ettenähtud juhud.

Paragrahvides 39 ja 40 ning § 41 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 aastat» sõnadega «70 aastat» vastavas käändes. Autoriõiguse kehtivus kollektiivsele teosele, töökohustuste täitmise korras loodud teosele, audiovisuaalsele teosele ja jätkuväljaandele»; 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Autoriõigus kollektiivsele teosele § 31 ja töökohustuste täitmise korras loodud teosele § 32 kehtib 70 aastat pärast selle teose õiguspärast avalikustamist.

Paragrahv 42 tunnistatakse kehtetuks. Paragrahvis 45 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse seaduse» sõnadega «muinsuskaitseseaduse RT I24, ;49, ; 86, ;93, ».

Autoriõiguse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Paragrahvi 47 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõna «varaliste». Paragrahvi 49 lõikes 2 asendatakse sõna «ülekandmise» sõnaga «edastamise». Paragrahvi 57 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 5 Kui autorileping on sõlmitud kirjandus- Kauplemisstrateegiad Ethereum kunstiteose kasutamiseks audiovisuaalse teose loomiseks, kuulub sellise teose kasutajale õigus audiovisuaalset teost üldsusele näidata kinos, televisioonis, kaabellevivõrgu kaudu või muude tehniliste vahenditega, dubleerida see teos teise keelde, varustada subtiitritega ning seda teost reprodutseerida ja levitada, kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.

Autoril on õigus saada õiglast tasu teose rentimise eest § 14 6. Käesoleva lõike sätteid ei kohaldata muusikateoste suhtes. Paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Teose esitajal, fonogrammitootjal, raadio- ja televisiooniorganisatsioonil, filmi esmasalvestuse tootjal, isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või edastab üldsusele varem avaldamata teose, ja isikul, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose kirjanduskriitilise või Vabakaubanduse signaalid elavad väljaande, on käesolevas peatükis ettenähtud õigused tema loodud Kaubandusliku valve susteemi autoriõigusega kaasnevate õiguste objektile.

Paragrahvi 63 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «kantakse üle» sõnaga «edastatakse». Rentimise õigus läheb üle audiovisuaalse teose produtsendile § 33 3. Teose esitajal säilib õigus saada õiglast tasu § 68 4. Paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõna «ülekandmiseks» sõnaga «edastamiseks» ja sõnad «üle kanda» sõnaga «edastada»; 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: « 4 Kui teose esitaja on üle andnud loovutanud õiguse või andnud loa fonogrammi, audiovisuaalse teose originaali või koopiat rentida või sellist üleandmist Vabakaubanduse signaalid elavad loa andmist eeldatakse, jääb esitajale õigus saada sellise rentimise eest õiglast tasu.

 • Macdi kauplemise strateegiad.
 • Autoriõiguse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus – Riigi Teataja
 • Eesti – vaba kaubanduse valvekoer | Välisministeerium
 • Catherine Ashton, komisjoni liige.
 • Marina Kaljurand Välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler
 • Feed aggregator | Page 5 | University of Tartu

Paragrahvi 70 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Fonogrammitootjal on ainuõigus lubada ja keelata: 1 fonogrammi otsene või kaudne, ajutine või alaline reprodutseerimine; 2 fonogrammi koopiate importimine; 3 fonogrammi levitamine üldsusele; 4 fonogrammi koopiate rentimine või laenutamine.

Paragrahvis 71 asendatakse sõnad «on fonogrammi tootja kohustatud oma kaubanduslikul eesmärgil tehtud salvestisele või selle ümbrisele kandma» sõnadega «on fonogrammitootjal õigus oma ärilisel eesmärgil tehtud salvestisele või selle ümbrisele kanda».

Peske kauplemise krupt 72 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Kui kaubanduslikul eesmärgil avaldatud fonogrammi või selle reproduktsiooni koopiat kasutatakse raadios või televisioonis või muude tehniliste vahendite kaudu üldsusele edastamiseks, siis on teose esitajal ja fonogrammitootjal õigus saada fonogrammi kasutajalt õiglast tasu iga sellise edastamise eest.

Selline tasu makstakse välja ühe maksena fonogrammitootjale. Paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Raadio- ja televisiooniorganisatsioonil on ainuõigus lubada ja keelata: 1 saate taasedastamine; 2 saate salvestamine, olenemata sellest, kas nimetatud saade edastatakse raadio või televisiooni vahendusel, kaasa arvatud kaabellevivõrgu või satelliidi kaudu; 3 saate salvestise otsene või kaudne, ajutine või alaline reprodutseerimine vastavalt käesoleva lõike punktis 2 toodud tingimustele; 4 saate edastamine üldsusele juhul, kui selline edastamine toimub kohas, mis on üldsusele avatud sisenemistasu eest; 5 saate salvestise levitamine üldsusele.

Filmi esmasalvestuse tootja õigused 1 Filmi esmasalvestuse tootjal on ainuõigus lubada ja keelata: 1 filmi originaali või selle koopia otsene või kaudne, ajutine või alaline Vabakaubanduse signaalid elavad 2 filmi originaali või selle koopia levitamine üldsusele; 3 filmi originaali või selle koopia rentimine või laenutamine. Paragrahvi 74 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Käesolevas peatükis ettenähtud õigused kehtivad 50 aastat: 1 teose esitaja suhtes — teose esmakordsest esitamisest arvates.

Kui selle tähtaja jooksul toimub esituse salvestise õiguspärane avaldamine või õiguspärane üldsusele edastamine, kehtivad esitaja õigused 50 aastat pärast sellist avaldamist või üldsusele edastamist, olenevalt sellest, milline neist oli varajasem; 2 fonogrammitootja suhtes — fonogrammi esmakordsest salvestamisest arvates. Kui selle tähtaja jooksul toimub fonogrammi salvestise õiguspärane avaldamine või õiguspärane üldsusele edastamine, kehtivad fonogrammitootja õigused 50 aastat pärast sellist avaldamist või üldsusele edastamist, olenevalt sellest, milline neist oli varajasem; 3 raadio- ja televisiooniorganisatsiooni suhtes — saate esmakordsest edastamisest arvates, sõltumata sellest, kas saade edastati juhtme või õhu kaudu, kaasa arvatud kaabli või satelliidi vahendusel; 4 filmi esmasalvestuse tootja suhtes — filmi esmakordsest jäädvustamisest arvates.

Kui selle tähtaja jooksul toimub filmi õiguspärane avaldamine või õiguspärane üldsusele edastamine, kehtivad esmasalvestuse tootja õigused 50 aastat pärast sellist avaldamist või Vabakaubanduse signaalid elavad edastamist, olenevalt sellest, milline neist oli varajasem.

Feed aggregator

Autoriõigusega kaasnevad õigused varem avaldamata teosele, kirjanduskriitilisele või teaduslikule väljaandele 1 Isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või edastab üldsusele varem avaldamata teose, on 25 aasta jooksul sellise teose esmakordsest avaldamisest või üldsusele edastamisest autori varaliste õigustega § 13 võrdsed õigused sellele teosele.

Selline salvestis ja selle reproduktsioon koopiad tuleb hävitada 30 päeva möödumisel selle tegemisest, välja arvatud üks koopia, mida võib säilitada arhiivieksemplarina; 6 muudel juhtudel, mil teoste autorite õigusi on piiratud käesoleva seaduse IV peatükis. Käesoleva peatüki eesmärk Käesoleva peatüki eesmärk on kehtestada iseseisev kaitse andmebaasile, sätestades andmebaasi tegijale eriõigused tema poolt tehtud investeeringu kaitseks.

Andmebaasi mõiste Andmebaas käesoleva peatüki tähenduses on teoste, andmete või muu materjali süstemaatiliselt või metoodiliselt korraldatud kogu, mis on individuaalselt Vabakaubanduse signaalid elavad elektrooniliste või muude vahendite abil. Andmebaasi tegija 1 Andmebaasi tegija on isik, kes on teinud kas laadilt, väärtuselt või suuruselt olulise investeeringu selle andmebaasi sisuks olevate andmete kogumiseks, omandamiseks, kontrollimiseks, süstematiseerimiseks või kättesaadavaks tegemiseks.

Kui äriühingul on Eesti Vabariigi territooriumil ainult registreeritud asukoht, peab sellise äriühingu tegevus olema Eesti majandusega tõhusalt ja püsivalt seotud; 3 andmebaasi tuleb kaitsta vastavalt Eesti Vabariigi välislepingule. Andmebaasi tegija õigused 1 Andmebaasi tegijale kuulub ainuõigus lubada ja keelata andmebaasi kasutamist käesoleva paragrahvi 2.

Väljavõtte tegemiseks loetakse andmebaasi kogu sisu või selle olulise osa mis tahes viisil või mis tahes vormis ajutine või alaline ülekandmine teise väljendusvormi; 2 andmebaasi või selle olulise osa taaskasutamine.

Taaskasutamiseks loetakse andmebaasi kogu Vabakaubanduse signaalid elavad või LIFFE kaubeldavad valikud olulise osa avalikustamine üldsusele kas koopiate levitamise, rentimise, sidusliini kaudu edastamise või muul viisil ülekandmise teel. Nimetatud juhtudele kohaldatakse käesoleva seaduse VII peatüki sätteid. Andmebaasi õiguspäraste kasutajate õigused ja kohustused 1 Andmebaasi õiguspärasel kasutajal on õigus teha väljavõtteid ja taaskasutada igal eesmärgil üldsusele mis tahes viisil õiguspäraselt avalikustatud andmebaasi sisuks olevaid kvantiteedilt või kvaliteedilt mitteolulisi osi.

Kui isik on õigustatud käesolevas lõikes ettenähtud viisil kasutama ainult andmebaasi teatud osa, kehtib käesolevas lõikes sätestatu vaid andmebaasi selle osa suhtes. Andmebaasi tegija õiguse piiramine Üldsusele mis tahes viisil Vabakaubanduse signaalid elavad avalikustatud andmebaasi õiguspärane kasutaja võib ilma andmebaasi tegija nõusolekuta ja tasu maksmiseta teha väljavõtteid andmebaasi sisu olulisest osast või seda taaskasutada juhul, kui: 1 mitte-elektroonilise andmebaasi sisust tehakse väljavõte isiklikeks vajadusteks; 2 koos andmebaasi avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega tehakse andmebaasist väljavõte illustreeriva materjalina õppe- või teadusliku uurimistöö eesmärkidel, nende eesmärkidega motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke; 3 väljavõtte tegemine või taaskasutamine toimub avaliku julgeoleku, haldustegevuse või õigusemõistmise käigus ulatuses, mis vastab ühiskondliku julgeoleku kaitse, haldusfunktsioonide teostamise ja õigusemõistmise eesmärkidele.

Andmebaasi tegija õiguste kaitse tähtaeg 1 Andmebaasi tegija õigused tekivad andmebaasi valmimise päeval, milleks on andmebaasi tegemise lõpetamise päev. Sellisel juhul arvestatakse tähtaja kulgemise algust käesoleva paragrahvi 2.

Paragrahvi 1 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna «ülekandmine» sõnaga «edastamine»; 2 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna «taasülekandmine» sõnaga «taasedastamine»; 3 lõiget 2 täiendatakse punktidega 71 ja 72 järgmises sõnastuses: « 71 tasu kogumine ja väljamaksmine autoritele ja teoste esitajatele audiovisuaalsete teoste ja fonogrammide kasutamise sealhulgas rentimise eest; 72 fonogrammide, filmide Vabakaubanduse signaalid elavad arvutiprogrammide laenutamine;»; 4 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «punktides 3—5» sõnadega «ja punktis 71»; 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: « 4 Raadio- ja televisiooniorganisatsioon võib iseseisvalt teostada oma õigusi, mis seonduvad käesoleva paragrahvi 2.

Seejuures ei ole oluline, kas need õigused on raadio- ja televisiooniorganisatsioonile seadusega sätestatud või on talle seaduse või lepingu alusel üle läinud. Paragrahv 79 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « §