Lisaks uuriti inimeste ja kaupade liikumist ning majandusolukorda. Meil on olukord, kus patsiendil on õigus ükskõik mida teha.

Eesti Maaülikooli arengukava Eesti Maaülikooli arengukava aastani Eesti Maaülikooli akadeemiline keskus on koondunud Tähtvere linnakusse, ajakohastatud on uurimis- ja õppetööks vajalik taristu, tõusnud on teadustöö Helsingi strateegiline Ulikool doktoriõppe kvaliteet.

Helsingi strateegiline Ulikool

Ingliskeelsete õppekavade avamine, välisõppejõudude ja -teadurite ning vahetusüliõpilaste arvu suurenemine ning edu väliskoostööprojektide taotlemisel on loonud aluse ülikooli rahvusvahelise tuntuse suurendamiseks.

Järgneval perioodil on eesmärk pöörata rohkem tähelepanu ülikooli liikmeskonna arengu igakülgsele toetamisele, koostöö süvendamisele ülikooli fookusvaldkondade vahel ning ülikooli osatähtsuse suurendamisele ühiskonna ja majanduse arengu suunamisel.

Projekti eesmärgiks on suurendada piiriülest koostööd ning aidata kaasa Harjumaa-Uusimaa kaksikregiooni tekkele. Kahe aasta jooksul on projekti raames analüüsitud Helsingi ja Tallinna transpordi ja logistikaühendusi ning ühiselt koostatud teekaart, mis sisaldab tegevusi pealinnade transpordiühenduste edendamiseks. Eelkõige kuidas edukalt ühendada sadamad, lennujaamad, teised reisijate veo terminalid, aga ka Rail Baltic planeeringul rajatavad uued keskused. Lisaks uuriti inimeste ja kaupade liikumist ning majandusolukorda.

Demograafilised ja rahvastiku regionaalse paiknemise muutused, sisse- ja väljaränne suurendavad järgnevatel aastatel ülikooli turundustegevuste tähtsust.

Arengukava määrab kindlaks ülikooli strateegilised valdkonnad, kaugeleulatuvad sihid ja peamised eesmärgid aastani Alaeesmärgid, tegevused, mõõdikud ja sihttasemed strateegiliste valdkondade lõikes on esitatud aastani Arengukava juhtmotiiv on ülikooli soov olla rahvusvaheliselt tunnustatud ülikool biomajanduse valdkonnas.

  • Kaubandus topelt bollingeri ribadega
  • Gann Trading System MT4

Luhike varude kauplemise strateegia arengumootor on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus, millele tugineb õppetöö kõigil kõrghariduse astmetel, ja ühiskonna arengut soodustav tegevus oma vastutusvaldkondades.

Ülikool on edukas vaid ühtse ja motiveeritud liikmeskonnana, kelle arengut toetab hästitoimiv organisatsioon ning head õpi- ja töökeskkonda pakkuv ülikoolilinnak.

Helsingi strateegiline Ulikool

Helsingi strateegiline Ulikool keskendub ühiskonna teenimisele ja ülikooli konkurentsivõime, teadus- ja arendustegevuse ning õppetöö efektiivsuse tõstmisele ja ülikooli tugevuse — biomajanduse valdkondade väärtusahelapõhine käsitluse — arendamisele ja võimendamisele joonis 1.

Eesti Maaülikool vastutab teadus- ja arendustegevuste eest loodusressursside säästliku kasutamisega ning maaelu ja -majandusega seotud valdkondades. Ülikool arendab välja võimekuse käsitleda teadus- ja arendustegevuses ning õppetöös erinevaid biomajanduse valdkondi piisava sidususega ja väärtusahelapõhiselt.

Kirjeldatud võimekuse suurendamine parandab akadeemilise tegevuse kvaliteeti ja tulemuslikkust, suurendab ülikooli rahvusvahelist nähtavust ja mõju ning ettevõtetega koostöös läbiviidavate rakendusuuringute, tootearenduse ja teadmussiirde mahtu. Ülikool edendab kuude fookusvaldkonda — põllumajandus, keskkond, metsandus, toit ja tervis, tehnika ja tehnoloogia ning maamajandus — koondunud akadeemilise tegevuse vastutusvaldkondade koostööd ja suurendab töörühmade võimekust akadeemilistes struktuuriüksustes.

Nii on võimalik õppe- ja teadusraha kasutamisel paremini arvestada töörühmast kui tervikust lähtuvate vajadustega, vähendada projektipõhisuse negatiivset mõju ning tõsta vastutusvaldkondade juhtide ja akadeemiliste töötajate vastutust teadus- ja arendustegevuse ja sellel tugineva õppetöö korraldamisel ning valdkondade seisundi, konkurentsivõime ja järjepidevuse tagamisel.

Teadustöötajate kaasamine õppetöösse ja õppejõudude õppetöökoormuse optimeerimine loovad eelduse teadustöö mahu suurenemiseks — paraneb kraadiõppe efektiivsus ning teadlaste ja õppejõudude järelkasv, suureneb rahvusvahelistumine ning projektide taotlemise, täitmise ja teadmusteenuste pakkumise võime.

Eesti Erinevalt Eesti suurhaiglatest ei saa Helsingi ülikooli haiglasse patsient ise minna, vaid ainult kiirabiga. Samuti ei pea Helsingi ülikooli haigla erakorralist abi mittevajavat patsienti vastu võtma. Riigikontrolli auditist selgub, et viimaste aastatega on kasvanud asjatute EMO-sse pöördumiste hulk, samas enam kui pooltel juhtudel peaks inimene pöörduma hoopis pere- või eriarsti vastuvõtule.

Eesti Maaülikool kujuneb atraktiivseks, populaarsete erialadega ülikooliks, kus on piisav teadlaste ja õppejõudude järelkasv ning mille lõpetajatel on hea konkurentsivõime tööturul.

Joonis 1. Eesti Maaülikooli arengusihid ja valdkondlikud seosed ülikooli tugevuse suurendamiseks.

Helsingi strateegiline Ulikool